خانه مدارس زمان و نحوه برگزاری امتحانات مدارس ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

زمان و نحوه برگزاری امتحانات مدارس ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

زمان برگزاری امتحانات مدارس خرداد ماه ۱۴۰۱ - 1402
زمان و نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1401 – 1402

با خروج از دوره بیماری کرونا فضای سیستم آموزشی کشور دوباره به حالت نرمال پیش از شروع این بیماری بازگشت و برگزاری امتحانات به صورت حضوری از نتایج این بازگشت بود. برای دانش آموزان، اطلاع از زمان امتحانات مدارس و نیز برنامه امتحانات نهایی و برنامه ریزی درسی بر اساس آن بسیار با اهمیت و ضروری می باشد و اهمیت این موضوع برای دانش آموزان پایه هایی که امتحان نهایی خواهند داشت مشهود تر است.

در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – 1402 علاوه بر دانش آموزان دوازدهم و نهم، یازدهمی ها و دهمی ها نیز در دو درس امتحان نهایی خواهند داشت.

زمان امتحانات پایان ترم مدارس ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

بسته به مقطع تحصیلی دانش آموزان سنجش آنها با شرایط متفاوتی صورت خواهد گرفت؛ سنجش برخی کیفی خواهد بود و عده ای از طریق برگزاری امتحانات نهایی یا به صورت داخلی سنجیده خواهند شد.

زمان برگزاری امتحانات مقطع ابتدایی

به طور کلی می توان گفت دانش آموزان پایه های اول، دوم و ششم ابتدایی به صورت کیفی (توصیفی) و دانش آموزان مقاطع سوم، چهارم و پنجم بر اساس فعالیت های آموزشی در طول ترم مورد سنجش قرار می گیرند. زمان و طریقه سنجش آنها کاملا بر عهده مدارس می باشد.

زمان برگزاری امتحانات مقطع متوسطه اول

مقطع متوسطه اول شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم می باشد که از این بین امتحانات پایه نهم به صورت نهایی و امتحانات پایه هفتم و هشتم به صورت داخلی برگزار خواهد شد. بنابراین زمان امتحانات دو پایه هفتم و هشتم حدودا در بازه اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ۱۴۰۲ خواهد بود و تاریخ هر امتحان بنابر تشخیص مراجع مربوطه تعیین می گردد.

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم 1401 – 1402 هر استان از طریق سایت آموزش و پرورش و به اولیای مدارس همان استان ابلاغ می گردد. در ادامه جدول برنامه امتحانات نهایی هر استان به تفکیک آورده شده است.

برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد آذربایجان شرقی پایه نهم ۱۴۰۱ – 1402
روزعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان آذربایجان غربی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان اردبیل پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه ۱ خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان اصفهان پایه نهم ۱۴۰۱ – 1402
تاریخعنوان درس
دوشنبه ۱ خرداد 1402قرآن
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد 1402علوم
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲فارسی
چهارشنبه ۱۰ خرداد 1402عربی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
سه‌شنبه ۱۶ خرداد 1402مطلاعات اجتماعی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املاء – نگارش
شنبه ۲۰ خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان البرز پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان ایلام پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
سه‌شنبه ۲ خرداد 1402ریاضی
پنجشنبه 4 خرداد ۱۴۰۲عربی
یک‌شنبه ۷ خرداد 1402مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 9 خرداد ۱۴۰۲املاء
پنج‌شنبه ۱۱ خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
چهارشنبه ۱۷ خرداد 1402علوم تجربی
پنج‌شنبه 18 خرداد ۱۴۰۲قرآن
شنبه ۲۰ خرداد 1402فارسی
یک‌شنبه 21 خرداد ۱۴۰۲نگارش
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان بوشهر پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402پیام‌های آسمان
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402املاء فارسی
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲نگارش فارسی
شنبه 30 اردیبهشت 1402ریاضی
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲قرآن
چهارشبنه 3 خرداد 1402ادبیات فارسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402زبان انگلیسی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
شنبه 13 خرداد 1402عربی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان چهارمهال و بختیاری پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان جنوبی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان شمالی پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲املاء فارسی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 17 خرداد 1402ریاضی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان رضوی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خوزستان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
یک‌شنبه 24 اردیبهشت 1402انشاء
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲املای فارسی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402مطالعات اجتماعی
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ریاضی
دوشنبه 1 خرداد 1402آمادگی دفاعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲فارسی
چهارشنبه 10 خرداد 1402عربی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان زنجان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان سمنان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان سیستان و بلوچستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402قرآن
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ریاضی
شنبه 23 اردیبهشت 1402مطالعات اجتماعی
یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲املاء فارسی
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402پیام‌های آسمان
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲عربی
پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1402نگارش
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 1 خرداد 1402زبان انگلیسی
چهارشبنه‌ ۳ خرداد ۱۴۰۲ادبیات فارسی
پنج‌شنبه 4 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد شهر تهران پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه ۱ خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد شهرستان های تهران پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان فارس پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
سه‌شنبه 2 خرداد 1402ریاضی
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲عربی
یک‌شنبه 7 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲املاء
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402علوم تجربی
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402آمادگی دفاعی
یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲فارسی
سه‌شنبه 23 خرداد 1402پیام‌های آسمان
پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲نگارش
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان قزوین پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان قم پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲قرآن
چهارشنبه 3 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ادبیات فارسی
شنبه 13 خرداد 1402زبان انگلیسی
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 21 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کردستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲نگارش
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
پنج‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کرمان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 4 خرداد 1402املاء
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲نگارش
چهارشنبه 17 خرداد 1402پیام‌های آسمان
پنج‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کرمانشاه پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کهکیلویه و بویراحمد پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی

 

برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان گلستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 21 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان گیلان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان لرستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان مازندران پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان مرکزی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان هرمزگان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
شنبه 23 اردیبهشت 1402ریاضی
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402املاء فارسی
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 1 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲نگارش
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
چهارشبنه‌ 10 خرداد 1402ادبیات فارسی
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان همدان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان یزد پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 31 اردیبهشت 1402انشاء
سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ریاضی
پنج‌شنبه 4 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
یک‌شنبه 7 خرداد 1402قرآن
سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402عربی
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املاء فارسی
پنج‌شنبه خرداد ۱۴۰۲فارسی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
زمان و نحوه برگزاری امتحانات مدارس
زمان و نحوه برگزاری امتحانات مدارس

زمان برگزاری امتحانات مقطع متوسطه دوم

با توجه به اهمیت دروس پایه های تحصیلی مقطع دوم متوسطه و سیاست های اعمال سوابق تحصیلی این پایه ها و تاثیر معدل در کنکور سراسری، علاوه بر امتحانات پایه دوازدهم که از ابتدا به صورت نهایی برگزار می شد سنجش سایر پایه ها نیز به مرور و در طی سال های آتی تماما نهایی خواهند شد.

برنامه امتحانات پایه دهم

در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – 1402 سنجش دو درس از دروس پایه دهم که یکی از آنها عمومی و دیگری اختصاصی می باشد به صورت نهایی انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که ساعت برگزاری این امتحانات برای نوبت صبح ساعت 10 صبح و برای نوبت بعدازظهر ساعت 16 خواهد بود.

برنامه امتحانات نهایی پایه دهم 1401 – ۱۴۰۲ 
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 1 خرداد 1402فارسی1فارسی1فارسی1فارسی1
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲فیزیک 1زیست شناسی 1عربی زبان قرآن 1عربی زبان قرآن 1
برنامه امتحانات نهایی پایه دهم ۱۴۰۱ – 1402 (ویژه غایبین موجه)
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 29 خرداد 1402فارسی1فارسی1فارسی1فارسی1
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲فیزیک 1زیست شناسی 1عربی زبان قرآن 1عربی زبان قرآن 1

برنامه امتحانات پایه یازدهم

مطابق با اطلاعیه های منتشره امتحانات یک درس عمومی و یک درس اختصاصی در این پایه به صورت نهایی برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری این امتحانات 10 صبح برای دانش آموزان نوبت صبح و 16 بعد از ظهر برای دانش آموزان بعدازظهری بوده و در جدول دوم زمان برگزاری امتحانات برای غائبین موجه که نتوانسته اند به موقع در آزمون شرکت کنند درج شده است.

برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم 1401- ۱۴۰۲
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 8 خرداد 1402حسابان 2ریاضی 2ریاضی و آمار 2ریاضی و آمار 2
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲عربی زبان قرآن 2عربی زبان قرآن 2علوم و فنون ادبی 2اصول عقاید 2
برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم ۱۴۰۱ – 1402 (ویژه غایبین موجه)
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 29 خرداد 1402عربی زبان قرآن 2عربی زبان قرآن 2علوم و فنون ادبی 2اصول عقاید 2
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲حسابان 2ریاضی 2ریاضی و آمار 2ریاضی و آمار 2

برنامه امتحانات پایه دوازدهم

امتحانات تمامی دروس پایه دوازدهم به صورت نهایی برگزار شده و دانش آموزان باید راس ساعت 7:30 در حوزه های امتحانی حاضر باشند.

برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک ۱۴۰۱ – 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲فیزیک 3
پنج شنبه 4 خرداد ماه 1402فارسی 3
یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲هندسه 3
سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه ۱۱ خرداد ماه 1402شیمی 3
سه شنبه 16 خرداد ماه 1402حسابان 3
پنج شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه 1402ریاضیات گسسته
سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه 1402علوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته علوم تجربی ۱۴۰۱ – 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه 1402تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲فیزیک 3
پنج شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402ریاضی 3
سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402شیمی 3
سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲زیست شناسی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲زمین شناسی
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲علوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۴۰۱ – 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه ۳۱ اریبهشت ماه ۱۴۰۲تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 2 خرداد ماه 1402تاریخ 3
پنج شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402جامعه شناسی 3
سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402فلسفه 2
سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ریاضی و آمار 3
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲جغرافیا 3
برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی 1401 – 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه ۳۱ اریبهشت ماه ۱۴۰۲علوم و معارف قرآنی 3
سه شنبه 2 خرداد ماه 1402تاریخ 3 (تخصصی رشته)
پنج شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402اصول عقاید 3
سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402فلسفه 2
سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ریاضی و آمار 3
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲احکام 3
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم فنی و حرفه ای و کاردانش ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه 1402تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
پنج شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان فارسی و نگارش 3
سه شنبه ۹ خرداد ماه 1402زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۲سلامت و بهداشت
سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲عربی، زبان قرآن 3

 نکات مهم

 • آزمون درس زمین شناسی مختص افراد متقاضی ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم معدل است.
 • آزمون های گروه فنی و حرفه ای و کاردانش برای ایجاد سوایق تحصیلی داوطلبان کنکور هنر می باشد.
 • آزمون درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود.
 • آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی 3 ناشنوایان روز سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
 • پس از برگزاری امتحانات نهایی، زمان اعلام نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم اعلام می گردد.
 • امتحانات مدارس در تمامی پایه های تحصیلی به صورت حضوری برگزار می شوند.

نحوه برگزاری امتحانات عملی هنرستان ها 1401 – ۱۴۰۲

دروس هنرستان از لحاظ نحوه سنجش به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول دروس عمومی این مقطع است که آزمون پایه دوازدهم آنها به صورت نهایی و سایر پایه ها به صورت داخلی سنجیده می شوند. سایر دروس اختصاصی نیز به صورت داخلی سنجیده شده و برای دسته ای از دروس که امتحان عملی دارند مدرسه و هنرستان محل تحصیل دانش آموزان مسئول برگزاری امتحانات می باشد.

نحوه برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

آزمون پیشرفت تحصیلی همانند آزمون سنجش آغازین برای سنجش دانش آموزان است. یعنی علاوه بر امتحانات میان ترم و پایان ترم، در طول سال تحصیلی یک آزمون با هدف سنجش و میزان یادگیری دانش آموزان برگزار می شود. با شرکت در این آزمون، دانش آموزان به نقاط قوت و ضعف خود در دروس مختلف پی می برند و برای مرتفع سازی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود برنامه ریزی می کنند.

همچنین معلمان با مشاهده نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی، میزان یادگیری دانش آموزان در یک درس را متوجه می شوند. آزمون پیشرفت تحصیلی نوبت دوم خرداد ممکن است، همانند سال گذشته در بازه زمانی اواخر اردیبهشت لغایت اواخر خرداد ماه 1402 برگزار شود اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. به محض انتشار تاریخ دقیق، متن مقاله بروزرسانی شده و در کانال تلگرام مدارس ایران مشاوره نیز طلاع رسانی می شود.

نحوه مشاهده زمان برگزاری امتحانات مدارس ۱۴۰۱ – 1402

توجه داشته باشید که زمان برگزاری امتحانات نهایی از طریق مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام می گردد و همچنین امتحانات غیر نهایی توسط مسئولین استانی و کارکنان مدارس به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید. در ادامه مطلب راهنمای مشاهده اخبار زمان برگزاری امتحانات مدارس شرح داده شده است.

 • ورود به سایت وزران آموزش و پرورش به نشانی medu.gov.ir و کلیک روی “پایگاه های زیرمجموعه”

مرحله اول جستجوی زمان امتحانات در سایت آموزش و پرورش

 • مشاهده لیست اسامی استان ها، انتخاب استان مورد نظر و ورود به صفحه اداره کل آموزش و پرورش آن استان

مرحله دوم جستحو زمان امتحانات در سایت آموزش و پرورش

 • درج عبارت “امتحانات خرداد ماه 1402” و عبارات مشابه در فیلد جستجو و مشاهده اطلاعیه های اخبار مربوطه

مرحله سوم جستحو زمان امتحانات در سایت آموزش و پرورش

نکات مهم ⭐
 • مطابق با برنامه امتحانات نهایی، امتحانات پایه دوازدهم از 31 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شروع می شود.
 • تمامی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم به صورت حضوری برگزار می گردد.
 • آزمون درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود.
 • آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی 3 ناشنوایان روز سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
 • امتحانات نهایی پایه نهم به صورت استانی برگزار خواهد شد و برنامه آن از طریق سایت آموزش و پرورش استانی اعلام و به مدارس ابلاغ می گردد.
 • زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم بسته به استان محل تحصیل متفاوت بوده و در بازه 20 اردیبهشت تا 24 خرداد ماه قرار دارد.
 • علاوه بر پایه های نهم و دوازدهم، پایه های یازدهم و دهم در دو درس امتحان نهایی خواهند داشت.

 

سوالات متداول

1- امتحانات نوبت دوم کدام یک از پایه های تحصیلی در نوبت دوم سال ۱۴۰۲ به صورت نهایی برگزار می گردد؟

امتحانات تمامی دروس پایه های نهم و دوازدهم به همراه امتحانات برخی از دروس پایه های دهم و یازدهم مجازی است.

2- امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ از چه زمانی آغاز خواهد شد؟

بازه امتحانات این پایه از روز 31 اردیبهشت ماه شروع شده و تا اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.

3- چگونه می توان زمان و اطلاعیه های مربوط به زمان برگزاری امتحانات مدارس را مشاهده کرد؟

با مراجعه به سایت medu.gov.ir و انتخاب عنوان استان مورد نظر می توانید تازه ترین اخبار و اطلاعیه های مربوطه را مشاهده نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۲ نظر
 1. دانیال

  سلام
  مدرسه ما هنوز برنامه نداده شما میدونید کی امتحانات شروع میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، زمان دقیق برگزاری آزمون را می بایست از مدرسه محل تحصیل خود، پیگیری نمایید.

 2. Ali

  سلام
  این خبر شیوه برگزاری امتحانات غیر حضوری و حضوری واقعی هست یا خیر

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، طبق آخرین بخشنامه، تمام امتحانات به صورت حضوری برگزار می شود.

 3. Reza Sadeghi

  با سلام و وقت بخیر
  من کلاس یازدهم انسانی هستم میخواستم بدونم امتحانات نهایی خرداد ماه ۱۴۰۲به صورت مجازی است یا خیر؟

  • ایران مشاوره

   با سلام ، تمامی امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 4. مهدب

  سلام کلاس نهم هستم
  برگزاری امتحانات نوبت اول ضمن تشکیل کلاسها فقط در هفته آخر تخلف است ؟

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر. امتحانات نوبت اول داخلی مدارس بر اساس صلاح دید مدیران مدارس مشخص می شود.

 5. مهدی جمالزاده

  سلام امتحان های کلاس چهارم هم مثل کلاس ششم است یعنی نهایی

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، خیر، مطابق با سنوات گذشته، امتحانات پایه چهارم ابتدایی داخلی می باشد.

 6. جلالوندی

  امتحانات نوبت دوم، کی برگزار می شود؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، زمان دقیق برگزاری آزمون را می بایست از مدرسه محل تحصیل خود، پیگیری نمایید.

مشاوره مدارس پیج مدارس