خانه اخبار تحصیلی پذیرش کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 97

پذیرش کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 97

پذیرش کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 97
پذیرش کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 97

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران به پشتوانه پیشینه درخشان دانشگاه تهران و بر اساس برنامه های
استراتژیک آن درگسترش آموزش عالی به منظور پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ایرانی و غیر ایرانی، تربیت
نیروی انسانی متخصص ، توسعه تحقیقات و فناوری و با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از میان داوطلبان
واجد شرایط ، در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 بر اساس شیوه نامه مصوب
دانشگاه تهران، دانشجــوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

الف) شرایط الزم برای پذیرش دانشجو در دورههای کارشناسی ارشد:
1 .دارا بودن مدرک رسمی کارشناسی از دانشگاههای معتبرداخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
تبصره: بررسی انطباق و معادل سازی مدارک تحصیلی داوطلبان خارجی با شرایط مزبور مبتنی بر نظر
رسمی مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
2 .ثبت نام، شرکت در مصاحبه تخصصی (مصاحبه تخصصی با توجه به سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی،
افتخارات علمی و فوق برنامه و سواالت تخصصی از رشته مورد تقاضا انجام می گیرد( و قبولی در آن)
تبصره 1 :در صورت شرکت داوطلب در آزمون سراسری نمره آزمون به عنوان یکی از معیارهای پذیرش
مورد توجه قرار می گیرد.
تبصره2 : در صورت لزوم، در برخی از رشتهها آزمون کتبی برگزار میشود.
تبصره 3 :با توجه به تعداد داوطلبان، احتمال انجام غربالگری اولیه بر اساس امتحان کتبی یا بررسی
مدارک و سوابق تحصیلی وجود دارد.
3 .دارا بودن حداقل نمره زبان از یکی از آزمونهای معتبر جدول زیر:

نوع مدرکامتیاز حاصله
UTEPT ( زبان عمومی دانشگاه تهران)60 و بالاتر
IELTS 5.5 و بالاتر
TOLIMO550 و بالاتر
TOEFL PBT550 و بالاتر
TOEFL iBT80 و بالاتر

تبصره 1 :در صورت نداشتن شرط مذکور، به داوطلبی که سایر شرایط پذیرش را داشته باشد اما حداقل نمره زبان در
یکی از آزمونهای بند 3 را نداشته باشد، پذیرش مشروط داده خواهد شد و دانشجو ملزم است حداکثر تا
پایان نیمسال سوم نسبت به کسب نمره زبان به شرح جدول فوق و یا اخذ نمره قبولی در کالسهای زبان به
شرح تبصره 2 اقدام نماید.
تبصره 2 :برای داوطلبانی که شرایط بند 3 را نداشته باشند امتحان تعیین سطح زبان و کالسهای آموزش زبان
بصورت فشرده با هزینه داوطلبان به شرح ذیل برگزار میشود.

 • معاف: از گذراندن دوره زبان معاف می شوند
 • سطح A :موظف به گذراندن2 واحد زبان جبرانی (زبان انگلیسی پیشرفته)
 • سطحB :موظف به گذراندن 4 واحد زبان جبرانی ( زبان انگلیسی پیشرفته)
 • سطحC :موظف به گذراندن 6 واحد زبان جبرانی (زبان انگلیسی مقدماتی، میانی، و پیشرفته)

تبصره 3 :دانشجویان موظف به شرکت در آزمون کتبی و شفاهی در تاریخ های اعالم شده توسط واحد زبان پردیس
می باشند.
نکته: کلیه دانشجویان موظف به اخذ تاییدیه مرکز زبان و اتمام واحد های درسی خود قبل از دفاع از پایاننامه
هستند، در غیر این صورت مجوز دفاع از پایان نامه صادر نمیشود.

ب) ویژگیهای دوره:

 • به دانش آموخته این پردیس مدرک رسمی دانشگاه تهران اعطاء میشود.
 • محتوای آموزش رشتهها از نظر تعداد واحد و محتوای آموزشی همان است که در رشته های نظیر در
  دانشگاه تهران تدریس میشود.
 • محل تحصیل شهرستان جلفا واقع در منطقه آزاد ارس می باشد و حضور در کلاس ها الزامی است.
 • در تامین خوابگاه و تسهیلات رفاهی هماهنگی و همکاری لازم بعمل خواهد آمد.
 • هزینه های دوره اعم از شهریه ثابت ومتغیر، شهریه دروس پیش نیاز، پایه و زبان انگلیسی و هزینه های
  اقامتی به عهده دانشجو است. کلیه هزینه ها به جز هزینه های اقامتی طبق تقویم آموزشی و بر حسب
  مقررات تدوین شده توسط آموزش کل دانشگاه در هنگام ثبت نام توسط دانشجو بایستی پرداخت شود.
 • برنامه آموزشی درپردیس بین المللی ارس مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه تهران است
 • در صورت ضرورت، برای تقویت پایه علمی و کسب آمادگی برای شرکت در کالسهای اصلی، دانشجو
  ملزم به گذراندن دروس پایه و پیش نیاز با هزینه خود است. ضرورت یاد شده به تشخیص گروه آموزشی
  مربوط است و تا 12 واحد درس پیشنیاز وجبرانی را شامل میشود که از مقطع کارشناسی (حتی در
  صورت تکرار واحدهای درس مزبور درمقطع کارشناسی خواهد بود)
 • انتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان این پردیس به سایر پردیسها و دانشگاهها ممنوع است.
  توجه: برای مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سایت ir.msrt.gostaresh.www مراجعه نمایید.

ج ) وضعیت نظام وظیفه:

 • نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبین مرد
 • دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه، معافیت دائم و یا معافیت تحصیلی
 • تذکر: اعطای معافیت تحصیلی به مشمولینی که دارای غیبت می باشند و یا فرصت آنان به پایان
  رسیده است امکان پذیر نیست.

تذکرات مهم :

* ارائه اصل مدارک تحصیلی، ریزنمرات، تعهد محضری، و واریز شهریه تحصیلی، پس از اعلام نتیجه
نهایی و پذیرش دانشجو الزامی است.

* تشکیل هر یک از رشته های آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن کلاس ها در هرکدام از گروههای
آموزشی است. فقط در صورت عدم تشکیل رشته، شهریه داوطلب مسترد و ثبت او کان لم یکن تلقی
میشود.
* 20 درصد ظرفیت پذیرش در هر رشته، به متقاضیان سهمیه رزمندگان (به شرط کسب حد نصاب الزم
تعلق می گیرد)
* توجه :از متقاضیان محترم خواهشمند است نسبت به انتخاب رشته مرتبط دقت الزم را به عمل آورند. هر
داوطلب می تواند 3 رشته براساس جدول پذیرش را انتخاب نمایند. قبولی متقاضیان بر اساس بررسی و
تعیین امتیازهای حاصله بوده و بر این اساس رشته قبولی بر حسب اولویت بندی انجام شده توسط
دانشجو تعیین شده و قبول شدگان حق هیچگونه اعتراضی نسبت به رشته قبولی را نخواهند داشت.

* تمامی متقاضیان باید حد اکثرتا تاریخ 97/6/31 دانش آموخته دوره کارشناسی شده باشند.
* برای آندسته ازداوطلبانی که درحال حاضر دانشجوی ترم آخردوره کارشناسی هستند ( مشروط به
دانش آموختگی قبل از 97/6/31 ) گواهی فراغت از تحصیلی یاگواهی اشتغال به تحصیل شامل تعداد
واحد گذرانده و معدل ) از دانشگاه مربوطه و یامعادل آن از سایر کشورهای جهان به تأیید مراجع ذیربط (
برای ثبت نام کفایت میکند) .

د) شهریه دوره:
شهریه هر نیمسال تحصیلی بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا، بیمه و … بر اساس مصوبه هیات امناء دانشگاه به
شرح جدول زیر می باشد.

گروههای آموزشیشهریه ثابت(ریال)شهریه متغیر به ازای
هر واحدنظری ( ریال )
شهریه متغیر به ازای
هر واحد عملی (ریال )
واحد جبرانی نظری
( ریال )
واحد جبرانی عملی
( ریال )
شهریه پایاننامه به
ازای هرواحد
(ریال)
علوم انسانی،علوم
رفتاری
33236280332362842300721812888271933328309070
سایر گروه ها4078998033236284230072181288827193328309070

نکته :

 • پرداخت شهریه پذیرفته شدگان موقع ثبت نام، طبق تقویم آموزشی دانشگاه و نیز مقررات پرداخت
  شهریه، به صورت الکترونیکی برای کلیه پذیرفته شدگان الزامی است.
 •  مبلغ شهریه شامل هزینه های خوابگاه، ایاب وذهاب، بیمه، تغذیه، کتاب و… نیست.
 • پرداخت شهریه در هر نیمسال تحصیلی الزامی است.
 •  قابل تاکید است که در صورت انصراف، دانشجو ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی بر اساس آیین نامه
  نحوه پرداخت شهریه در پردیس بین المللی ارس می باشد.

جدول رشته ها و ظرفیت های درخواستی آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس

ردیفرشته تحصیلیظرفیت
1حقوق خصوصی15
2حقوق عمومی15
3حقوق تجارت بین الملل15
4فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی15
5فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزشی15
6ایمنی و بهداشت محیط زیست15
7مشاوره – خانواده15
8مدیریت کسب و کار – بازاریابی15
9مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی15

ه) مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی:

 1. تکمیل فرم تقاضانامه موجود در سامانه جامع آموزش
 2. اسکن یک قطعه عکس 4×3 پرسنلی

*توجه : داوطلبان برای ثبت نام الکترونیکی ملزم به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال به صورت الکترونیکی
و فقط از طریق درگاه حساب بانک معرفی شده در سایت ثبت نام هستند (مبلغ پرداختی به هیچ وجه
قابل استرداد نیست).
جدول پیشنهادی آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس

شرح اقدامتاریخ شروعتاریخ خاتمه
شروع ثبت نام الکترونیکی97/05/2097/05/31
برگزاری مصاحبه جلسات علمی97/06/0197/06/07
اعلام نتایج به سازمان سنجش اموزش کشور97/06/14

و) تماس با پردیس بین المللی ارس:
داوطلبان محترم می توانند پس از مطالعه دقیق این اطالعیه برای کسب اطالعات بیشتر به شماره های تلفن های
زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن تماس: 88990264- 021 و 88990529-021( تماس همه روزه از ساعت 8الی 16)
سایت پردیس بین المللی ارس : ir.ac.ut.a

منبع: سایت پردیس بین المللی ارسدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره