خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

معرفی لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402
لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402

با توجه به افزایش ظرفیتی که دانشگاه آزاد در چند سال اخیر برای مقطع کارشناسی ارشد ایجاد کرده است، هر ساله متقاضیان زیادی در سر تا سر کشور برای پذیرش در رشته های این دانشگاه در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و همچنین در مهلت پذیرش بدون کنکور در این مقطع، به رقابت می پردازند.

داوطلبانی که مایل به ادامه تحصیل در این دست از رشته ها می باشند، می توانند قبل از زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، با مراجعه به سایت مربوطه از تمامی رشته های کارشناسی ارشد ارائه شده توسط این دانشگاه در سال ۱۴۰۲ باخبر شوند. لازم به ذکر است در این مطلب به لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و با کنکور، به طور کامل پرداخته شده است.

دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد به صورت با کنکور در 6 و بدون کنکور در 7 گروه آزمایشی دانشجو می

لیست رشته های با کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

رشته های با کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد 1402 در 6 گروه آزمایشی دامپزشکی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و منابع طبیعی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در زمان مقرر از طریق سایت سازمان سنجش ارائه می شود که هر یک را به همراه رشته و گرایش های آن در جدول زیر ذکر کرده ایم.

نکته: تمامی داوطلبان هنگام انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ملزم به انتخاب رشته محل های متناسب با همان لیست رشته ها می باشند.

گروه علوم انسانی

رشته های گروه علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد شامل 52 مجموعه امتحانی است که دارای رشته و گرایش های بی شماری می باشد.

لیست رشته های با کنکور گروه علوم انسانی ارشد دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوان*/ادبیات تطبیقی*/ ادبیات عامه/ آموزش زبان فارسی/ ادبیات روایی / ویرایش و نگارش/نظریه و نقد ادبی/ ادبیات معاصر/ ادبیات پایداری*
علوم جغرافیاییآب و هواشناسیآب و هواشناسی محیطی*/ سینوپتیک*/ تغییر اقلیم*
ژئومورفولوژیژئومورفولوژی نظری/ ژئومورفولوژی و آمایش محیط*
جغرافیا و برنامه ریزی شهریآمایش شهری*/ برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری*/ کاربری اراضی و ممیزی املاک*/ محیط زیست شهری*
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییتوسعه اقتصاد روستایی*/ برنامه ریزی کالبدی – فضایی*/ مدیریت توسعه پایدار روستایی*
برنامه ریزی آمایش سرزمین*
مخاطرات محیطی*
جغرافیای سیاسیآمایش سیاسی فضا*/ ژئوپلیتیک*/ مطالعات ایران*
جغرافیا و دفاع مقدس
طبیعت گردیاکوتوریسم*/ ژئوتوریسم
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریبرنامه ریزی فضایی و مجتمع های
گردشگری*/ گردشگری شهری*/ گردشگری روستایی*
جغرافیای نظامی
ژئوپلیتیک
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات جغرافیایی*/ سنجش از دور/ مطالعات دفاعی
زبان عربیادبیات عربی*
زبان و ادبیات عربی
مترجمی زبان عربی*
آموزش زبان عربی
ادبیات تطبیقی فارسی-عربی
علوم اقتصادیعلوم اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی*/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی*/ اقتصاد انرژی*/ بانکداری اسلامی*/ اقتصاد و تجارت الکترونیک*/ اقتصاد اسلامی*/ اقتصاد نظری/ اقتصاد شهری/ افتصادفرهنگ و هنر/ اقتصاد محیط زیست/ قتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد آموزش/ دفاع و پدافند اقتصادی/ اقتصاد مسکن
اقتصاد نفت و گازتجارت نفت و گاز/ نهادها و سیاستهای بینال مللی در نفت و گاز/ حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز/ مدیریت مالی نفت و گاز
علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی و تندرستی*/ فیزیولوژی ورزشی کاربردی*/ فیزیولوژی و تغذیه ورزشی*
بیومکانیک ورزشی*
رفتار حرکتیرشد حرکتی*/ یادگیری و کنترل حرکتی*/ آموزش تربیت بدنی*
آسیب شناسی ورزشی و
تمرینات اصلاحی
تمرینات اصلاحی*/ آسیب شناسی ورزشی*/ تربیت بدنی سازگارانه و ورزش
معلولین
مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی در ورزش*/ مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی*/ مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی*/ مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی*/ مدیریت رسانه های ورزشی*/ مدیریت رویدادهای ورزشی*
روانشناسی ورزشی*
جامعه شناسی ورزش*
تاریختاریــختاریخ ایران باستان*/ تاریخ ایران اسلامی* /سناد و مدارک آرشیوی و
نسخه شناسی/ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز/ تاریخ عمومی جهان*
تاریخ انقلاب اسلامی*
تاریخ تشیع*
علوم اجتماعیمردم شناسی*
جمعیت شناسی*
جامعه شناسی*
برنامه ریزی رفاه اجتماعی*
جامعه شناسی انقلاب اسلامی*
مطالعات فرهنگی*
مطالعات جوانان*
مدیریت راهبردی فرهنگ
برنامه ریزی توسعه منطقه ای
برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
دانش اجتماعی مسلمین
فلسفه علوم اجتماعی
گردشگری مذهبی
مطالعات اوقات فراغتمدیریت/ برنامه ریزی فضایی/ فرهنگ و تمدن
پژوهش علوم اجتماعی*
توسعه محلیشهری/ روستایی
زبان های باستانی ایرانزبان های باستانی ایران
زبان شناسیزبان شناسیمحض*/ جتماعی*/ نشانه شناختی*
/ حقوقی*/ ناشنوائی/ فرهنگ نویسی/ روانشناختی*/ شناختی*
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان*
واژه گزینی و اصطلاح شناسی
زبان شناسی رایانشی
علوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث*
علوم قرآنیاعجاز/ مستشرقان/ادبی
علوم قرآنی ( برنامه درسی خاص)
علوم و معارف قرآنتفسیر اجتماعی
علوم حدیثاقتصاد اسلامی*/ تفسیر اثری*/ کلام و عقاید*/ خلاق/ عرفان اسلامی
نهج البلاغه*اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی/ اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی/ اصول الدین و معارف علوی*
علوم و معارف نهج البلاغه
تفسیر و علوم قرآن
فقه و حقوقفقه و مبانی حقوق اسلامی*
فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی
فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی*
مذاهب فقهی
فقه سیاسی
فقه و حقوق خانواده
فقه و حقوق جزا
فقه وحقوق خصوصی
معارف اسلامی و حقوقحقوق خانواده
فقه و حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامیفلسفه و کلام اسلامی*
کلام تطبیقی
عرفان اسلامی*
مذاهب اسلامی
دین شناسی
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)*
شیعه شناسیکلام/ تاریخ/جامعه شناسی
فرق تشیع
فلسفه و حکمت اسلامی
کلام اسلامی
کلام امامیه
کلام شیعه
منطق فهم دین
امام شناسی و معارف ائمه
ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیادیان و عرفان*
عرفان اسلامی
ادیان ابراهیمی
ادیان غیرابراهیمی
تصوف و عرفان اسلامی*
عرفان تطبیقی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی*
تاریخ و تمدن ملل اسلامی*
الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)فقه شافعی*
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
فلسفهفلسفه*
فلسفه هنر*
فلسفه و حکمت اسلامی
منطق*
اخلاقفلسفه اخلاق/ اخلاق کاربردی/ اخلاق اسلامی
فلسفه دین
فلسفه رسانه
علوم تربیتی برنامه ریزی درسی*
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش*
مدیریت آموزشی*
آموزش و بهسازی منابع انسانی*
ارزشیابی آموزشی
تحقیقات آموزشی*
آموزش عالی
تکنولوژی آموزشی*
مدیریت و برنامه ریزی
علوم تربیتیآموزش و پرورش تطبیقی/ آموزش و پرورش ابتدایی/ آموزش و پرورش پیش دبستانی*
فلسفه تعلیم و تربیتآموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
برنامه ریزی آموزشی
علوم شناختیذهن، مغز و تربیت
علم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیمدیریت اطلاعات*/ مدیریت کتابخانه های
دانشگاهی*/ مطالعات کتابخانه های عمومی*/ مدیریت کتابخانه های دیجیتال*
علم سنجی
مطالعات آرشیوی
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه*
آموزش زبان فرانسه*
مترجمی زبان فرانسه*
زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی*آموزش زبان به کمک فنّاوری
زبان و ادبیات انگلیسی*
مترجمی زبان انگلیسی*
زبان روسی آموزش زبان روسی*
ادبیات روسی
مترجمی زبان روسی
زبان آلمانیترجمی زبان آلمانی
آموزش زبان آلمانی*
زبان و ادبیات آلمانی*
مدیریت جهانگردیمدیریت جهانگردیبازاریابی جهانگردی/ برنامه ریزی توسعه جهانگردی
حقوق حقوق خصوصی*
حقوق جزا و جرم شناسی*
حقوق عمومی*
حقوق بشر
حقوق مالکیت فکری
حقوق محیط زیست*
حقوق اقتصادی*
حقوق تجارت بین الملل*
حقوق خانواده*
معارف اسلامی و حقوقحقوق خانواده
حقوق ارتباطات
حقوق تجاری اقتصادیبین المللی
سردفتری اسناد رسمی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق اسناد وقراردادهای تجاری
حقوق حمل و نقل تجاری
حقوق کیفری اطفال ونوجوانان
مدیریت اصلاح وکیفرهای قضایی
مدیریت نظارت و بازرسی
حقوق شرکت های تجاری
فقه و حقوق اقتصادی*
حقوق نفت و گاز
حقوق خانواده
حقوق دادرسی اداری
مدیریت دادگستری
حقوق مالی ـ اقتصادی
حقوق تجارت الکترونیکی
مدیریت ثبت اسناد و املاک*
فقه و حقوق خصوصی
حقوق بین الملل*
حقوق انرژی
حقوق پزشکی
حقوق
حقوق مالی*
فقه و حقوق جزا
فقه و حقوق خانواده
ایران شناسیایران شناسیایران باستان و میانه*/ ایرانشناسی تاریخ* / ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی*/ اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی
آموزش زبان ژاپنیآموزش زبان ژاپنی
زبان و ادبیات اردوزبان و ادبیات اردو
علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی*
روابط بین الملل*دیپلماسی کنترل تسلیحات
مطالعات منطقه ایمطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا*/ مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز*/ مطالعات اروپا*/ مطالعات آمریکای شمالی*/ مطالعات آسیای جنوب شرقی*
اندیشه سیاسی در اسلام*
دیپلماسی و سازمان های بین المللی
تربیت مربی علوم سیاسی
سیاست گذاری عمومی
مطالعات جهان مطالعات جهانمطالعات کشورهای آلمانی/ مطالعات آمریکای لاتین/ مطالعات بریتانیا/ مطالعات روسیه/ مطالعات فرانسه/ مطالعات هند/ مطالعات آمریکای شمالی*/ مطالعات ژاپن/ مطالعات فلسطین/ مطالعات مصر / مطالعات عراق/ مطالعات جنوب آفریقا
مطالعات رژیم صهیونیستی
مطالعات ترکیه
باستان شناسیباستان شناسیپیش از تاریخ ایران*/ دوران تاریخی ایران*/
تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر*
روانشناسیروانشناسی عمومی*
روانشناسی بالینیخانواده*
سنجش واندازه گیری (روانسنجی)*
روانشناسی صنعتی و سازمانی*
روان شناسی بالینی کودک ونوجوان
روانشناسی اسلامی*روانشناسی مثبت گرا*
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی*
روانشناسی تربیتی
روانشناسی اجتماعی
علوم شناختیتوان بخشی شناختی/ ذهن، مغز و تربیت/روانشناسی شناختی*
روانشناسی شخصیت
حسابداریحسابداری*
حسابرسی*
حسابداری مدیریت*
حسابداری بخش عمومی
مطالعات زنانمطالعات زنانحقوق زن در اسلام*/ زن و خانواده*
علوم ارتباطات اجتماعیعلوم ارتباطات اجتماعی*تبلیغات فرهنگی
مدیریت رسانه
روزنامه نگاری
ارتباطاتحج و زیارت
مطالعات فرهنگی و رسانه*
علوم شناختیرسانه
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی*
روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون
مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی
مدیریت خدمات اجتماعی
مدیریتمدیریت بازرگانیبازاریابی*/ بازرگانی بین المللی*/ تجارت الکترونیکی*/ مدیریت استراتژیک*/ بازرگانی داخلی*/ کارآفرینی*
مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی*/ طراحی سازمان های دولتی*
/ بودجه و مالیه عمومی*/ خط مشی گذاری عمومی*/ مدیریت تطبیقی و توسعه/ مدیریت تحول*/ مدیریت رفتار سازمانی*/ مدیریت منابع انسانی
مدیریت صنعتیتحقیق در عملیات*/ تولید و عملیات*/ مدیریت عملکرد*
/ مدیریت زنجیره تامین*/ مدیریت کیفیت و بهره وری*/ مدیریت پروژه*
مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک*/ مدیریت منابع اطلاعاتی*
/ سیستم های اطلاعاتی پیشرفته*/ مدیریت دانش*/ هوشمندی کسب و کار/ مدیریت پروژه های فناوری
اطلاعات
مدیریت تکنولوژی
مدیریت مالی
کارآفرینیکسب و کار جدید*/ گردشگری/ فناوری/ سازمانی
/ بین الملل/ توسعه/ کسب و کار الکترونیکی
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی اسلامی/ مدیریت منابع انسانی بین الملل/ مدیریت عملکرد و بهره وری
منابع انسانی/ مدیریت استراتژیک منابع
انسانی/ سرمایه های انسانی دفاعی
مالیمهندسی مالی و مدیریت ریسک*/ بانکداری/ بیمه/ حقوق مالی/ تأمین مالی و سرمایه گذاری در
نفت وگاز
مدیریت بازرگانی دریایی*
مدیریت بحران*
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاست گذاری علم و فناوری
مربیگری کسب و کار
مشاورهمشاورهمشاوره مدرسه*/ مشاوره شغلی*/ مشاوره خانواده*/ مشاوره توانبخشی*
مدیریت دریاییدریانوردیحمل و نقل دریایی*/ بندر و کشتیرانی
محیط زیستمحیط زیستبرنامه ریزی محیط زیست*/ مدیریت محیط زیست*/ آموزش محیط زیست*
اطلاعات و حفاظت اطلاعاتاطلاعات و حفاظت اطلاعات
مدیریت کسب و کار و امور شهریمدیریت کسب و کار استراتژی */ بازاریابی*/ رفتار سازمانی و منابع انسانی*/ سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات*
/ عملیات و زنجیره تامین*/ فناوری*/ مالی*/
مدیریت دفاعیزمینی
پدافند هوایی
هوایی
دریایی
جنگال و سایب
شتیبانی خدمات رزمی
امور دریایی— 
امور زمینی — 
امور هوایی—  
امور پشتیبانی—  
خدمات رزمی—  
قاومت ویژه — 
مدرسی معارف اسلامی
مدرسی مبانی نظری اسلام—  
مدرسی اخلاق اسلامی — 
مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی — 
مدرسی انقلاب اسلامی*—  
مدرسی معارف قرآن و حدیث*—  
اطلاعات
مدیریت اطلاعات—  
حفاظت اطلاعات—  
مطالعات امنیتی ایران—  
پژوهشگری امنیت—  
امنیت اطلاعات—  
امنیت اقتصادی — 
امنیت بین الملل—  
ضد تروریسم—  
امنیت نرم—  
 مطالعات دفاعی استراتژیک مطالعات دفاعی استراتژیک—  
اطلاعات استراتژیک اطلاعات استراتژیک—  
آمادآماد—  
مدیریت بحران مدیریت بحران—  
علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات—  
پدافند غیرعاملپدافند غیرعامل—  
فرماندهی و مدیریت انتظامی فرماندهی و مدیریت انتظامی—  
رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین (ویژه کارکنان پایور مرد) ناجا
پیشگیری از جرم—  
علوم و فنون مرزبانی—  
مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی—  
مبارزه با مواد مخدر—  
علوم عملیات ویژه انتظامی—  
عملیات راهور—  
کشف جرایم— 
مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی—  
مهندسی امنیت فضای سایبر–  
آینده پژوهی و مدیریت دانش (ویژه برادران شاغل در نیروهای مسلح)
 
آینده پژوهیدفاعی
مدیریت دانش—  

گروه علوم پایه

پس از علوم انسانی، پر متقاضی ترین رشته در مقطع کارشناسی ارشد، مختص به گروه علوم پایه می باشد.

لیست رشته های با کنکور گروه علوم پایه ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
علوم زمینعلوم زمینپترولوژی*/ زمین شناسی اقتصادی*/ زمین ساخت (تکتونیک)*/ آب زمین شناسی* / چینه نگاری و دیرینه شناسی*/ رسوب شناسی و سن گشناسی رسوبی*/ زمین شناسی نفت*/ زمین شناسی مهندسی*/ زمین شناسی زیست محیطی*/ زمین شیمی/ سنجش از دور زمین- شناختی*/ کانی ها و سنگ های صنعتی
گوهرشناسی کاربردی و کانی های صنعتی
ژئوفیزیک و هواشناسیژئوفیزیکلرزه شناسی*/ زلزله شناسی*/ ژئو مغناطیس*/ گرانی سنجی*/ ژئو الکتریک*
دکتری پیوسته ژئوفیزیکزلزله شناسی
هواشناسی*
شیمیشیمیشیمی فیزیک*/ شیمی آلی*/ شیمی معدنی*/ شیمی تجزیه*/ شیمی کاربردی*/ شیمی پلیمر/ شیمی دریا*/ شیمی دارویی*/ شیمی کاتالیست*/ شیمی و فناوری اسانس*/شیمی پیشرانه
فیتو شیمی*
نانوشیمی*
آموزش شیمی (ویژهفرهنگیان)
مواد،انرژیوی و تکنولوژی کوانتومی
یوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
فیزیک فیزیکفیزیک ماده چگال*/ فیزیک پلاسما* /فیزیک هسته ای*/ ذرات بنیادی و نظریه میدان ها*/ *جوم و اخترفیزیک*/ فیزیک آماری و سامانه های پیچیده/ گرانش و کیهان شناسی/ اپتیک و لیزر / علوم و فنّاوری کوانتومی
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها*/ گداخت هسته ای*/ مهندسی راکتور*/ مهندسی پرتوپزشکی*/ مهندسی فیزیک بهداشت
فناوری پلاسما
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی*/ انرژی و محیط زیست*/ سیستم های انرژی*
نانو فیزیک*
آموزش فیزیک (ویژه فرهنگیان)
دکتری پیوسته فیزیکماده چگال/ اپتیک و لیزر/ نجوم و اختر فیزیک
مواد،انرژی وتکنولوژِی کوانتومی
فوتونیکفوتونیک*پتوالکترونیک/ لیزر
مهندسی الکترواپتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی سلولی و مولکولی*
ژنتیک*
میکروبیولوژیزیست شناسی میکروب های
بیماری زا*/ میکروبیولوژی صنعتی*/ بیوسیستماتیک و بوم شناسی* /میکروبیولوژِی محیطی*
بیوشیمی*
بیوفیزیک*
زیست فناوریمیکروبی*/ مولکولی/ دریا*/ صنعت و محیط زیست
ریززیست فناوری
آموزش زیست شناسی (ویژه فرهنگیان)
فنّاوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت
علوم جرم شناسی امنیتی
بیوتروریسم
نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)*
انسانشناسی زیستی
اخلاق زیستی
آمارآمار ریاضی*
بیم سنجی
علم داده ها
آمار اجتماعی*
آمار رسمی
آمار اقتصادی*
ریاضیریاضیات و کاربردهاجبر*/ آنالیز*/ هندسه (توپولوژی)*/ گراف و ترکیبیات/ منطق ریاضی
ریاضی کاربردیآنالیز عددی*/ بهینه سازی*/ معادلات دیفرانسیل و سیستم های
دینامیکی*/ ریاضی مالی*/ رمز و کد*/ علوم داده / ریاضیات زیستی
آموزش ریاضی*
محاسبات نرم*
بیوانفورماتیک
دکتری پیوسته ریاضیجبر/آنالیز/ هندسه/ ریاضی کاربردی
علوم کامپیوترعلوم کامپیوترمحاسبات علمی*/ الگوریتم و نظریه محاسبه*/ نظریه سیستم ها*/ محاسبات نرم و هوش مصنوعی*/ منطق و روش های صوری/ داده کاوی*/ علوم تصمیم و دانش*
بیوانفورماتیک
زیست شناسی گیاهیزیست شناسی گیاهیفیزیولوژی*/ سیستماتیک و بوم شناسی*/ سلولی و تکوینی*
زیست شناسی جانوریفیزیولوژی*/ بیوسیستماتیک*/ سلولی و تکوینی*
بیوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
علوم محیط زیستعلوم محیط زیست*
محیط زیست دریا*
زیست شناسی دریا زیست شناسی دریاجانوران دریا*/ بوم شناسی دریا*/ آلودگی دریا*/گیاهان دریا*
اقیانوس شناسی فیزیکیاقیانوس شناسی فیزیکی*دینامیک اقیانوسی
تاریخ و فلسفه علمفلسفه علم*
تاریخ علمریاضی در جهان اسلام*/ طب و داروسازی در جهان
اسلام*/ نجوم در جهان اسلام*/ فیزیک و فناوری در جهان اسلام*
علوم شناختیعلوم شناختیذهن، مغز و تربیت/ روانشناسی شناختی /توانبخشی شناختی/ طراحی و خلاقیت/ رسانه

گروه فنی مهندسی

در صورتی که به شغل مهدسی علاقه مند هستید، تحصیل در رشته های باکنکور فنی مهندسی ارشد را به شما پیشنهاد می کنیم.

لیست رشته های با کنکور گروه فنی مهندسی ارشد دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
مهندسی برقمهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیک*/ افزاره های میکرو و نانوالکترونیک*/ سیستم های الکترونیک
دیجیتال/*سیستم های قدرت/ *الکترونیک قدرت و ماشین- های الکتریکی*/ برنامه ریزی و مدیریت
سیستم های انرژی الکتریکی/ سامانه های برقی حمل و نقل*/ مخابرات نوری*/ مخابرات میدان و موج*/ مخابرات سیستم*/ مخابرات امن و رمزنگاری*/شبکه های مخابراتی/ کنترل*/ جنگ الکترونیک/ رادار الکترواکوستیک
مهندسی پزشکیبیوالکتریک*/ مهندسی اطلاعات پزشکی/ مهندسی ورزش*/ رایانش تصاویر پزشکی/ مهندسی عصبی – شناختی
دکتری مستقیم علوم ومهندسی اعصاب
مهندسی مکاترونیک*
مهندسی راه آهن برقی
مهندسی پدافند غیرعاملافا (استتار، فریب و اختفا)
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست / سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذی*
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها*/ گداخت هسته ای*/ مهندسی راکتور*/ مهندسی پرتو پزشکی*/ مهندسی فیزیک بهداشت
مهندسی هوا فضافناوری ماهواره*
مهندسی کنترل و علائم
مهندسی فتونیکنانوفتونیک
مهندسی صدا
مهندسی سیستم های میکرو و
نانو الکترومکانیک
مهندسی مخابرات امنیتی
مهندسی خودروبرق و الکترونیک خودرو
مواد، انرژی و تکنولوژی
کوانتومی
مهندسی فناوری ماهوارهبرق – مخابرات
مدیریت آموزشگاهی ویژه
هنرستان ها(ویژه فرهنگیان)
مهندسی نفتمهندسی نفتاکتشاف*/ بهره برداری*/ حفاری* /مخازن* /تجهیزات نفت
مدیریت مخازن هیدروکربوری
مهندسی پلیمرمهندسی پلیمرفراورش*/ نانو فناوری*/ پلیمریزاسیون*/ طراحی مولکولی/ لاستیک/ بیوپلیمر
مهندسی معماری کشتیمعماری کشتیسازه کشتی*/ هیدرومکانیک کشتی
مهندسی ساخت در صنایع دریایی
مهندسی شیمیمهندسی شیمیترموسینتیک و کاتالیست*/ فرآیندهای جداسازی*/ طراحی فرآیند*/ مدل سازی، شبیه سازی و کنترل/ محیط زیست*/ فرآوری و انتقال گاز*/ صنایع پتروشیمی/ صنایع غذایی*/ صنایع شیمیایی معدنی*/ نانوفناوری*/ پلیمر*/ پدیده های انتقال*/ زیست پزشکی/ مهندسی انرژی
مهندسی هسته ایمهندسی راکتور*/ مهندسی چرخه سوخت*
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی*/ انرژی و محیط زیست*/ سیستم های انرژی*
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر*
مهندسی صنایعمهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها*/ سیستم های سلامت*/ مدیریت نوآوری و فناوری/ مهندسی مالی*/ لجستیک و زنجیره تأمین*/ مدیریت پروژه*/ سیستم های کلان*/ مدیریت مهندسی*/ سیستم های اطلاعاتی/ کیفیت و بهره وری*/ آینده پژوهی
مهندسی حمل ونقل ریلی
مهندسی ایمنی در راه آهن
مهندسی سیستم های محیط زیست
مهندسی در سوانح طبیعیمهندسی در سوانح طبیعی*
مهندسی نقشه برداریمهندسی نقشه برداریفتوگرامتری/ ژئودزی*/ سیستم اطلاعات مکانی*/ سیستم های اداره زمین/ هیدروگرافی
مهندسی عمرانمهندسی عمرانسازه*/ زلزله*/ ژئوتکنیک*/ راه و ترابری*/ مهندسی و مدیریت منابع آب*/ مهندســی آب و ســـازه های هیدرولیکی*/ مهندسی سواحل، بنادرو سازه های دریایی/ حمل و نقل*/ مهندسی و مدیریت ساخت*/ مهندسی محیط زیست*
مهندسی ساختمان های هوشمند
مهندسی خطوط راه آهن
پدافند غیرعاملپسازه های دفاعی/ طراحی
مهندسی محیط زیستآب و فاضلاب*/ آلودگی هوا*/ سواحل*/منابع*/ مواد زائد جامد آب*/ آلودگی خاک*
مهندسی ایمنی راه و ترابری
مهندسی سیستم های محیط زیست
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی طبیعت
مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
مهندسی مکانیکمهندسی مکانیکساخت و تولید*/ طراحی کاربردی*/ تبدیل انرژی* / دریا/ طراحی و ساخت خودرو/ جوش/ نگهداری و پایش تجهیزات/ مهندسی احتراق/ مواد و ترکیب
مهندسی خودروقوای محرکه خودرو*/ طراحی سیستم های دینامیکی*/ سازه و بدنه خودرو*
مهندسی مکاترونیک*
مهندسی پزشکیبیومکانیک*/ مهندسی توان بخشی*/ مهندسی ورزش*
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی*/ انرژی و محیط زیست*/ *سیستم های انرژی*
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی هوافضافناوری ماهواره*/ آیرودینامیک*
مهندسی ماشین های ریلی
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها*/ گداخت هسته ای*/ مهندسی راکتور*/ مهندسی پرتو پزشکی*/ مهندسی چرخه سوخت*
مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترو
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی فناوری ماهوارههوا فضا
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی معدنمهندسی معدنفرآوری مواد معدنی* / مکانیک سنگ*/ استخراج مواد معدنی*/ اکتشاف مواد معدنی*/ تونل و فضاهای زیرزمینی/ معدن و محیطزیست/ قتصاد و مدیریت معدنی/ ژئومکانیک نفت
مهندسی متالورژی و موادمهندسی موادشناسایی و انتخاب مواد مهندسی*/ شکل دادن فلزات*/ استخراج فلزات*/ خوردگی و حفاظت مواد*/ جوشکاری*/ سرامیک*/ ریخته گری*
مهندسی متالورژی و موادالکتروسرامیک
مهندسی پزشکیبیومتریال*/ مهندسی بافت*
مواد،انرژی وتکنولوژی کوانتومی
نانوفناوری ـ نانوموادنانو فناوری*نانومواد*
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکی*/ مدیریت سیستم های اطلاعاتی*/ سیستم های تکنولوژی اطلاعات
(ITS)/ سامانه ای های شبکه/ سیستم های چندرسانه ای*/ معماری سازمانی*
مهندسی فنّاوری اطلاعات و امنیت
مهندسی فناوریی اطلاعات پزشکی
مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری*/ رایانش امن/ هوش مصنوعی و رباتیکز*/ معماری سیستم های کامپیوتری*/ نرم افزار*/ بیوانفورماتیک/ علوم داده
الگوریتم ها و محاسبات
قرآنکاوی رایانشی
علوم و فناوری شبکه
مواد،انرژی و تکنولوژی کوانتومی
یادگیری الکترونیکی
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی هوافضامهندسی هوافضاجلوبرندگی*/ دینامیک پرواز و کنترل*/ سازه های هوایی*/ آیرودینامیک*/ مهندسی فضایی*/ فناوری ماهواره صلاحیت های پروازی*
هوانوردیپهپاد/ خلبانی آزمایشگر/ عملیات هوانور/ قدرت هوایی
مهندسی ترافیک هوایی
مهندسی نساجیمهندسی نساجیالیاف*/ پوشاک*/ ساختارهای نانولیفی*/ شیمی نساجی و رنگ*/ فناوری*/ مدیریت تولید*
مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازیمهندسی شیمیبیوتکنولوژی*/ داروسازی
بیوتروریسم
علوم جرم شناسی امنیتی
مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگمهندسی پلیمررنگ*/ چاپ
مهندسی طراحی محیط زیستمهندسی طراحی محیط زیست*
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
مهندسی بازرسی فنیمهندسی بازرسی فنی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستمهندسی ایمنی، بهداشت و محیط
زیست (HSE)*
ایمنی، بهداشت و محیط زیستایمنی، بهداشت و محیط زیست
آموزش مهندسیآموزش مهندسی
مهندسی فرماندهی و کنترل (ویژه برادران شاغل در نیروهای مسلح)
مهندسی فرماندهی و کنترلطرحریزی فرماندهی و کنترل

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

تنوع این رشته ها به نسبت سایر رشته ها کمتر می باشد اما داوطلبانی که مایل به تحصیل در حوزه کشاورزی هستند می بایست بدانند که این گروه شامل تمامی گرایش های کشاورزی می شود.

لیست رشته های با کنکور گروه کشاورزی و منابع طبیعی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزسیلاب و رودخانه*/ مدیریت حوزه های آبخیز*/ حفاظت آب و خاک/ آبخیزداری شهری*
علوم و مهندسی مرتعمدیریت مرتع*/ اصلاح و احیای مرتع/ گیاهان دارویی و صنعتی*
علوم و مهندسی آبعلوم و مهندسی آبآبیاری و زهکشی*/ رودخانه و اکوسیستم های آبی/ مدیریت و برنامه ریزی منابع آب/ سازه های آبی*/ منابع آب*/ هواشناسی کشاورزی*/ هیدرو انفورماتیک
مهندسی طبیعت
زراعت و اصلاح نباتاتژنتیک و به نژادی گیاهی*
اگرو تکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی*/ اکولوژی گیاهان زراعی/ علوم و تکنولوژی بذر*/ علوم علف های هرز*
اگرو اکولوژی*
اقتصاد کشاورزیاقتصاد کشاورزیسیاست و توسعه کشاورزی*/ اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی*/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست*/ بازاریابی محصولات کشاورزی*
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیدرختان میوه/ سبزی ها*/ گیاهان زینتی*/ گیاهان دارویی*/ تولید محصولات گلخانه ای*
ترویج و آموزش کشاورزیترویج و آموزش کشاورزیترویج کشاورزی پایدار ومنابع طبیعی*/ آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست/ زیست بوم انسانی کشاورزی/ نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی جنگلمدیریت جنگل*/ علوم زیستی جنگل*/ عمران و بهره برداری جنگل*
مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکمدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکشیمی، حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه*/ بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک*
مدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاک*/ منابع خاک و ارزیابی اراضی*
علوم دام و طیورعلوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور*/ فیزیولوژی دام و طیور*
/ تغذیه دام*/ تغذیه طیور*/ زنبور عسل*
علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی شیلاتتکثیر و پرورش آبزیان/ فرآوری محصولات شیلاتی*/ بوم شناسی آبزیان*/ صید و بهره برداری آبزیان
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیکامپوزیت های لیگنوسلولزی/ بیولوژی و آناتومی/ حفاظت و اصلاح*/ صنایع سلولزی*/ مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی*
علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییصنایع غذایی/ شیمی مواد غذایی*/ زیست فناوری مواد غذایی*/ فناوری مواد غذایی*
حشره شناسی کشاورزیحشره شناسی کشاورزی*
بیماری شناسی گیاهیبیماری شناسی گیاهی*
علوم و مهندسی محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستمدیریت و حفاظت تنوع زیستی*/ ارزیابی و آمایش سرزمین*/ آلودگی محیط زیست*
مهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مکانیک بیوسیستمطراحی و ساخت*/ انرژی های تجدیدپذیر*/ فناوری پس از برداشت*
مدیریت و کنترل بیابانمدیریت و کنترل بیابان*
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمدیریت و تحلیل سامانه ها*/ انرژی*/ بازیافت و مدیریت پسماند*
اکوهیدرولوژیاکوهیدرولوژی
بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی
توسعه روستاییتوسعه روستایی*
مدیریت کشاورزیمدیریت کشاورزی*
مهندسی فضای سبزمهندسی فضای سبز*

گروه هنر

لیست رشته های با کنکور ارشد گروه هنر 1402 دارای چند مجموعه امتحانی چون هنرهای نمایشی و سینما، هنرهای موسیقی، هنرهای ساخت و معماری و … می باشد که متقاضیان خاص خودش را دارد.

لیست رشته های با کنکور گروه هنر ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهریبرنامه ریزی شهری*
برنامه ریزی منطقه ای*
مدیریت شهری
طراحی شهریطراحی شهری*
طراحی فضاهای آموزشی*
معماریمهندسی معماریمعماری آموزشی و فرهنگی/ فضاهای درمانی و بهداشتی/ مسکن*/ پایداری/ مهندسی فنّاوری
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها (ویژه فرهنگیان)
مهندسی معماری اسلامی
معماری داخلی*
بازسازی پس از سانحه*
مطالعات معماری ایران
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیحفاظت و مرمت میراث معماری*/ حفاظت و مرمت میراث شهری*
نمایش عروسکینمایش عروسکی
هنرهای نمایشی و سینماکارگردانی نمایش*
سینما
ادبیات نمایشی*
بازیگری
تهیه کنندگینمایشی/ مستند/ آموزشی/ پویانمایی/ نویسندگی
رادیوسردبیری و تهیه کنندگی
هنرهای تصویری و طراحیتصویر متحرک (انیمیشن)
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی*
عکاسی
نقاشی*
تصویرسازی*
ارتباط تصویری*
هنرهای رایانه ایطراحی شبیه ساز هوشمند/ تولید بازی های رایانه ای/ هنرهای چندرسانه ای
باستان سنجیآثار و مواد آلی/ آثار و مواد معدنی
تهیه کنندگی پویانمایی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستیپژوهش هنر*
صنایع دستی
هنر اسلامیمطالعات نظری هنر اسلامی / مطالعات تاریخی هنر اسلامی/ مطالعات کتابت و نگارگری/ هنر و صنایع چوبی/ هنر و صنایع فلزی/ سفال و سرامیک/
نقاشی ایرانی*
تاریخ هنر ایران اسلامی*
مطالعات موزه
مدیریت موزه
تاریخ هنر جهان اسلام*
حکمت هنر اسلامی
تاریخ هنر ایران باستان*
هنرهای موسیقیآهنگسازی
موسیقی شناسی (اتنوموزی کولوژی)
نوازندگی موسیقی جهانی*
نوازندگی موسیقی ایرانی
هنرهای ساخت و معماریمدیریت پروژه و ساخت*
فناوری معماریعماری بیونیک*/ معماری دیجیتال*/ ستحکام بخشی بناهای تاریخی
معماری و انرژی*
مدیریت ساخته ها
طراحی صنعتیطراحی صنعتی*
علوم شناختیطراحی و خلاقیت
فرشفرشپژوهش در فرش/ تولید/ طراحی/ مواد اولیه و رنگرزی
طراحی پارچه و لباسطراحی پارچه و لباس*
معماری منظرمهندسی معماری منظر

گروه دامپزشکی

جدول زیر لیست رشته های کارشناسی ارشد را در گروه دامپزشکی نشان می دهد.

لیست رشته های با کنکور گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
انگل شناسیانگل شناسی*
فیزیولوژی دامپزشکیدامپزشکی*
قارچ شناسی دامپزشکیقارچ شناسی*
 بافت شناسی دامپزشکیبافت شناسی*
 باکتری شناسی دامپزشکیباکتری شناسی*
ایمنی شناسی دامپزشکیایمنی شناسی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییبهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی*
بیوشیمی بالینیبیوشیمی بالینی
سم شناسیسم شناسی
پیشگیری بیماری های دامیپیشگیری بیماری های دامی*

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد در 7 گروه آزمایشی دامپزشکی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی ،منابع طبیعی و گروه علوم پزشکی ویژه داوطلبان استعداد درخشان ارائه می شود که هر یک را به همراه رشته و گرایش های آن در ادامه ذکر کرده ایم. کسانی که تمایل به ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد را دارند می بایست بدانند که لیست رشته های آن در دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ذکر شده است.

نکته: تمامی رشته ها و گرایش هایی که در جداول بالا با ستاره قرمز مشخص شده اند، در لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز وجود دارند. همچنین علاوه بر توضیحات گفته شده، یک سری رشته های موجود در ادامه مطلب، تنها در لیست رشته های بدون کنکور جای دارند. همچنین می توانید جهت دریافت این دفترچه و اطلاع از لیست رشته های ارائه شده در موعد مقرر به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نمایید.

گروه علوم انسانی

علوم ورزشی:

 • مهندسی ورزش

تاریخ:

 • تاریخ اسلام
 • مطالعات خلیج فارس

مدیریت تکنولوژی:

 • مدیریت تکنولوژی
 • نوآوری تکنولوژی
 • انتقال تکنولوژی

گروه علوم تربیتی

علوم تربیتی:

 • آموزش بزرگسالان

گروه علوم پزشکی

پرستاری:

 • پرستاری
 • پرستاری داخلی -جراحی
 • پرستاری سلامت جامعه
 • پرستاری کودکان
 • پرستاری مراقبت های ویژه

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:

 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم تغذیه:

 • علوم بهداشتی در تغذیه
 • علوم تغذیه

علوم و صنایع غذایی:

 • علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

آموزش بهداشت:

 • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

بهداشت محیط:

 • مهندسی بهداشت محیط

بیوشیمی بالینی:

 • بیوشیمی بالینی

گروه فنی مهندسی

مهندسی پلیمر:

 • کامپوزیت
 • پلیمریزاسیون

گروه هنر

 • مهندسی معماری منظر

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲

داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام ارشد آزاد 1402 از تمامی شرایط و ضوابط لازم برای انتخاب رشته، لیست گرایش ها و ضرایب دروس در هر گرایش مطلع گردیده و با آگاهی کامل، نام نویسی نمایند. به همین منظور لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را برای شما عزیزان در جدول زیر قرار دادیم.

 

سوالات متداول

1- برای اطلاع از لیست رشته های با کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ می بایست به چه سایتی مراجعه کنیم؟

با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org می توانید از لیست رشته ها باخبر شوید.

2- متقاضیان تحصیل در رشته های بدون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ برای اطلاع از لیست این رشته ها باید به چه سایتی مراجعه کنند؟

لیست رشته ها از طریق سایت دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org در دسترس افراد قرار می گیرد.

3- آگاهی از لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد چه فایده ای دارد؟

آگاهی از لیست رشته ها از اشتباه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جلوگیری می کند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵۹ نظر
 1. مهسا

  سلام.دانشگاه ازاد قزوین ارشد روانشناسی بالینی داره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، هنوز دفترچه جدید منتشر نشده و اظهار نظر نمیتوان کرد.
   اما تا سال قبل ذر این دانشگاه این رشته ارائه نشده.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد