خانه مدارس بارم بندی امتحان نهایی عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی 1400 – 1401

بارم بندی امتحان نهایی عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی 1400 – 1401

آگاهی از بارم بندی امتحان نهایی عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی
بارم بندی امتحان نهایی عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی 1400 – 1401

فصل امتحانات همواره یکی از مراحل مهم در زندگی دانش آموزان به شمار می رود، در واقع این فصل زمان برداشت کاشته های دانشی خود است. اکثر دانش آموزان در این فصل با استرس و سردرگمی هایی مواجه می شوند که ریشه در عدم آگاهی از برنامه ریزی و نداشتن توانایی در جمع بندی نکات مهم دارد. محصلین با داشتن اطلاعات در رابطه با بخش های مهم درسی و بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی از قسمت های مختلف می توانند تلاش و زمان بیشتر خود را بر قسمت هایی که از ارزش نمره بالایی برخوردار هستند بگذارند. در ادامه شما را از بارم بندی مطالب درسی نوبت دوم 1400 – 1401 آگاه می کنیم تا بتوانبد بازتاب خوبی در امتحانت نهایی خود داشته باشید.

برخلاف سال گذشته، در سال جاری بارم بندی امتحان نهایی کلیه دروس در مناطق مختلف با هم یکسان می باشند.

آگاهی از بارم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم انسانی 1400 – 1401

رشته انسانی دروس مختلفی دارد که همه آنها نیاز به زمان زیاد برای خواندن و به خاطر سپردن دارند، به همین دلیل دانش آموزان این رشته همچنان از کمبود وقت معترض هستند. اما راه حل موجود برای این موضوع این است که دانش آموزان با اطلاع از بارم بندی دروس خود بتوانند زمان خود را برای به خاطر سپردن مطالب مهم مدیریت کنند.

این کار باعث می شود تا دانش آموزان وقت خود را برای مطالب کم اهمیت تر صرف نکنند. با توجه به تصویب قانون تاثیر 40 درصدی معدل بر کنکور، کسب معدل بالاتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تلاش برای دستیابی به این هدف با برنامه ریزی، استفاده از منابع کمک آموزشی، تست های مختلف و اطلاع از بارم بندی می تواند امکان پذیر باشد که جزئیات مربوط به بارم بندی هر ساله ار طریق سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش به نشانی medu.ir در دسترس کاربران قرار می گیرد. 

جدول بارم بندی کتاب عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی
مهارت های زبانیموضوعنمرهجمع
مهارت
واژه شناسی
» اعِلمَوا « نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن، تمرین و بخش اعِلمَوا12 نمره
مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آنها را
مشخّص میکند./ یا شش کلمۀ پراکنده داده می شود که چهارتای آنها متضاد هستند./ می توان این
سؤال را در دل متن درک مطلب طرّاحی کرد. متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمرۀ
درک مطلب، نیم نمره افزایش یابد.)
0/5
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه
یا نوشتن مفرد یا جمع اسم
یا انتخاب گزینۀ مناسب برای جای خالی یک جمله
0/5
مهارت
ترجمه به
فارسی
 ترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش اعِلموا4/59نمره
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس.(ترجمۀ لای نفی جنس به صورت هیچ … نیست مدّ نظر است.)0/5
ترجمۀ درست دو جملۀ دارای حروف مشبّهه بالفعل؛ یکی از دو جمله از لیَْتَ است.1/5
ترجمۀ درست یک یا دو جمله دارای قید حالت در دو شکل آن1
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی0/5
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن، تمرین و بخش اعِْلمَو1
شناخت و
کاربرد قواعد
ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی،
مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقایه، معادله ای عربی مضارع التزامی و اسلوب شرط داخل جملات
ساده و با ریشه های ساده ای مانندخَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و … که زیر فعل خطّی کشیده می شودو دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میک ند؛ مانند یا صَدیقَتی، لا تَخْرُجی منِْ صَفِّکِ که در این جمله دو قرینۀ » ضمیر کِ به دانش آموز کمک میکند تا بتواند لا تخَْرُجی را درست معنی کند.یا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جملات به تصاویر
27نمره
تشخیص و انتخاب فعل ماضی، مضارع، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله، یا تشخیص نوع فعل، یا هر سؤال ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد.1
تشخیص لای نفی جنس .چند جملۀ کوتاه داده می شود و دانش آموز باید لای نفی جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخیص دهد.0/25
تشخیص حروف مشبّهه بالفعل (چند جملۀ کوتاه داده می شود و دانش آموز باید حرف مشبّهه بالفعل
را از حروف جرّ، استقبال، نفی و سایر حروف تشخیص دهد./ یا به هر صورتی که قدرت تشخیص
حروف مشبّهه بالفعل را بسنجد)
0/25
تشخیص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:
کَتَبَ المُْسافرُِ رِسالهً فی الفُْندُقِ
جملات کاملاً حرکت گذاری می شوند.
فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ الیه، صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، ( از هر دو نوع حال
سؤال طرح می شود. )
2
تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضیل
یا ترجمۀ درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمۀ آنها (در هر حالت این اسم ها داخل جملات
کوتاه هستند.)
1/5
مهارت درک
و فهم
سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان (وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضیحات ستون دوم ) یا ارائۀ شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمۀ مناسب
کامل شود.یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب
12نمره
درک مطلب )ارائۀ متن و طرّاحی چهار سؤال حتّی الامکان با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده
یا ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه
شده در برگۀ امتحانی
یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجّه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه
مطلوب است؛ یا هر شیوۀ ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.
1

 نکاتی که در طراحی سوالات عربی پایه دوازدهم انسانی 1400 – 1401 باید رعایت شود

قوانینی توسط سازمان نظام آموزش و پرورش تصویب شده است که در ادامه برای شما شرح می دهیم:

  • تمامی جملات و کلمات حرکت گذاری شده باشند.
  • طراح سوالات در نوبت اول امتحانات می تواند تغییراتی در بارم بندی نمرات انجام دهد؛ اما در نوبت دوم این اجازه را ندارد و باید بارم بندی دقیق و طبق مصوبه باشد.
  • سوالاتی که طرح می شود با توجه به فهم و درک دانش آموزان باشد.
  • سوالات امتحانی دی ماه (نوبت اول) و خرداد ماه (نوبت دوم) از 20 نمره لحاظ می شود.
  • سوالات امتحانی میان ترم در نوبت اول و دوم از 15 نمره می باشد. ( مهارت واژه شناسی ۱ نمره، مهارت ترجمه به فارسی ۵ نمره، مهارت درک و فهم ۲ نمره و قواعد 7 نمره، روخوانی چهار نمره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده یک نمره)
  • طراح سوال مجاز به ارائه دو یا سه گزینه در سوالات چند گزینه ای است.
  • گاهی اوقات سوالات بخش های مختلف ممکن است با هم تلفیق شوند. برای مثال در مهارت ترجمه ممکن است چند مفهوم متفاوت در یک جمله به کار گرفته شده باشند.
  • در ترجمه باید چند قرینه وجود داشته باشد تا به دانش آموز برای ترجمه دقیق فعل کمک کند.

 

سوالات متداول

1- کدام مبحث از درس عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی بالاترین نمره را به خود اختصاص داده است؟

همانطور که در مقاله به آن اشاره شده است مبحث ترجمه عربی به فارسی با دارا بودن 9 نمره بالاترین بارم بندی را دارد.

2- چگونه می توانیم در امتحان درس عربی دوازدهم انسانی موفق تر عمل کنیم؟

علاوه بر برنامه ریزی و مطالعه دقیق دروس می توانید با آگاهی از بارم بندی های دروس خود در امتحانات نهایی عملکرد بهتری داشته باشید.

3- آیا معلمان می توانند در بارم بندی امتحانات عربی تغییری ایجاد کنند؟

معلمان در امتحانات نهایی نوبت اول امی توانند تغییراتی در بارم بندی نمرات انجام دهند؛ اما در امتحانات نهایی نوبت دوم این اجازه را ندارند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مدارس پیج مدارس