خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی مواد کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته مهندسی مواد سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3974
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 64
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی8
ریاضی27
خواص فیزیکی مواد0
خواص مکانیکی مواد13
شیمی فیزیک و ترمودینامیک16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5271
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 74
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی11
ریاضی28
خواص فیزیکی مواد29
خواص مکانیکی مواد46
شیمی فیزیک و ترمودینامیک31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 88
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی5
ریاضی19
خواص فیزیکی مواد22
خواص مکانیکی مواد13
شیمی فیزیک و ترمودینامیک17
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4963
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: فارسدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 96
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی11
ریاضی35
خواص فیزیکی مواد22
خواص مکانیکی مواد49
شیمی فیزیک و ترمودینامیک33
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شناسایی و انتخاب مواد مهندسیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4472
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 129
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی9
ریاضی31
خواص فیزیکی مواد41
خواص مکانیکی مواد23
شیمی فیزیک و ترمودینامیک19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزاتجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4773
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: فارسدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 67
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی0
خواص فیزیکی مواد22
خواص مکانیکی مواد15
شیمی فیزیک و ترمودینامیک23
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزاتجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 4673
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 72
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی23
خواص فیزیکی مواد11
خواص مکانیکی مواد0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک14
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5274
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 98
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی42
خواص فیزیکی مواد17
خواص مکانیکی مواد33
شیمی فیزیک و ترمودینامیک29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5127
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 105
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی25
ریاضی34
خواص فیزیکی مواد22
خواص مکانیکی مواد39
شیمی فیزیک و ترمودینامیک18
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شکل دادن فلزاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4497
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 143
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی14
ریاضی19
خواص فیزیکی مواد36
خواص مکانیکی مواد33
شیمی فیزیک و ترمودینامیک17
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزاتجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3425
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: فارسدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 76
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی17
ریاضی29
خواص فیزیکی مواد0
خواص مکانیکی مواد0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک23
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 99
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی28
ریاضی21
خواص فیزیکی مواد36
خواص مکانیکی مواد12
شیمی فیزیک و ترمودینامیک45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 106
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی19
ریاضی22
خواص فیزیکی مواد42
خواص مکانیکی مواد28
شیمی فیزیک و ترمودینامیک14
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزاتجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3662
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی همدانشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 133
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی27
خواص فیزیکی مواد33
خواص مکانیکی مواد14
شیمی فیزیک و ترمودینامیک0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: استخراج فلزاتجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 3986
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: بوشهردوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 163
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی11
ریاضی26
خواص فیزیکی مواد29
خواص مکانیکی مواد14
شیمی فیزیک و ترمودینامیک37
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت موادجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3779
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیرازشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 68
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی12
خواص فیزیکی مواد16
خواص مکانیکی مواد0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت موادجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3823
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: سرابدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 87
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی12
ریاضی0
خواص فیزیکی مواد15
خواص مکانیکی مواد13
شیمی فیزیک و ترمودینامیک26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت موادجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4963
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 94
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی11
ریاضی26
خواص فیزیکی مواد41
خواص مکانیکی مواد21
شیمی فیزیک و ترمودینامیک37
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت موادجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4516
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: بوشهردوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 112
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی23
ریاضی38
خواص فیزیکی مواد19
خواص مکانیکی مواد36
شیمی فیزیک و ترمودینامیک25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: خوردگی و حفاظت موادجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 219
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی19
ریاضی26
خواص فیزیکی مواد34
خواص مکانیکی مواد25
شیمی فیزیک و ترمودینامیک19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیکجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 4832
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 43
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی14
ریاضی36
خواص فیزیکی مواد42
خواص مکانیکی مواد12
شیمی فیزیک و ترمودینامیک28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیکجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3667
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 44
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی11
خواص فیزیکی مواد19
خواص مکانیکی مواد14
شیمی فیزیک و ترمودینامیک5
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیکجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 3847
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرودشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 72
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی19
خواص فیزیکی مواد12
خواص مکانیکی مواد8
شیمی فیزیک و ترمودینامیک24
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیکجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4692
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیرازشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 88
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی11
ریاضی41
خواص فیزیکی مواد35
خواص مکانیکی مواد27
شیمی فیزیک و ترمودینامیک16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: سرامیکجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 122
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی9
ریاضی37
خواص فیزیکی مواد22
خواص مکانیکی مواد29
شیمی فیزیک و ترمودینامیک12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گریجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3974
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 52
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضی21
خواص فیزیکی مواد12
خواص مکانیکی مواد0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گریجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4753
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 69
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی25
ریاضی36
خواص فیزیکی مواد41
خواص مکانیکی مواد38
شیمی فیزیک و ترمودینامیک12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گریجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4018
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 77
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی11
ریاضی27
خواص فیزیکی مواد12
خواص مکانیکی مواد0
شیمی فیزیک و ترمودینامیک19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گریجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4552
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 89
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی21
ریاضی38
خواص فیزیکی مواد24
خواص مکانیکی مواد39
شیمی فیزیک و ترمودینامیک22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ریخته گریجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 4463
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریزشهر داوطلب: سرابدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 96
عنوان دروسدرصد
زبان انگلیسی14
ریاضی29
خواص فیزیکی مواد38
خواص مکانیکی مواد33
شیمی فیزیک و ترمودینامیک23

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته مهندسی مواد ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد