خانه رتبه قبولی دکتری کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع دکتری دانشگاه آزاد

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع دکتری دانشگاه آزاد

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین دکتری دانشگاه آزاد 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم زمین مقطع دکتری دانشگاه آزاد 98 – 99

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته علوم زمین و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تا کنون 508030 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1398 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد ارومیه آزاد 2120 کارنامه
1398 23 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 1670 کارنامه
1398 29 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 1589 کارنامه
1398 30 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 2320 کارنامه
1398 34 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 2260 کارنامه
1398 41 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 1375 کارنامه
1398 96 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر آزاد 983 کارنامه
1398 133 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 1237 کارنامه
1398 30 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 2106 کارنامه
1398 142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد بهبهان آزاد 1560 کارنامه
1398 13 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3628 کارنامه
1398 18 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3480 کارنامه
1398 21 عادی علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد شاهرود آزاد 4140 کارنامه
1398 25 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3290 کارنامه
1398 26 عادی علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان آزاد 3950 کارنامه
1398 29 عادی علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد ارومیه آزاد 3832 کارنامه
1398 30 عادی علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد شاهرود آزاد 3650 کارنامه
1398 32 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4613 کارنامه
1398 33 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 1543 کارنامه
1398 35 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 3022 کارنامه
1398 36 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 4555 کارنامه
1398 38 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 4533 کارنامه
1398 38 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 2955 کارنامه
1398 40 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد شیراز آزاد 4468 کارنامه
1398 40 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 2870 کارنامه
1398 41 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد شیراز آزاد 4412 کارنامه
1398 43 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد آزاد 4374 کارنامه
1398 43 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد شیراز آزاد 2824 کارنامه
1398 45 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد آزاد 4330 کارنامه
1398 45 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 2684 کارنامه
1398 45 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد شیراز آزاد 2744 کارنامه
1398 47 عادی علوم زمین فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد آزاد 4302 کارنامه
1398 47 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 2549 کارنامه
1398 48 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد شیراز آزاد 2685 کارنامه
1398 50 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد شیراز آزاد 2610 کارنامه
1398 51 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 2420 کارنامه
1398 53 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز آزاد 2290 کارنامه
1398 53 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد شاهرود آزاد 2560 کارنامه
1398 55 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد شاهرود آزاد 2480 کارنامه
1398 57 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز آزاد 2130 کارنامه
1398 58 عادی علوم زمین زمین شناسی تکنونیک دانشگاه آزاد واحد شاهرود آزاد 2420 کارنامه
1398 59 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس آزاد 2069 کارنامه
1398 63 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس آزاد 1989 کارنامه
1398 65 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان آزاد 1920 کارنامه
1398 69 عادی علوم زمین رسوب شناسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان آزاد 1792 کارنامه
1398 85 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 2389 کارنامه
1398 92 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آزاد 2112 کارنامه
1398 105 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد شیراز آزاد 1610 کارنامه
1398 110 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد شاهرود آزاد 1409 کارنامه
1398 117 عادی علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3082 کارنامه
1398 122 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان آزاد 636 کارنامه
1398 122 عادی علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3120 کارنامه
1398 124 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد اهر آزاد 1100 کارنامه
1398 135 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد محلات آزاد 780 کارنامه
1398 144 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد محلات آزاد 546 کارنامه
1398 148 عادی علوم زمین زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد محلات آزاد 1982 کارنامه
1398 150 عادی علوم زمین پترولوژی دانشگاه آزاد واحد محلات آزاد 232 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته علوم زمین و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری