خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

طبق روال هر سال، پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان با مشاهده رتبه، تراز و درصد های خود درصدد این برمی آیند که بدانند با توجه به سهمیه مورد استفاده احتمال قبولی در کدام یک از رشته ها و دانشگاه های کشور را دارند. دراین راستا، با بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد و بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته در رشته مشابه خود می توانند تا حد زیادی به تخمین رتبه و محل قبولی خود دست پیدا کنند. این امر امکان چینش و اولویت بندی منطقی را در هنگام انتخاب رشته کارشناسی ارشد به داوطلبان می دهد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، امکان یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد را برای شما به وجود خواهد آورد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می بایست کد رشته محل های مورد نظر خود را از آن استخراج کرده و طبق بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته، محتمل ترین گزینه های موجود را در صدر انتخاب های خود قرار دهند. به همین مقصود، از میان رشته های کارشناسی ارشد سراسری تعدادی کارنامه قبولی آزمون سال گذشته در رشته مشاوره در ادامه مقاله ارائه شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 6354
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)17
آمار و روش های تحقیق37
مبانی مشاوره و راهنمایی42
روش ها و راهنمایی در مشاوره54
نظریه های مشاوره و روان درمانی66
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره42
روانشناسی شخصیت39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسهجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه چمران – اهوازشهر داوطلب: گیلاندوره قبولی: روزانهتراز: 3954
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)0
آمار و روش های تحقیق14
مبانی مشاوره و راهنمایی22
روش ها و راهنمایی در مشاوره10
نظریه های مشاوره و روان درمانی18
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره12
روانشناسی شخصیت4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 6201
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)14
آمار و روش های تحقیق26
مبانی مشاوره و راهنمایی62
روش ها و راهنمایی در مشاوره41
نظریه های مشاوره و روان درمانی36
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره31
روانشناسی شخصیت29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیشهر داوطلب: احمدآباددوره قبولی: روزانهتراز: 6034
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)25
آمار و روش های تحقیق19
مبانی مشاوره و راهنمایی49
روش ها و راهنمایی در مشاوره27
نظریه های مشاوره و روان درمانی38
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره25
روانشناسی شخصیت23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره مدرسهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 190
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستانشهر داوطلب: سنندجدوره قبولی: روزانهتراز: 4736
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)14
آمار و روش های تحقیق17
مبانی مشاوره و راهنمایی24
روش ها و راهنمایی در مشاوره21
نظریه های مشاوره و روان درمانی19
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره17
روانشناسی شخصیت25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 6188
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)2
آمار و روش های تحقیق14
مبانی مشاوره و راهنمایی21
روش ها و راهنمایی در مشاوره33
نظریه های مشاوره و روان درمانی31
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره29
روانشناسی شخصیت25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلیجنسیت: زن

سهمیه: 25 درصد ایثارگری

رتبه: 100
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3987
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)12
آمار و روش های تحقیق4
مبانی مشاوره و راهنمایی11
روش ها و راهنمایی در مشاوره6
نظریه های مشاوره و روان درمانی10
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره5
روانشناسی شخصیت9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 5864
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)14
آمار و روش های تحقیق18
مبانی مشاوره و راهنمایی39
روش ها و راهنمایی در مشاوره32
نظریه های مشاوره و روان درمانی44
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره29
روانشناسی شخصیت38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 154
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 5724
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)0
آمار و روش های تحقیق23
مبانی مشاوره و راهنمایی19
روش ها و راهنمایی در مشاوره24
نظریه های مشاوره و روان درمانی27
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره22
روانشناسی شخصیت21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره شغلیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 227
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 5134
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)31
آمار و روش های تحقیق12
مبانی مشاوره و راهنمایی9
روش ها و راهنمایی در مشاوره14
نظریه های مشاوره و روان درمانی20
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره14
روانشناسی شخصیت19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانوادهجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 4021
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)0
آمار و روش های تحقیق14
مبانی مشاوره و راهنمایی21
روش ها و راهنمایی در مشاوره2
نظریه های مشاوره و روان درمانی0
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره3
روانشناسی شخصیت9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانوادهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 111
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهتراز: 6458
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)7
آمار و روش های تحقیق47
مبانی مشاوره و راهنمایی39
روش ها و راهنمایی در مشاوره65
نظریه های مشاوره و روان درمانی36
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره48
روانشناسی شخصیت66
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانوادهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: اهردوره قبولی: روزانهتراز: 6001
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)2
آمار و روش های تحقیق36
مبانی مشاوره و راهنمایی25
روش ها و راهنمایی در مشاوره52
نظریه های مشاوره و روان درمانی36
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره40
روانشناسی شخصیت39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانوادهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5521
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)0
آمار و روش های تحقیق25
مبانی مشاوره و راهنمایی17
روش ها و راهنمایی در مشاوره36
نظریه های مشاوره و روان درمانی14
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره20
روانشناسی شخصیت19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره خانوادهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 250
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5325
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)0
آمار و روش های تحقیق22
مبانی مشاوره و راهنمایی25
روش ها و راهنمایی در مشاوره15
نظریه های مشاوره و روان درمانی7
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره10
روانشناسی شخصیت2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 100
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: آملدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4210
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)12
آمار و روش های تحقیق22
مبانی مشاوره و راهنمایی35
روش ها و راهنمایی در مشاوره1
نظریه های مشاوره و روان درمانی1
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره10
روانشناسی شخصیت14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 169
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 6047
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)2
آمار و روش های تحقیق12
مبانی مشاوره و راهنمایی38
روش ها و راهنمایی در مشاوره54
نظریه های مشاوره و روان درمانی46
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره25
روانشناسی شخصیت39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 195
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازشهر داوطلب: ابهردوره قبولی: روزانهتراز: 5824
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)12
آمار و روش های تحقیق28
مبانی مشاوره و راهنمایی31
روش ها و راهنمایی در مشاوره36
نظریه های مشاوره و روان درمانی40
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره22
روانشناسی شخصیت18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 547
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور اصفهانشهر داوطلب: خراسان رضویدوره قبولی: پیام نورتراز: 4852
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)1
آمار و روش های تحقیق16
مبانی مشاوره و راهنمایی14
روش ها و راهنمایی در مشاوره30
نظریه های مشاوره و روان درمانی22
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره24
روانشناسی شخصیت19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مشاوره توانبخشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 678
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور قزوینشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: پیام نورتراز: 4520
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)1
آمار و روش های تحقیق14
مبانی مشاوره و راهنمایی5
روش ها و راهنمایی در مشاوره5
نظریه های مشاوره و روان درمانی18
کاربرد آزمون های روانی و مشاوره29
روانشناسی شخصیت9

 

سوالات متداول

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد