خانه کنکور تغییرات کتاب درسی کنکور سراسری ۱۴۰۳

تغییرات کتاب درسی کنکور سراسری ۱۴۰۳

تغییرات کتاب درسی کنکور سراسری ۱۴۰۳

کنکور سراسری همه ساله بین تعداد زیادی داوطلبان در 5 گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان های خارجی برگزار می گردد. سوالات کنکور از دروس 3 سال متوسطه دوم یعنی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طرح شده و داوطلبان بایستی برای موفق شدن و کسب رتبه مطلوب خود، مواد امتحانی نام برده را مطالعه نمایند.

 

البته ممکن است، تغییراتی در کتاب های دروس عمومی و اختصاصی تمامی رشته های دوره دوم متوسطه ایجاد شود که آگاهی از آن ها می تواند برای متقاضیان در راستای کسب رتبه قبولی کنکور دارای اهمیت ویژه ای باشد. بنابراین باید داوطلبان پس از بررسی تغییرات اعمال شده نسبت به تهیه مواد امتحانی و منابع کنکور و همچنین کتب کمک آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که کتاب های درسی که برای  کنکور سراسری دی ماه مورد آزمون قرار می گیرند، به ترتیب باید چاپ 98، 99 و 1400 باشند که تغییرات مربوط به آن ها در ادامه مقاله برای شما شرح داده شده است.

کتاب زبان انگلیسی در هر سه پایه متوسطه دوم بدون تغییر می باشد.

تغییرات کتاب های دروس اختصاصی کنکور 1403

همان طور که می دانید، دروس اختصاصی در هر گروه آزمایشی متفاوت و مختص همان است و باید برای نوبت اول کنکور سراسری 1403 کتاب هایی که چاپ سال 98 (پایه دهم)، سال 99 (پایه یازدهم) و سال 1400 (پایه دوازدهم) هستند، مورد مطالعه قرار گیرند. البته بسیاری از تغییرات به صورت ناچیز و یا حذفی هستند که می توانید با دریافت فایل کتب درسی، تغییرات مربوط به هر کدام را اعمال کنید. در ادامه قصد داریم به تفکیک گروه های آزمایشی، تغییرات ایجاد شده در هر یک از دروس تخصصی را مورد بررسی قرار دهیم.

تغییرات کتاب های دروس تخصص نوبت اول کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۳
دروسپایهتغییرات
ریاضی 1پایه دهمبدون تغییر
حسابان 1پایه یازدهمبدون تغییر
حسابان 2پایه دوازدهمتعریف تابع یکنوا از “تعریف روی بازه” به “تعریف روی مجموعه” تغییر یافته است.
هندسهپایه دهمبدون تغییر
پایه یازدهم
پایه دوازدهم
آمار و احتمالپایه یازدهم
ریاضیات گسستهپایه دوازدهم
فیزیکپایه دهمفصل اندازه گیری: حذف مبحث “خطا، رقم های بامعنا، گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی” / جا به جایی فصل 2 و 3 / فصل کار، انرژی و توان: حذف انرژی پتانسیل کشسانی فنر / فصل ویژگی های مواد: تبدیل “رابطه ریاضی ارشمیدس” به “خوب است بدانید”، تبدیل “ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو” به “خوب است بدانید” و حذف حرکت بروانی / فصل دما و گرما: حذف اندازه گیری های دما بالا، قوانین گازها و تبدیل “گرمای ویژه مولی” به “خوب است بدانید” / فصل ترمودینامیک: حذف “محاسبه گرما در فرآیندهای هم حجم و هم فشار به کمک گرمای ویژه مولی”، رابطه بازده در ماشین های گرمایی آرمانی، قضیه کارنو و ضریب عملکرد یخچال
پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهم
شیمیپایه دهمحذف “رابطه انیشتین” از متن کتاب و تبدیل آن به “آیا می دانید” حاشیه کتاب / صفحه 61: حذف “اکسید آهن و آلومینیوم” از مبحث “ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها و حذف “خود را بیازمایید مربوط به واکنش پذیری فلزات” / صفحه 67: حذف “شکل مربوط به pH مواد” / صفحه 123: حذف “نمودار دما – انحلال پذیری” / صفحه 124: تغییرات در بخش “فرآیند هابر” و حذف “رسانایی الکتریکی محلول ها”
پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهمصفحه 3: اضافه “در میان تارنماها” / صفحه 16: بسط مبحث “رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی” / صفحه 53: بسط “خود را بیازمایید” /صفحه 57: توضیح بیشتر “با هم بیندیشیم” / صفحه 68: اضافه “سیلیس خالص…” و “یکی از عواملی…” به حاشیه کتاب / صفحه 69: اضافه “آیا می دانید فرآیند ذوب…” / صفحه 72: اضافه “آیا می دانید هر نمونه…” / صفحه 92: اضافه “آیا می دانید یکی از کاربردهای…” / صفحه 92 و 93: اضافه “مبحث برهم کنش آلاینده های هوا با نور” و “خود را بیازمایید مربوط به آن” / صفحه 94: اضافه آیا می دانید “در شیمی 1 آموختید…”
تغییرات کتاب های دروس تخصصی نوبت اول کنکور سراسری تجربی 1403
دروسپایهتغییرات
زیست شناسیپایه دهمتغییر در تمامی فصول کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهمصفحه 29: مشخص شدن بخش های بیرونی، میانی و درونی / صفحه 40: مشخص کردن مجرای هاورس / صفحه 58: حذف توضیح جلوی غده تیرویید / صفحه 71: گذاشتن “کاما” در خط دوم جلوی گویچه های سفید / صفحه 85: جایگزین عبارت “فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند” به جای “فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند” / صفحه 87: جایگزینی کلمه “مریستمی” به جای عبارت “یاخته های سرلادی” / صفحه 100: حذف عبارت “غده پرستات به اندازه یک گردو است و حالت اسفنجی دارد” / حذف “این غده ها که به اندازه نخود فرنگی اند” / صفحه 123: جایگزین کلمه “پارانشیمی” به جای “نرم اکنه ای” / صفحه 134: حذف “سرلادپسین” و نوشتن “مریستم پسین”
پایه دوازدهمصفحه 60: اضافه شدن یک “بیشتر بدانید” / صفحه 56: تغییرات جزئی
ریاضیپایه دهمبدون تغییر
پایه یازدهم
پایه دوازدهم
شیمیپایه دهمتغییر در تمامی فصول کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهمNO2 قهوه ای نیست.
پایه دوازدهمصفحه 61: حالت کربن جامد است.
فیزیکپایه دهمفصل اندازه گیری: حذف مبحث “خطا، رقم های بامعنا، گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی” / جا به جایی فصل 2 و 3 / فصل کار، انرژی و توان: حذف انرژی پتانسیل کشسانی / فصل ویژگی های مواد: تبدیل مبحث “ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو” و “اصل ارشمیدس” به “خوب است بدانید” و حذف حرکت براونی / فصل دما و گرما: حذف مباحث “مول و عدد آووگادرو”، “گرمای ویژه مولی”، “توضیح رفتار شگفت انگیز آب”، “عوامل موثر بر انتقال گرما به روش رسانش، “خوب است بدانید قوانین گازها” و “خوب است بدانید دماسنج گازی”
پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهم
تغییرات کتاب های دروس تخصصی نوبت اول کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۳
دروسپایهتغییرات
ریاضی و آمارپایه دهمفصل 1: حذف “عبارت های جبری”
پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهم
علوم و فنون ادبی:پایه دهمتغییرات جزئی و کم اهمیت
پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهم
تاریخپایه دهمتغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهمتغییرات جزئی و کم اهمیت
پایه دوازدهمبدون تغییر
جغرافیاپایه دهمتغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهم
جامعه شناسیپایه دهمتغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهم
فلسفه و منطقمنطق پایه دهمصفحه 7، 28، 29، 34، 36، 42، 61 و 89 / تغییرات جزئی در متن کتاب
پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهمتغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

روانشناسیپایه یازدهمتغییر در تمامی متن کتاب

توجه: کتاب درسی تعویض شود.

اقتصادپایه دهمبدون تغییر

شایان ذکر است، دروسی که تغییرات جزئی داشته اند، نیازی به تعویض کتاب آن ها نیست؛ اما برای درس هایی که تغییرات زیادی دارند، بایستی علاوه بر کتاب اصلی، منابع کنکور و کمک آموزشی هارا نیز عوض کنید. همچنین می توانید با دریافت فهرست حذفیات کنکور سراسری از سایت سازمان سنجش، بخش هایی که از آن ها سوالی طرح نمی شود، از کتاب های درسی خود حذف نمایید.

تغییرات کتاب های دروس عمومی کنکور 1403

سوالات کنکور سراسری از دروس عمومی و اختصاصی هر رشته طرح می شود که دروس عمومی برای تمامی گروه های آزمایشی شامل فرهنگ و معارف اسلامی، زبان عربی، زبان و ادبیات فارسی و همچنین زبان انگلیسی است و سوالات این بخش از لحاظ محتوا برای هیچ یک از گروه های آزمایشی با یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت.

 

برای مطالعه دروس عمومی کنکور سراسری ۱۴۰۳ ، بایستی کتب پایه دهم چاپ 98، پایه یازدهم چاپ 99 و پایه دوازدهم که چاپ 1400 می باشد، تهیه نمایید. البته بسیاری از این کتاب ها برای کنکور سراسری تغییراتی نداشته اند و یا تغییرات خیلی جزئی در آن ها به وجود آمده است که در ادامه مطلب، تغییرات هر یک را قرار داده ایم.

تغییرات کتاب های دروس عمومی نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳
دروسپایهتغییرات
زبان و ادبیات فارسیپایه دهمجا به جایی فصل 2 و 4 / حذف ساختمان واژه از دستور زبان
پایه یازدهمصفحه 122: کلمه “زه آب” شده زهاب / صفحه 160: معنی کلمه “وزر” شده گناه، سختی و عذاب / صفحه 160: معنی کلمه “کران” شده ساحل، کنار، طرف و جانب / صفحه 166: معنی کلمه “حرب” شده جنگ و نزاع
پایه دوازدهمبدون تغییر
فرهنگ و معارف اسلامیپایه دهمبدون تغییر
پایه یازدهمصفحه 88: جایگزینی کلمه “ولایت” به جای عبارت “دانستیم که مسئولیت مرجعین دینی”
پایه دوازدهمصفحه 86: اعمال تغییر در بخش “مراحل تکمیلی توبه”
زبان عربیپایه دهمبدون تغییر
پایه یازدهمبدون تغییر
پایه دوازدهمحذف “اسلوب حصر” (توجه: چون مثال اسلوب حصر حذف نشده، برای کنکور حتما آن را مطالعه نمایید.)
زبان انگلیسیپایه دهمبدون تغییر
پایه یازدهم
پایه دوازدهم

لازم به ذکر است دروس عمومی از کنکور سال 1403 حذف شده اند و سوابق تحصیلی داوطلبان در دروس عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

سوالات متداول

1- آیا کتاب های درسی برای نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته تغییری داشته اند؟

خیر، لیست این تغییرات مطابق تفاوت هایی است که برای کنکور تیر ماه ۱۴۰۳ لحاظ شده بود که جزئیات آن در متن مقاله قابل مشاهده می باشد.

2- سوالات نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ از کتاب های چاپ چه سالی طرح خواهند شد؟

سوالات این آزمون از کتب درسی پایه نهم چاپ 98، پایه یازدهم چاپ 99 و پایه دوازدهم چاپ 1400 طرح می شوند.

3- تغییرات و حذفیات کتاب های درسی کنکور سراسری از چه سایتی منتشر می شود؟

متقاضیان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org فایل حذفیات را دانلود نمایند و برای تغییرات نیز به متن مقاله فوق رجوع کنند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور پیج کنکور