خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی میکروبیولوژی ارشد سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99
هرساله با نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد، پرسش هایی مبنی بر امکان قبولی در رشته یا دانشگاه دلخواه بیشتر می شود. بررسی کارنامه ها و رتبه های داوطلبان پذیرفته شده در رشته مشابه در سال های گذشته پاسخی برای دغدغه داوطلبان خواهد بود. داشتن اطلاعاتی پیرامون درصد، رتبه و دانشگاه قبولی سایر داوطلبان و بررسی توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد کمک شایانی در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. نظر به این مطلب که انتخاب رشته صرفا با توجه به رتبه و تراز نتیجه مطلوبی را حاصل نمی کند، لذا اهمیت استفاده از مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد را نیز نمی توان نادیده گرفت. در این مقاله چند نمونه از کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در رشته میکروبیولوژی قرار گرفته شده است.

تحلیل و آنالیز کارنامه پذیرفته شدگان سال های گذشته، منجر می شود تا داوطلبان تصمیمی به مراتب منطقی تر در زمان انتخاب رشته خود بگیرند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد، اطلاعاتی از قبیل کد رشته ها، محل آن ها و ظرفیت دانشگاه ها به صورت مندرج در دفترچه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد؛ لذا داوطلبان ملزم به مطالعه دقیق آن می باشند. اصلی ترین بخش چینش اولویت های داوطلب، بر اساس تراز و رتبه انجام می شود. بنابراین در میان یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد، مطالعه نمونه کارنامه های پذیرفته شدگان سابق سودمند خواهد بود. لذا در این مقاله سعی بر آن داشته ایم که با پیوست چند نمونه از کارنامه های رشته میکروبیولوژی این آگاهی را در داوطلبان محترم ایجاد کنیم.

  • مجموعه زیست شناسی: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 5241
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی41
مجموعه زیست شناسی8
ژنتیک7
بیوشیمی0
زیست شناسی سلولی و مولکولی0
میکروبیولوژی31
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: مردسهمیه: ایثاگران 25 درصدرتبه: 60
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3012
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2-
مجموعه زیست شناسی5
ژنتیک2
بیوشیمی3
زیست شناسی سلولی و مولکولی0
میکروبیولوژی13
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 6230
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی54
مجموعه زیست شناسی23
ژنتیک21
بیوشیمی24
زیست شناسی سلولی و مولکولی11
میکروبیولوژی10
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 117
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3723
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
مجموعه زیست شناسی11
ژنتیک6
بیوشیمی4
زیست شناسی سلولی و مولکولی5
میکروبیولوژی8
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 133
دانشگاه محل قبولی: دانشاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5546
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
مجموعه زیست شناسی31
ژنتیک18
بیوشیمی40
زیست شناسی سلولی و مولکولی30
میکروبیولوژی0
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 200
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 5158
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
مجموعه زیست شناسی20
ژنتیک21
بیوشیمی12
زیست شناسی سلولی و مولکولی43
میکروبیولوژی2
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 252
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 5078
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی52
مجموعه زیست شناسی20
ژنتیک25
بیوشیمی20
زیست شناسی سلولی و مولکولی6
میکروبیولوژی0
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 387
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4730
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
مجموعه زیست شناسی10
ژنتیک15
بیوشیمی39
زیست شناسی سلولی و مولکولی30
میکروبیولوژی5
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 637
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – ابیکدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4252
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6-
مجموعه زیست شناسی11
ژنتیک6
بیوشیمی2-
زیست شناسی سلولی و مولکولی5-
میکروبیولوژی29
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: میکروب های بیماری زاجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 800
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3990
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
مجموعه زیست شناسی11
ژنتیک0
بیوشیمی27
زیست شناسی سلولی و مولکولی20
میکروبیولوژی15
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 4879
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک5
بیوشیمی0
زیست شناسی سلولی و مولکولی0
میکروبیولوژی23
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 50
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3160
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0.5-
مجموعه زیست شناسی6
ژنتیک2
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی0
میکروبیولوژی15
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 70
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 6293
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی43
مجموعه زیست شناسی35
ژنتیک23
بیوشیمی52
زیست شناسی سلولی و مولکولی33
میکروبیولوژی0
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: داشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 6132
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی49
مجموعه زیست شناسی22
ژنتیک20
بیوشیمی18
زیست شناسی سلولی و مولکولی12
میکروبیولوژی8
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 5075
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
مجموعه زیست شناسی27
ژنتیک16
بیوشیمی46
زیست شناسی سلولی و مولکولی33
میکروبیولوژی0
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 191
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: روزانهتراز: 5227
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
مجموعه زیست شناسی23
ژنتیک20
بیوشیمی12
زیست شناسی سلولی و مولکولی45
میکروبیولوژی0
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5160
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی38
مجموعه زیست شناسی10
ژنتیک26
بیوشیمی17
زیست شناسی سلولی و مولکولی35
میکروبیولوژی18
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 245
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5043
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی37
مجموعه زیست شناسی3
ژنتیک23
بیوشیمی15
زیست شناسی سلولی و مولکولی32
میکروبیولوژی15
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانیدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4983
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی51
مجموعه زیست شناسی16
ژنتیک18
بیوشیمی20
زیست شناسی سلولی و مولکولی13
میکروبیولوژی0
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: صنعتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 318
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیر انتفاعی ربع رشیدی –  تبریزدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4820
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی 34
مجموعه زیست شناسی13
ژنتیک32
بیوشیمی0
زیست شناسی سلولی و مولکولی31
میکروبیولوژی3
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 7843
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی60
مجموعه زیست شناسی35
ژنتیک28
بیوشیمی27
زیست شناسی سلولی و مولکولی33
میکروبیولوژی26
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 35
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3456
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5-
مجموعه زیست شناسی2-
ژنتیک6
بیوشیمی8
زیست شناسی سلولی و مولکولی6-
میکروبیولوژی25
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 6180
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی50
مجموعه زیست شناسی27
ژنتیک25
بیوشیمی31
زیست شناسی سلولی و مولکولی30
میکروبیولوژی17
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: روزانهتراز: 2835
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی3-
مجموعه زیست شناسی5
ژنتیک0
بیوشیمی2
زیست شناسی سلولی و مولکولی0
میکروبیولوژی11
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 6035
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی43
مجموعه زیست شناسی30
ژنتیک27
بیوشیمی25
زیست شناسی سلولی و مولکولی16
میکروبیولوژی26
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 5646
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی35
مجموعه زیست شناسی16
ژنتیک32
بیوشیمی25
زیست شناسی سلولی و مولکولی0
میکروبیولوژی37
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5327
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی28
مجموعه زیست شناسی22
ژنتیک27
بیوشیمی0
زیست شناسی سلولی و مولکولی26
میکروبیولوژی25
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 239
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیر انتفاعی کاویان – مشهددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5018
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی35
مجموعه زیست شناسی5
ژنتیک25
بیوشیمی13
زیست شناسی سلولی و مولکولی35
میکروبیولوژی18
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 382
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیر انتفاعی خرد – بوشهردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4790
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
مجموعه زیست شناسی15
ژنتیک15
بیوشیمی43
زیست شناسی سلولی و مولکولی23
میکروبیولوژی10
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: محیطیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 515
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیر انتفاعی خرد – بوشهردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4412
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی53
مجموعه زیست شناسی5
ژنتیک12
بیوشیمی15
زیست شناسی سلولی و مولکولی3
میکروبیولوژی5
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی3.5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: بیوسیستماتیک و بوم شناسیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 7937
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی48
مجموعه زیست شناسی37
ژنتیک33
بیوشیمی50
زیست شناسی سلولی و مولکولی41
میکروبیولوژی12
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: بیوسیستماتیک و بوم شناسیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 30
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 7843
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی45
مجموعه زیست شناسی31
ژنتیک40
بیوشیمی47
زیست شناسی سلولی و مولکولی35
میکروبیولوژی0
مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی15

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد