خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته بازیگری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99
پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری، پذیرفته شدگان این آزمون باید نسبت به انتخاب رشته کارشناسی ارشد اقدام نموده و کد رشته محل های خود را اولویت بندی نمایند. این مرحله از آزمون کارشناسی ارشد از حساسیت بالایی برخوردار می باشد و عملکرد داوطلبان در این مرحله می تواند تاثیر بسزایی در رشته و دانشگاه محل پذیرش آن ها داشته باشد.

از طرفی نیز اکثر متقاضیان قصد دارند بدانند با تراز و رتبه ای که کسب کرده اند، آیا شانسی برای قبولی در دانشگاه و رشته مورد نظر خود دارند یا خیر. در چنین شرایطی است که بررسی کارنامه داوطلبان آزمون سال گذشته که بیشترین شباهت را با توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد شما دارد، می تواند مثمر ثمر واقع شود.

برای انجام انتخاب رشته ای آگاهانه و اصولی، بررسی رتبه و تراز پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته می تواند بسیار موثر باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98

تعداد ویرایش‌های انتخاب رشته کارشناسی ارشد محدود می‌باشد و در صورت اتمام تعداد دفعات ویرایش، هیچ گونه تغییری در لیست قابل انجام نیست. بنابراین توصیه می‌کنیم علاوه بر استفاده از مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد، چند نمونه کارنامه متقاضیان آزمون سال گذشته را نیز مورد بررسی قرار دهید تا نیاز به ویرایش چند باره نداشته باشید.

چنانچه در مجموعه هنرهای نمایشی و سینمای کارشناسی ارشد شرکت نموده و قصد دارید در رشته بازیگری به تحصیل بپردازید، توصیه می کنیم پیش از استخراج کد رشته محل های خود از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد، مندرجات کارنامه های زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 14تراز: 6412
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی57
دانستنی های هنری63
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش31
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)25
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 16تراز: 4356
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی33
دانستنی های هنری21
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش60
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)49
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 17تراز: 5940
دانشگاه محل قبولی: دانشگاهدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی48
دانستنی های هنری13
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش42
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)58
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 22تراز: 6000
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی36
دانستنی های هنری70
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش33
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)42
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 26تراز: 5916
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی46
دانستنی های هنری17
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش24
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)80
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 29تراز: 5835
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روازنه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
دانستنی های هنری15
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش52
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)32
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 35تراز: 5678
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی66
دانستنی های هنری47
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش43
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)28
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 38تراز: 5543
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
دانستنی های هنری30
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش48
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)59
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 41تراز: 5490
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی48
دانستنی های هنری43
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش10
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)24
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 44تراز: 5400
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
دانستنی های هنری55
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش38
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)33
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 220تراز: 4875
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
دانستنی های هنری18
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش20
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)12
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 314تراز: 4343
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
دانستنی های هنری25
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش32
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)43
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 324تراز: 4256
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
دانستنی های هنری17
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش23
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)15
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 344تراز: 4100
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی نبی اکرمدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دانستنی های هنری23
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش11
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)19
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 351تراز: 4385
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی نبی اکرمدوره قبولی:غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
دانستنی های هنری12
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش7
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)3
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 370تراز: 3998
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگاندوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی39
دانستنی های هنری37
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش4
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)1
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 402تراز: 3623
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی نبی اکرمدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
دانستنی های هنری12
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش21
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)27
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 470تراز: 3309
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
دانستنی های هنری12
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش20
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)7
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 540تراز: 3471
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
دانستنی های هنری22
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش12
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)0
آزمون عملی بازیگری
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بازیگری مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 563تراز: 3325
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
دانستنی های هنری5
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش1-
دروس تخصصی بازیگری (تاریخ، اصول و فنون، نظریه ها)23
آزمون عملی بازیگری

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد