تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی مهندسی معدن دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی معدن دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی معدن 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی معدن دانشگاه سراسری 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی معدن دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 2644872 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 585 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1427 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1495 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1553 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1563 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 1768 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1852 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1934 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2024 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2084 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2101 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2488 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 4111 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 4528 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5006 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5039 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5168 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 5955 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5974 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 6594 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6627 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7709 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
1397 7713 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 8775 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 9098 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 9378 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 9745 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی معدن دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 9858 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 9900 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 9956 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
1397 10141 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 10144 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم کارنامه
1397 2892 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3032 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3465 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3590 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 3704 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 4032 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 4074 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 4079 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 4483 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 4565 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 6345 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 6827 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6860 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7480 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 9827 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 10119 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 12019 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 12053 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 13678 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 14472 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 14811 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 15429 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 15531 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 15822 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 18182 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 19281 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 20161 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
1397 20903 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 21080 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 21118 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند _تبریز روزانه کارنامه
1397 23668 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 23755 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند - تبریز نوبت دوم کارنامه
1397 24120 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک روزانه کارنامه
1397 25380 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک روزانه کارنامه
1397 26050 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1397 27653 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 28842 منطقه 1 زن مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک روزانه کارنامه
1397 29425 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 30850 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه ملایر روزانه کارنامه
1397 31788 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 36369 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1397 37366 منطقه 1 مرد مهندسی معدن دانشگاه ارومیه (محل تحصیل میاندوآب) روزانه کارنامه
1397 2122 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2551 منطقه 2 زن مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2636 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2641 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3286 منطقه 2 زن مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3696 منطقه 2 زن مهندسی معدن دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 4120 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 4789 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5518 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7076 منطقه 2 زن مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 7789 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 8558 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 9166 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 9302 منطقه 2 زن مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 10690 منطقه 2 مرد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه