تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 - 1401
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 10017094 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 85 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1400 89 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 169 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 201 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 956 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1400 1059 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1432 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1400 142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1400 239 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1400 398 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 824 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 826 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 846 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1421 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1400 32 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1400 73 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1400 98 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1400 116 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 176 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1400 245 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 411 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 412 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 946 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1041 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1331 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1400 409 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 411 منطقه 2 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 801 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 801 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1114 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1228 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1400 1256 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان کارنامه
1400 1349 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 1651 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1400 1745 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1968 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1400 2102 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت پردیس خودگردان کارنامه
1400 193 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 201 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1400 314 منطقه 3 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1400 351 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 714 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 714 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1400 863 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1400 1021 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1400 1021 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1400 1156 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1400 1389 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 1465 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1400 1573 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1400 1865 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

خرید صندلی دندانپزشکی؟ دندانپزشکی بدون کنکور رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان

 

سوالات متداول

1- حداقل رتبه لازم برای قبولی در رشته دندان پزشکی در سال 1400 چه می باشد؟

حداقل رتبه لازم برای قبولی در این رشته با توجه به سهمیه های مختلف، متفاوت می باشد که داوطلبان برای کسب اطلاعات کامل در این رابطه می توانند با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس بگیرند.

2- در هنگام بررسی کارنامه، رتبه در منطقه ملاک است یا رتبه کشوری؟

داوطلبان برای انتخاب رشته باید رتبه در منطقه را مورد بررسی قرار دهند که شما عزیزان می توانید با مشاهده کارنامه های سایر داوطلبان یک انتخاب رشته واقع بینانه انجام دهید.

3- داوطلبان برای قبولی در رشته دندان پزشکی 1400 چه درصدی از دروس را بایستی کسب نمایند؟

درصد قبولی رشته دندان پزشکی با توجه به سهمیه های مختلف، متفاوت می باشد که با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه ایران مشاوره می توانید از کارنامه های قبولی در این رشته مطلع شوید.

[/box]

 سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۲ نظر

  1. سلام ببخشید کارنامه های داوطلبان ۲۵ درصد ظرفیت دقیق و درست هستند؟؟؟ممنون میشم جواب بدید

  2. سلام ببخشید امسال با رتبه ۱۸۰ منطقه ۱ میشه دندون تهران قبول شد (با توجه به اینکه ظرفیت پزشکی بهشتی کم شده)

دریافت مشاوره پیج کنکور