تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 -97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 6245684 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1629 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 2240 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 2617 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 3146 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 3340 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 3919 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 3944 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 4307 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4569 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4917 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4979 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5064 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 6169 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 6532 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 6906 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 8570 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 8809 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 9524 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 9607 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 9780 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 10778 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 10822 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 10866 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 11717 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 11833 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 13539 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 16798 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 17928 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 20178 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 20513 منطقه 1 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 26813 منطقه 1 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 3207 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
1396 3632 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
1396 3829 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
1396 4246 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه صنعتی شریف نوبت دوم کارنامه
1396 4314 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 5324 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 7004 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 7116 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 7437 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 7731 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 8905 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 9354 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 9539 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 10400 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 10416 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 10491 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1396 12821 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 13711 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1396 14989 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1396 15254 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 16209 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 16524 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 16830 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 17430 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 17681 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 17901 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 19419 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 19825 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 20513 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 20751 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 21322 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 24181 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 24236 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 24642 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 29754 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 29800 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 32327 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 33595 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 43334 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 44839 منطقه 2 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 52101 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 53963 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 54831 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 57330 منطقه 2 زن شیمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 4078 منطقه 3 مرد شیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 4646 منطقه 3 زن شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1396 6874 منطقه 3 مرد شیمی دانشگاه تهران روزانه