تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 6245702 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 743 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 980 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 1032 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 1338 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 1751 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1876 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1934 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 2022 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 2032 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 2091 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 2303 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 3321 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3526 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3798 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3867 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3890 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4128 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4800 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 5340 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 5390 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 5830 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 5907 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 9400 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 9550 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 10571 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 10635 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 10707 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 14666 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 15145 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 297 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 625 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 633 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 688 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 841 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 927 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 966 منطقه 2 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1113 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1163 منطقه 2 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1180 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 1189 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1265 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1301 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1424 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1504 منطقه 2 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1539 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1550 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1654 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1802 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2128 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2274 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2463 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2545 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3059 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3141 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 3176 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3532 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 3564 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3574 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3655 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 3852 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4055 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4474 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4667 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 5688 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 5720 منطقه 2 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6161 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 6379 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 6765 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6906 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 7428 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 7829 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 14872 منطقه 2 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 16769 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 16918 منطقه 2 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 18795 منطقه 2 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 314 منطقه 3 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 327 منطقه 3 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 437 منطقه 3 زن مهندسی مواد و متالورژی