خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه رشته ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته ارشد شده باشند، می توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج کنند. دغدغه تمامی داوطلبان در مرحله انتخاب رشته ارشد این است که با رتبه و تراز مکتسبه در کدام رشته ها شانس پذیرش بیشتری دارند؟ حقیقت امر این است که نمی توان به طور قطعی در مورد این موضوع اظهار نظر کرد اما می توان با مرور کارنامه های پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد در سال های گذشته، به طور حدودی احتمال پذیرش داوطلبان را تخمین زد. از همین رو در ادامه، چند نمونه کارنامه از رتبه های قبولی دوره های قبل در رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

برای رسیدن به نتیجه مطلوب پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد توصیه می شود حداقل چند نمونه از کارنامه قبولی سال های گذشته را مورد بررسی قرار دهید. جداولی که در ادامه مشاهده می کنید، حاوی جزئیات قبولی داوطلبان در رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 13تراز: 6442
محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)58
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان44
مبانی نظری سینما30
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 14تراز: 5321
محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان52
مبانی نظری سینما38
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 16تراز: 6381
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)68
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان13
مبانی نظری سینما41
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 19تراز: 6301
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان7
مبانی نظری سینما38
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثاترگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 24تراز: 5201
محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان19
مبانی نظری سینما43
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 27تراز: 4562
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان56
مبانی نظری سینما25
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 29تراز: 5813
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)53
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان21
مبانی نظری سینما17
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 32تراز: 4822
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قمدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان34
مبانی نظری سینما17
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 38تراز: 5699
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قمدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)63
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان44
مبانی نظری سینما22
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 41تراز: 4561
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قمدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان35
مبانی نظری سینما30
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 46تراز: 5589
محل قبولی:دانشگاه صدا و سیمای قمدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان40
مبانی نظری سینما27
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 198تراز: 5012
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان13
مبانی نظری سینما9
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 218تراز: 4916
محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)68
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان31
مبانی نظری سینما22
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 333تراز: 4713
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سورهدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان5
مبانی نظری سینما14
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 380تراز: 4680
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سورهدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان6
مبانی نظری سینما21
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 398تراز: 4600
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری تبریزدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)46
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان20
مبانی نظری سینما11
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 420تراز: 4452
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری تبریزدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان17
مبانی نظری سینما6
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 551تراز: 4050
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی هنر شیرازدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
فرهنگ،هنر و ادبیات ایران و جهان0
مبانی نظری سینما9
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور