9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه رتبه قبولی کنکور آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تراز و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 - 1401
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 11238636 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 43 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 85 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 89 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 92 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 114 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 169 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 201 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 956 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1059 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1432 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 83 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 123 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 239 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 398 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 824 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 826 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 846 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1421 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 0 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 32 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 73 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 98 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 116 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 165 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 176 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 221 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 230 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 245 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 292 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 294 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 332 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 411 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 412 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1400 422 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 467 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1400 476 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1400 500 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1400 521 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 533 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1400 566 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 612 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1400 623 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 701 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 707 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 707 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 711 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 791 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1400 802 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 807 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 890 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1400 893 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 915 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 920 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 946 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 994 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1041 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1121 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1122 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1400 1331 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 99 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 280 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه