دوشنبه , ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی هوافضا 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه سراسری 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 1763830 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 336 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 382 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 417 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 457 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 493 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 559 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 908 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 1104 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 3142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 266 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 397 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 645 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 759 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 975 منطقه 1 زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 1066 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 1178 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1517 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2134 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 2289 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 2351 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 2735 منطقه 1 زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2735 منطقه 1 زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4098 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 5402 منطقه 1 زن مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 6482 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 7059 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 9304 منطقه 1 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 207 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 449 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 449 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 579 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 896 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1247 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 1311 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 1369 منطقه 2 زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 1567 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 2007 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 2249 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 2815 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 4131 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 5103 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 6318 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه کارنامه
1397 7802 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 7947 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7947 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8187 منطقه 2 زن مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 8395 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8395 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9236 منطقه 2 زن مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 11644 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 11644 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 11789 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 12748 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 13159 منطقه 2 مرد مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 13240 منطقه 2 زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 17508 منطقه 2 زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 17508 منطقه 2 زن مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 107 منطقه 3 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 229 منطقه 3 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 280 منطقه 3 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 545 منطقه 3 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 664 منطقه 3 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه جیرفت روزانه کارنامه
1397 1009 منطقه 3 مرد مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397