تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 97 – 98

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 97 – 98

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6245991 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 331 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 378 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 419 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 547 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 580 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 620 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 688 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 717 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 753 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1033 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1396 1089 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1096 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1096 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1215 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1219 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1295 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 1406 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 1444 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1597 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1645 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1645 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1648 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 555 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1035 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1396 1039 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1091 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1107 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1396 1357 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1363 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1427 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1450 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 1644 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 1673 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1693 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1705 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1741 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1396 1747 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1747 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1819 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1846 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 1862 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 1927 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 2009 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2068 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2080 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 2117 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1396 2413 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2413 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2434 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2466 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2509 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2548 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 475 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 622 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 708 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 850 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 888 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 988 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1015 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 1028 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1148 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1285 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1302 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1396 1302 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1307 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 1313 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1396 1315 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1318 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 1321 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1371 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1399 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1396 1431 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1396 1504 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

پذیرفته شدن در رشته دندانپزشکی فقط با شرط شرکت در کنکور سراسری، کسب امتیاز و رتبه مناسب برای داوطلبان امکان پذیر می باشد. دانشگاه های پردیس خودگردان نیز همانند سایر دانشگاه های روزانه هرسال اقدام به جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری می نمایند. رشته دندانپزشکی یکی از زیر مجموعه های گروه تجربی است که هرساله طرفداران زیادی را به خود جذب می نماید اما دلیل ظرفیت محدود دانشگاه ها پذیرش در این رشته بسیار سخت می باشد. دانشجو بعد از کسب نمره مورد نیاز این رشته و گذراندن دوره پزشکی عمومی می تواند در مقطع تخصص وارد گرایش مورد علاقه خود شود. گرایش های مقطع تخصص رشته دندانپزشکی شامل: متخصص ترمیمی – متخصص پاتولوژی – متخصص اطفال – متخصص ارتودنسی –  متخصص جراح فک و صورت – متخصص اطفال – متخصص پروتز – بهداشت دهان و دندان – دندان پزشکی سالمندان می باشد.

شهریه دندانپزشکی در دانشگاه های پردیس خودگردان

دانشجویانی که دانشگاه های پردیس خودگردان را برای تحصیل انتخاب نموده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند، شهریه هر نیمسال تحصیلی رشته دندانپزشکی با توجه به دانشگاه پذیرفته شده دانشجو حدودا بین 12 الی 15 میلیون تومان می باشد که این مبلغ ممکن است با توجه به واحدهای وی تغییر یابد.

بازار کار رشته دندانپزشکی

دانشجویان بعد از اتمام تحصیلات خود می توانند با تاسیس مطب خصوصی و یا در بیمارستان های دولتی و خصوصی و همچنین کلینیک های دندان پزشکی وارد کار شود. استفاده از متدها و شیوه های مناسب برای کاهش درد و کنترل آن – قبل از شروع کار درمان باید به بیماران به ویژه کودکان آرامش دهند – ارائه مشاوره و به بیماران – جرم گیری، پر کردن، ساختن دندان مصنوعی، روکش و پل گذاشتن ، کشیدن دندان های خراب نمونه هایی از وظایف یک دندانپزشک می باشد. برای درک بیشتر از نحوه قبولی در رشته دندانپزشکی، نمونه هایی از کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه های پردیس خودگردان سال 96 را در ادامه مبحث قرار داده ایم .

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 97 – 98 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک نظر

  1. Avatar

    سلام رتبه و تراز قبولی دندانپزشکی پردیس با سهمیه ۲۵ درصدی چنده؟