یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان

تا کنون 273751 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1593 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2617 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3076 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
3364 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3392 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5012 منطقه 1 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5225 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5257 منطقه 1 مرد اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5405 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
5623 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
5927 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6774 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
8260 منطقه 1 زن یزد پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
8289 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
11753 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
72864 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1673 منطقه 2 مرد گناباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3184 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3240 منطقه 2 مرد بابل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3758 منطقه 2 زن خوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4058 منطقه 2 مرد یزد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4085 منطقه 2 زن رشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4145 منطقه 2 مرد نهاوند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4470 منطقه 2 زن قم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4610 منطقه 2 زن گرگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5128 منطقه 2 مرد خوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5576 منطقه 2 زن لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
6163 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
6571 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
6606 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
6849 منطقه 2 زن کرمانشاه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
7169 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
8165 منطقه 2 زن امیدیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
9132 منطقه 2 مرد کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
9866 منطقه 2 زن نهاوند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
10077 منطقه 2 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
10347 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
11834 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
11864 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
12036 منطقه 2 مرد شهر ری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
12747 منطقه 2 زن ابهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
12893 منطقه 2 زن همدان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
13196 منطقه 2 مرد نوشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
13622 منطقه 2 مرد آمل پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
14145 منطقه 2 زن اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
15471 منطقه 2 مرد بندرعباس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
17063 منطقه 2 زن سنندج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1008 منطقه 3 مرد فارسان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1381 منطقه 3 مرد سلماس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1759 منطقه 3 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1765 منطقه 3 زن تربت جام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2056 منطقه 3 مرد پاوه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
3162 منطقه 3 مرد ملارد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4027 منطقه 3 زن نظرآباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4734 منطقه 3 مرد قرچک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
6303 منطقه 3 زن بوشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
6325 منطقه 3 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
6330 منطقه 3 مرد ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
6854 منطقه 3 زن مهاباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6964 منطقه 3 زن آمل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
9219 منطقه 3 زن علی آباد کتول پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
9275 منطقه 3 مرد پارس آباد مغان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
10347 منطقه 3 زن بانه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
10923 منطقه 3 زن نکا پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
11785 منطقه 3 زن ایلام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
11951 منطقه 3 مرد سروآباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
12008 منطقه 3 مرد اسلام شهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه