خانه استخدام بانک ها شرایط استخدام بانک مسکن ۱۴۰۲

شرایط استخدام بانک مسکن ۱۴۰۲

شرایط آزمون استخدامی بانک مسکن 1402
شرایط استخدام بانک مسکن ۱۴۰۲

بانک مسکن چهارمین بانک دولتی کشور می باشد که در زمینه بانکداری خرد، بانکداری سرمایه گذاری و تسهیلات مسکن، خدمات خود را ارائه می کند. این بانک نیز دارای قوانین و شرایط مختص به خود است که با توجه به این شرایط اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود می کند. افرادی که مایل اند شانس خود را برای پذیرش در این بانک امتحان نمایند، می بایست در مورد تطابق شرایط این بانک و شرایط خود اطمینان حاصل کنند و سپس روند ثبت نام خود را شروع نمایند.

استخدام در بانک مسکن مستلزم عبور موفقیت آمیز داوطلب از آزمون ورودی، داشتن رزومه قابل قبول و همچنین قبولی در کلیه بخش های مصاحبه حضوری می باشد.


شرایط استخدام بانک مسکن 1402

بانک مسکن مانند همه ی بانک های کشور شرایط و ضوابطی دارد که بر اساس آن ها از بین متقاضیان واجد شرایط، کارمندان خود را انتخاب می کند. دسته ای از این شرایط، عمومی و دسته ای دیگر اختصاصی هستند. شرایط عمومی معمولا بین همه بانک ها یکسان بوده اما شرایط اختصاصی، ممکن است در دوره های مختلف پذیرش نیرو و یا در شعبه های مختلف یک بانک متفاوت باشند.

شرایط مذکور در دفترچه راهنمای ثبت نام یا اطلاعیه های مربوطه، مدتی قبل از آغاز ثبت نام و همزمان با فراخوان جذب نیرو توسط بانک از طریق سایت استخدام بانک مسکن منتشر می گردد. آخرین دوره پذیرش نیرو از سوی بانک مسکن مربوط به سال 96 می باشد که آزمون ورودی آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید.

اما در خصوص برنامه های سال ۱۴۰۲ این بانک برای جذب نیرو، اخباری در دست نیست، بنابراین شرایط آن نیز به طور دقیق مشخص نمی باشد. شما می توانید در کانال تلگرام آزمون های استخدامی عضو شوید تا از به روز ترین اخبار استخدام بانک مسکن آگاه باشید.

شرایط عمومی استخدام بانک مسکن 1402

به طور کلی شرایط عمومی استخدام بانک به شرح زیر است و در صورتی که در سال جاری تغییر کند، این بخش بروزرسانی می گردد:

 • داشتن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
 • اعتقاد به دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن عنوان شده در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 • پایبندی به ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 •  اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره نظام وظیفه ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
 • برخورداری از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗوانمندی در انجام کار مورد تقاضا
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 • عدم محکومیت کیفری موثر
 • نداشتن هیچ گونه راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
 • ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ منع به کارگیری در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
 • دارا بودن ﻣﺪرک تحصیلی مطابق رشته های مندرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم (ثبت نام و شرکت داوطلبان در این آزمون تنها در صورت وجود این مطابقت امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت، داوطلب از فرآیند استخدام حذف خواهد شد.)
 • محدوده سنی حداقل 20 سال تمام و حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک دیپلم، 35 سال تمام برای فارغ التحصیلان مقطع فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر 40 سال تمام دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس

استثنائات شرط سنی

ﺷﺮط سنی برای داوطلبانی که ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در خصوص موارد زیر ارائه نمایند، می تواند تغییر کند و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر افزوده ﺷود.

 • ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، معاف از شرط حداکثر سن
 • اعضای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ﺷﺎﻣﻞ (ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ۵ سال
 • رزﻣﻨﺪﮔﺎن دارای ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ
 • متقاضیانی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ با ذکر نام مشمول قوانین می شوند، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ از ﺗﺎریخ 57/11/22 ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ آن ها
 • ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ نظام وظیفه ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در آگهی استخدام اضافه خواهد شد.

نکات مربوط به شرایط عمومی

 1. داوطلبان آقا می بایست تا روز برگزاری آزمون، کارت پایان خدمت خود را دریافت کرده باشند.
 2. در ﺻﻮرتی که طی مراحل مصاحبه آزمون استخدامی بانک مسکن و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ مشخص گردد که داوطلب دارای توانایی لازم جهت اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ نمی باشد، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 3.  ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ مجاز به شرکت در آزمون ورودی نمی باشند.

شرایط اختصاصی استخدام بانک مسکن ۱۴۰۲

 •  پذیرفته شدگان می بایست پس از اتمام دوره آموزشی به مدت معین متعهد به خدمت گردند. (تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جا به جایی تا 10 سال)
 •  ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ (اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ).
 •  ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪ ۱۷۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ برای سمت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
 • قبولی در آزﻣﻮن ورزﺷﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎدر اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
 • دارا بودن سلامت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر (ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ)

نکات مربوط به شرایط اختصاصی

 1. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎنی نیز مانند سایر کارکنان بانک موظف به ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (به ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر می باشند، بنابراین اﯾﻦ دسته از کارکنان تا زمان اشتغال به خدمت در این ﺳﻤﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ نموده و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اجازه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﺨﻮاهند داشت.
 2. ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از زمان اعلام نتایج بانک مسکن، توسط ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣذبور، تعیین می گردد.

شرایط استخدام بانک مسکن با مدرک دیپلم 

چنانچه افراد شرکت کننده دارای مدرک دپلم باشند، می بایست در رنج سنی 20 تا 30 سال قرار داشته باشند. همچنین آن دسته افرادی که پس از استخدام اقدام به ادامه تحصیل نمایند، نمی توانند شغل و سمت خود را به واسطه ارتقای مدرک تحصیلی، تغییر دهند.

شرایط مذکور برای آخرین دوره برگزاری آزمون و پذیرش بانک مسکن می باشد و در صورت اعلام شرایط جدید، این مقاله به روزرسانی خواهد شد. داوطلبان در صورتی که واجد کلیه شرایط عمومی و اختصاصی عنوان شده باشند، می توانند در موعد مقرر اقدام به ثبت نام در آزمون ورودی بانک مسکن نمایند.

توجه داشته باشید که ممکن است با توجه به دوره برگزاری آزمون، فرآیند ثبت نام علاقه مندان از طریق سایت استخدام بانک مسکن انجام شود. پس از برگزاری آزمون و فرا رسیدن نتایج استخدامی، از پذیرفته شدگان برای حضور در مصاحبه آزمون استخدامی بانک مسکن، دعوت به عمل می آید. شما می توانید برای اطلاع از جزئیات بیشتر بر روی لینک های فوق کلیک نمایید.

 

سوالات متداول

1- دارندگان مدرک دیپلم جهت استخدام در بانک مسکن ۱۴۰۲ باید در چه محدوده سنی قرار داشته باشند؟

این دسته از افراد می بایست در رنج سنی 20 تا 30 قرار گرفته باشند.

2- آیا نیروهای بازخرید خدمت و بازنشسته از دستگاه های اجرایی امکان شرکت در آزمون استخدامی بانک مسکن را دارند؟

خیر، این افراد نمی توانند در آزمون استخدامی بانک مسکن شرکت نمایند.

3- شعبه محل خدمت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بانک مسکن چه زمانی تعیین می شود؟

پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی مربوطه، شعبه محل خدمت افراد توسط بانک تعیین خواهد شد.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره بانک ها پیج استخدام بانک