تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 6245754 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 333 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 958 منطقه 1 مرد علوم اجتماعی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1135 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1657 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1659 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1879 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 1986 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2098 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 2433 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2450 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 2625 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 2629 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3007 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان نوبت دوم کارنامه
1396 3067 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3117 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3156 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3188 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3194 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3904 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4135 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4218 منطقه 1 زن علوم اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 1230 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1878 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2381 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2538 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3437 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 3586 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3732 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 4039 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 4372 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 4839 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 4895 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 5072 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 5178 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1396 5220 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 5336 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5811 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 6102 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 6124 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6239 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1396 6396 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 6576 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 6612 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 7147 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 7235 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 7395 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 7541 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 7798 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 7877 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج روزانه کارنامه
1396 7902 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 8108 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 8276 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 8753 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 9690 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 9855 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد روزانه کارنامه
1396 10194 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 10215 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج روزانه کارنامه
1396 10372 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 10772 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند نوبت دوم کارنامه
1396 10872 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 11246 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 13061 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 13195 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 13590 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 14450 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد روزانه کارنامه
1396 14547 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد روزانه کارنامه
1396 15007 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 15007 منطقه 2 مرد علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 15412 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 16494 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 18554 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم کارنامه
1396 19187 منطقه 2 زن علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد نوبت دوم کارنامه
1396 2166 منطقه 3 زن علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3448 منطقه 3 زن علوم اجتماعی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 4180 منطقه 3 زن علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4242 منطقه 3 مرد علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4627 منطقه 3 زن علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 5106 منطقه 3 زن علوم اجتماعی