یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 277107 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
28 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
47 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
81 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
109 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
135 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
137 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
147 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
178 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
206 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
229 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
294 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
320 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
331 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
334 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
353 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
396 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
419 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
423 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
436 منطقه 1 زن مهاباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
450 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
489 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
495 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
520 منطقه 1 زن کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
532 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
547 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
562 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
564 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
580 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
580 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
580 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
597 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
599 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
612 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
620 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
645 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
665 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
684 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
688 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
710 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
717 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
719 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
724 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
727 منطقه 1 زن قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
753 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
762 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
768 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
776 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
781 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
795 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
800 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
822 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
834 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
836 منطقه 1 مرد مرودشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
849 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
850 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
889 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
891 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
894 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
928 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
955 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1000 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1021 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1033 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1038 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه