خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نساجی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99

به دنبال اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، کارنامه اولیه داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی الکترونیکی sanjesh.org منتشر می گردد. در توضیحات کارنامه ارشد، عناوینی همچون تراز، رتبه اکتسابی، درصد تمامی دروس امتحانی و… درج شده است که متقاضیان با دریافت آن از سایت مذکور می توانند از عملکرد خود آگاهی یابند.

در متن این مقاله، تعدادی از کارنامه های قبولی مقطع ارشد رشته مهندسی نساجی سال گذشته را در جداولی که مشاهده می کنید، قرار داده ایم. مطالعه و بررسی این کارنامه ها برای دو دسته از افراد مثمرثمر واقع می شود. دسته اول متقاضیانی هستند که قصد ثبت نام کنکور ارشد سراسری را دارند و با بررسی درصد دروس و دانشگاه های محل قبولی داوطلبان سال گذشته در رشته مورد نظر آن ها، جهت مطالعه دروس خود برنامه ریزی می کنند. دسته دوم نیز افرادی می باشند که در آزمون ارشد شرکت کرده و قصد دارند با تحلیل این کارنامه ها و مقایسه مندرجات آن با کارنامه خود، فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به نحوی درست و اصولی به انجام برسانند.

آگاهی از درصد دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانند داوطلبان را در اولویت بندی و چینش کد رشته محل های انتخابی خود یاری نماید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیافجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 6294
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 10
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی36
ریاضیات32
فیزیک و مکانیک41
شیمی12
علوم الیاف48
فناوری0
پوشاک19
شیمی نساجی29
الیاف60
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیافجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 6132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 64
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
ریاضیات10
فیزیک و مکانیک0
شیمی8
علوم الیاف53
فناوری9
پوشاک0
شیمی نساجی32
الیاف51
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیافجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5931
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 98
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی25
ریاضیات6
فیزیک و مکانیک11
شیمی8
علوم الیاف35
فناوری0
پوشاک26
شیمی نساجی2
الیاف49
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیافجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3412
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 98
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
ریاضیات2
فیزیک و مکانیک1
شیمی5
علوم الیاف11
فناوری0
پوشاک10
شیمی نساجی6
الیاف12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: الیافجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4245
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 142
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
ریاضیات22
فیزیک و مکانیک11
شیمی5
علوم الیاف23
فناوری0
پوشاک19
شیمی نساجی32
الیاف32
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاکجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 6124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 15
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
ریاضیات2
فیزیک و مکانیک23
شیمی19
علوم الیاف42
فناوری11
پوشاک26
شیمی نساجی29
الیاف52
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاکجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 6185
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 27
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
ریاضیات32
فیزیک و مکانیک5
شیمی0
علوم الیاف51
فناوری22
پوشاک49
شیمی نساجی0
الیاف19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاکجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 6008
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 43
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
ریاضیات42
فیزیک و مکانیک5
شیمی33
علوم الیاف7
فناوری32
پوشاک27
شیمی نساجی3
الیاف41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاکجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4423
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 55
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی4
ریاضیات19
فیزیک و مکانیک22
شیمی0
علوم الیاف5
فناوری12
پوشاک32
شیمی نساجی0
الیاف19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: پوشاکجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 5622
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 104
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
ریاضیات11
فیزیک و مکانیک8
شیمی19
علوم الیاف29
فناوری31
پوشاک40
شیمی نساجی0
الیاف22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 6038
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 49
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
ریاضیات10
فیزیک و مکانیک8
شیمی8
علوم الیاف46
فناوری49
پوشاک21
شیمی نساجی37
الیاف19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفیجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5798
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 87
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
ریاضیات2
فیزیک و مکانیک0
شیمی8
علوم الیاف30
فناوری29
پوشاک19
شیمی نساجی32
الیاف22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفیجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5590
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 118
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
ریاضیات0
فیزیک و مکانیک6
شیمی0
علوم الیاف24
فناوری14
پوشاک16
شیمی نساجی30
الیاف26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3482
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 128
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
ریاضیات0
فیزیک و مکانیک2
شیمی0
علوم الیاف21
فناوری3
پوشاک22
شیمی نساجی8
الیاف15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: ساختارهای نانولیفیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4355
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 131
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
ریاضیات2
فیزیک و مکانیک0
شیمی0
علوم الیاف2
فناوری23
پوشاک17
شیمی نساجی23
الیاف16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5902
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 73
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
ریاضیات3
فیزیک و مکانیک4
شیمی12
علوم الیاف8
فناوری0
پوشاک0
شیمی نساجی19
الیاف16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5943
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 90
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
ریاضیات5
فیزیک و مکانیک5
شیمی10
علوم الیاف7
فناوری0
پوشاک0
شیمی نساجی20
الیاف3
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4351
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 112
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
ریاضیات8
فیزیک و مکانیک3
شیمی10
علوم الیاف30
فناوری0
پوشاک29
شیمی نساجی31
الیاف0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5889
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 115
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
ریاضیات0
فیزیک و مکانیک0
شیمی12
علوم الیاف15
فناوری11
پوشاک10
شیمی نساجی14
الیاف3
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: شیمی نساجی و رنگجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3656
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 131
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
ریاضیات0
فیزیک و مکانیک12
شیمی3
علوم الیاف15
فناوری0
پوشاک0
شیمی نساجی31
الیاف13
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5612
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 98
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
ریاضیات0
فیزیک و مکانیک10
شیمی22
علوم الیاف41
فناوری20
پوشاک0
شیمی نساجی51
الیاف19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوریجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدتراز: 3214
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 109
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
ریاضیات1
فیزیک و مکانیک5
شیمی0
علوم الیاف1
فناوری15
پوشاک10
شیمی نساجی11
الیاف0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوریجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5473
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بنابشهر داوطلب: بنابدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 119
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
ریاضیات19
فیزیک و مکانیک12
شیمی2
علوم الیاف12
فناوری58
پوشاک3
شیمی نساجی23
الیاف11
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدتراز: 4021
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 125
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
ریاضیات0
فیزیک و مکانیک21
شیمی0
علوم الیاف5
فناوری29
پوشاک20
شیمی نساجی22
الیاف16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: فناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5201
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: روزانهرتبه در سهمیه: 132
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
ریاضیات0
فیزیک و مکانیک29
شیمی0
علوم الیاف1
فناوری34
پوشاک25
شیمی نساجی30
الیاف15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: مدیریت تولیدجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5623
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومرتبه در سهمیه: 42
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی42
ریاضیات28
فیزیک و مکانیک2
شیمی26
علوم الیاف32
فناوری25
پوشاک11
شیمی نساجی42
الیاف22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: مدیریت تولیدجنسیت: مردسهمیه: آزادتراز: 5398
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 109
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
ریاضیات2
فیزیک و مکانیک0
شیمی2
علوم الیاف15
فناوری12
پوشاک32
شیمی نساجی22
الیاف82
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
گرایش: مدیریت تولیدجنسیت: زنسهمیه: آزادتراز: 5106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانرتبه در سهمیه: 130
عنوان دروسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
ریاضیات2
فیزیک و مکانیک5
شیمی3
علوم الیاف12
فناوری25
پوشاک3
شیمی نساجی14
الیاف0

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نساجی ارشد سراسری 99 - 1400 چه فایده ای دارد؟

داوطلبان می توانند با بررسی این کارنامه ها و مقایسه آن با تراز و رتبه مکتسبه خود، فرآیند انتخاب رشته را درست تر و با آگاهی بیشتر به انجام برسانند.

2- کارنامه رشته مهندسی نساجی ارشد سراسری حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- بررسی کارنامه و رتبه قبولی های سال های قبل چه کمکی به داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد دارند، می کند؟

مطالعه درصدهای دروس و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته در گرایش های مورد نظر، در روند برنامه ریزی و انتخاب منابع مناسب بسیار تاثیر گذار است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور