خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

درصد و تراز قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

تا کنون 15486871 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

رشته دامپزشکی رشته ای است که در چندین سال گذشته در گروه تجربی داوطلبان زیادی را به سمت قبولی در این رشته کشانده است. برای آشنایی و معرفی بیشتر رشته دامپزشکی لازم دانستیم بگوییم این رشته از شاخه های پزشکی است و دانشی تجربی محسوب می شود که بهه درمان و پیشگیری حیوانات به غیر از انسان می پردازد. همچنین در این رشته به بیماری های مشترک بین انسان و دام نیز پرداخته می شود. قابل توجه شما داوطلبین که در کشور ایران حدود 15 دانشکده دامپزشکی مشغول تربیت دانشجویان متخصص در این رشته می باشند. مرکز ایران مشاوره برای آشنایی  بیشتر شما وهمراهی در انتخاب رشته ی کنکور تجربی 97 کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری سال قبل را برایتان فراهم نموده و با مشاهده این رتبه ها شانس قبولی در رشته دامپزشکی بیشتر خواهد شد.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 949 رتبهه کشوری : 2735
نام درسدرصد
ادبیات فارسی73%
عربی78%
معارف68%
زبان73%
زمین شناسی0%
ریاضیات61%
زیست شناسی47%
فیزیک63%
شیمی62%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2400 رتبه کشوری : 4959
نام درسدرصد
ادبیات فارسی54%
عربی76%
معارف60%
زبان58%
زمین شناسی4%
ریاضیات42%
زیست شناسی64%
فیزیک55%
شیمی48%

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2593 رتبه کشوری : 12722
نام درسدرصد
ادبیات فارسی28%
عربی68%
معارف55%
زبان22%
زمین شناسی0%
ریاضیات56%
زیست شناسی48%
فیزیک36%
شیمی52%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید باهنر کرمان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4378 رتبهه کشوری : 14308
نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی10%
معارف57%
زبان57%
زمین شناسی0%
ریاضیات31%
زیست شناسی59%
فیزیک30%
شیمی43%

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید باهنر کرمان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3857 رتبه کشوری : 8060
نام درسدرصد
ادبیات فارسی63%
عربی47%
معارف74%
زبان68%
زمین شناسی-1%
ریاضیات40%
زیست شناسی57%
فیزیک44%
شیمی38%

 

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4271 رتبهه کشوری : 13912
نام درسدرصد
ادبیات فارسی89%
عربی70%
معارف56%
زبان100%
زمین شناسی0%
ریاضیات40%
زیست شناسی14%
فیزیک33%
شیمی23%

کارنامه رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5808 رتبه کشوری : 12260
نام درسدرصد
ادبیات فارسی57%
عربی67%
معارف74%
زبان47%
زمین شناسی0%
ریاضیات24%
زیست شناسی54%
فیزیک27%
شیمی43%

درصد قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3942 رتبه کشوری : 18307
نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی39%
معارف82%
زبان0%
زمین شناسی0%
ریاضیات17%
زیست شناسی54%
فیزیک27%
شیمی46%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد– روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2029 رتبه کشوری : 6126
نام درسدرصد
ادبیات فارسی79%
عربی68%
معارف78%
زبان91%
زمین شناسی-1%
ریاضیات40%
زیست شناسی43%
فیزیک46%
شیمی45%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد– روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3867 رتبهه کشوری : 8083
نام درسدرصد
ادبیات فارسی70%
عربی68%
معارف53%
زبان77%
زمین شناسی0%
ریاضیات38%
زیست شناسی53%
فیزیک41%
شیمی39%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد– روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4992 رتبه کشوری : 22284
نام درسدرصد
ادبیات فارسی61%
عربی40%
معارف46%
زبان34%
زمین شناسی0%
ریاضیات42%
زیست شناسی32%
فیزیک27%
شیمی37%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی ارومیه – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96.

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2135 رتبهه کشوری : 6507
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی82.%
معارف76%
زبان81%
زمین شناسی0%
ریاضیات43%
زیست شناسی52%
فیزیک54%
شیمی41%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی ارومیه – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96.

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5517 رتبه کشوری : 11623
نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی49%
معارف64%
زبان82%
زمین شناسی0%
ریاضیات44%
زیست شناسی49%
فیزیک45%
شیمی25%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2135 رتبهه کشوری : 6507
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی82%
معارف76%
زبان81%
زمین شناسی0%
ریاضیات43%
زیست شناسی52%
فیزیک54%
شیمی41%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2494 رتبهه کشوری : 7865
نام درسدرصد
ادبیات فارسی54%
عربی38%
معارف76%
زبان21%
زمین شناسی29%
ریاضیات33%
زیست شناسی59%
فیزیک31%
شیمی27%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4472 رتبهه کشوری : 14670
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی41%
معارف25%
زبان56%
زمین شناسی0%
ریاضیات37%
زیست شناسی48%
فیزیک54%
شیمی40%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهرکرد – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2748 رتبهه کشوری : 8719
نام درسدرصد
ادبیات فارسی26%
عربی44%
معارف65.%
زبان54%
زمین شناسی13%
ریاضیات40%
زیست شناسی62%
فیزیک63%
شیمی41%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 1سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3633 رتبه کشوری : 11743

نام درسدرصدادبیات فارسی67%عربی68%معارف59%زبان29%زمین شناسی0%ریاضیات42%زیست شناسی47%فیزیک28%شیمی43%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4994 رتبه کشوری : 10513
نام درسدرصد
ادبیات فارسی54.7%
عربی54.7%
معارف70.7%
زبان30.7%
زمین شناسی0%
ریاضیات31.2%
زیست شناسی53.8%
فیزیک43.4%
شیمی43.9%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4044 رتبه کشوری : 18665
نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی68%
معارف49%
زبان62%
زمین شناسی0%
ریاضیات21%
زیست شناسی48%
فیزیک26%
شیمی43%

 


سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۱ نظر
 1. دوستی

  سلام با رتبه ۶۹۰۰ زیرگروه ۱ و ترازکل ۸۵۰۵ احتمال قبولی دامپزشکی رو دارم؟منطقه ۳ هستم در انتخاب رشته شهرهای خرم اباد کرمانشاه اهواز و شهر کرد دو انتخاب کردم .خودم هم بومی لرستان هستم.خواهش میکنم جواب بدید

  • ایران مشاوره

   با سلام , با توجه به تراز ذکر شده , شانس پذیرش شما برای رشته ی دامپزشکی در دانشگاه آزاد , بالا می باشد .

 2. دوستی

  سلام با رتبه ۷۴۰۰ منطقه ۳ شانس قبولی دامپزشکی دارم روزانه یا شبانه

 3. بابک

  سلام.خسته نباشید.با رتبه ۱۰۴۱۴ زیرگروه ۱و بومی منطقه ۲ و حدود ۲۴ هزار کشوری شانسی برای قبولی دامپزشکی شهرکرد یا خرم آباد و یا هر روزانه ای بجز زابل رو دارم.بنده بومی استان مرکزی شهر اراک هستم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 4. star

  اینا که همشون بالای ۱۰ هزار بودن با سهمیه قبول شدن

  • ایران مشاوره

   با سلام . لطفا سوال خود را با جزییات و اطلاعات دقیق تری بیان نمایید تا بتوانیم شما را بهتر راهنمایی نماییم .

 5. s.g

  سلام.خسته نباشید.با رتبه ی ۱۸۰۰۰تجربی منطقه۲ و ۲۲۰۰۰زیرگروه۱ میشه دامپزشکی سراسری یا آزاد قبول شد؟پردیس خودگردان هم باشه مشکلی نیست.اصلا دامپزشکی پردیس داریم؟
  و اینکه من قطب۱ محسوب میشم و مثلا امکان نداره دامپزشکی شهر کرد که ماله قطبه دیگه ای هست رو قبول بشم؟

 6. Nn

  سلام من امسال کنکور دادم شبانه یا روزانه مشهد احتمال قبولیه دامپزشکی برام وجود داره؟یا حتی ازاد مشهد .
  زیست ۶۸
  شیمی ۲۲
  فیزیک ۶
  ریاضی ۰
  زمین ۰
  ادبیات ۶۵
  دینی ۴۲
  عربی ۱۶
  زبان ۷۲
  کنور ۹۷ تجربی. سهمیه ۵ درصد ایثارگران هم هستم و منطقه ۳ درس خوندم

  • ایران مشاوره

   باسلام
   باتوجه به درصدهای ارایه شده رتبه شما حدودا ۷۰۰۰ الی ۸۰۰۰د می باشد. شانس پذیرش شما در رشته مذکور در دانشگاه مشهد مقداری ضعیف می باشد. شانس پذیرش شما در رشته های پیراپزشکی مانند رشته پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تربت جام، بندر عباس، گناباد، زابل و در رشته اتاق عمل دانشگاه های علوم پزشکی همدان بندرعباس، ساوه، زنجان و در رشته هوشبری دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور، خراسان شکمالی و اردبیل وجود دارد. پذیرش نهایی شما در دانشگاه به انتخاب رشته شما و داوطلبان بستگی دارد.

 7. سید علی ریحانیان

  سلام من تراز ۸۹۰۰ رتبه ۲۳۲۳ سهمیه پنج درصدی و رتبه ۱۶۰۰۰ کشوری هستم میخواستم ببینم احتمال قبولیم توی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه فردوسی روزانه و شبانه چقدره و اینکه نتایج تکمیل ظرفیت کی اعلام میشه؟؟

 8. الهام

  سلام و خسته نباشید بابت پستهای خوب و مفیدی که میگذارید من احتیاج به کمک دارم میخواستم بپرسم کسی هست که بتونه کمکم کنه؟من ایران زندگی نمیکنم و دارم رشته حیوانات در کالج انگلیس میخونم میخواست بدونم اگه بخواد مدرکمو به ایرانی معادل کنم میتونم و دانشگاه ایران مدرکمو قبول میکنه که من بقیه تحصیلمو تو ایران ادامه بدم اما نمیدونم از کجا باید بپرسم و چطور میتونم معادل کنم مدرکمو ممنون از راهنماییتون.

دریافت مشاوره پیج کنکور