خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته ریاضی کاربردی سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4760
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 25
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
دروس پایه19
آنالیز ریاضی42
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل30
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیشهر داوطلب: آستارادوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 93
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
دروس پایه11
آنالیز ریاضی0
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل16
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4443
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه چمران اهوازشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 138
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
دروس پایه21
آنالیز ریاضی9
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3899
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابلشهر داوطلب: بابلسردوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 143
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
دروس پایه29
آنالیز ریاضی11
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل10
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آنالیز عددیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4270
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ملایرشهر داوطلب: کردستاندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 239
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دروس پایه38
آنالیز ریاضی0
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل12
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4332
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 28
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
دروس پایه18
آنالیز ریاضی29
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل25
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3740
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی تبریزشهر داوطلب: سرابدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 30
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه0
آنالیز ریاضی22
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل19
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3023
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستانشهر داوطلب: ملایردوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 39
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه12
آنالیز ریاضی13
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل5
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4698
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 43
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی28
دروس پایه36
آنالیز ریاضی27
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل29
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بهینه سازیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4190
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شاهرودشهر داوطلب: شاهروددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 301
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
دروس پایه23
آنالیز ریاضی8
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل15
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4821
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 19
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
دروس پایه31
آنالیز ریاضی28
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل32
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4748
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 43
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
دروس پایه10
آنالیز ریاضی25
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل35
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4456
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 69
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
دروس پایه12
آنالیز ریاضی11
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل8
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 139
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
دروس پایه0
آنالیز ریاضی14
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل5
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4339
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 228
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی18
دروس پایه12
آنالیز ریاضی23
جبر خطی عددی، آنالیز عددی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل28
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4598
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 25
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی26
دروس پایه39
آنالیز ریاضی36
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 138
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4450
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 33
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
دروس پایه11
آنالیز ریاضی24
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 128
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3990
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 66
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
دروس پایه0
آنالیز ریاضی25
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 119
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 2501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 101
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
دروس پایه4
آنالیز ریاضی13
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 10
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضی مالیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 309
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی18
دروس پایه10
آنالیز ریاضی13
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 119
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کدجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4483
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 25
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
دروس پایه20
آنالیز ریاضی32
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 136
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کدجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3548
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 29
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1-
دروس پایه39
آنالیز ریاضی22
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 117
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کدجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4430
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: شهرضادوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 30
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
دروس پایه19
آنالیز ریاضی0
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 133
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کدجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 2720
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 36
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه31
آنالیز ریاضی19
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 18
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: رمز و کدجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4290
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 40
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
دروس پایه19
آنالیز ریاضی20
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 121
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم دادهجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4540
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 28
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
دروس پایه28
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 139
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم دادهجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4403
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 30
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی33
دروس پایه14
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 117
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم دادهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3553
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 32
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه21
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 124
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم دادهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 2987
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 38
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
دروس پایه19
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 119
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: علوم دادهجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهرانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 39
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
دروس پایه16
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 122
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3452
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 26
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه0
آنالیز ریاضی11
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل31
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 18
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4473
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 28
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی28
دروس پایه7
آنالیز ریاضی28
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل12
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 129
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 2890
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 29
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی26
دروس پایه1-
آنالیز ریاضی11
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل0
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 121
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4252
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 30
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دروس پایه3
آنالیز ریاضی21
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل32
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 124
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریاضیات زیستیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4052
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 35
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دروس پایه14
آنالیز ریاضی18
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل12
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 2645
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 25
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
دروس پایه0
آنالیز ریاضی13
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات17
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4739
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 26
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی26
دروس پایه25
آنالیز ریاضی38
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات12
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4680
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمانشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 30
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه16
آنالیز ریاضی28
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3532
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 30
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
دروس پایه18
آنالیز ریاضی32
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات1-
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: آموزش ریاضیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 3392
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی قزوینشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیرتبه در سهمیه: 401
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
دروس پایه3
آنالیز ریاضی19
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات1-
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4576
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 21
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی33
دروس پایه24
آنالیز ریاضی18
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات14
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3638
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بجنوردشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 22
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
دروس پایه23
آنالیز ریاضی1-
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات13
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4375
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 36
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
دروس پایه9
آنالیز ریاضی0
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات12
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4308
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 65
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی28
دروس پایه3
آنالیز ریاضی29
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات26
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 2745
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 148
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
دروس پایه0
آنالیز ریاضی12
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات6
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بیوانفورماتیکجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4340
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 21
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
دروس پایه17
آنالیز ریاضی30
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 129
کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: بیوانفورماتیکجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 2168
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 30
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دروس پایه11
آنالیز ریاضی17
احتمال (1 و 2) و فرآیندهای تصادفی 18

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته ریاضی کاربردی ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته ریاضی کاربردی ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور