خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 96 – 97

نمونه کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری دولتی 96 – 97

 

تا کنون 11631750 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

رشته پرستاری ازجمله رشته هایی است که در گروه علوم تجربی و در شاخه پزشکی داوطلبان زیادی را به سمت دانشکده های پرستاری می کشاند. تعریفی که می توانیم از رشته پرستاری در نظر بگیریم این است که پرستار یک عضو بسیار مهم در تیم پزشکی است که از جمله نقش های او ، نقش حمایتی ، اموزشی ، مراقبت و پرستاری از بیمار ، هماهنگی بین بیمار و پزشک بیمار و… رامی توانیم نام ببریم. در کشور ایران حدود 30 دانشکده پرستاری مشغول تربیت پرستاران متخصص می باشند. لازم به ذکر است که شما داوطلبان در هنگام انتخاب رشته توجه به تراز و کارنامه قبولی سال قبل رشته پرستاری کمک فراوانی به انتخاب رشته بهترشما خواهد کرد به همین خاطر مرکز ایران مشاوره در این مقاله کارنامه و رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97 را برایتان فراهم نموده است.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2827 رتبه کشوری : 8982
نام درسدرصد
ادبیات فارسی68%
عربی77%
معارف73%
زبان41%
زمین شناسی2%
ریاضیات43%
زیست شناسی52%
فیزیک31%
شیمی29%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6644 رتبه کشوری : 14101
نام درسدرصد
ادبیات فارسی54%
عربی67%
معارف49%
زبان0%
زمین شناسی0%
ریاضیات39%
زیست شناسی62%
فیزیک52%
شیمی25%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1372 رتبه کشوری : 4097
نام درسدرصد
ادبیات فارسی42%
عربی69%
معارف96%
زبان53%
زمین شناسی32%
ریاضیات43%
زیست شناسی56%
فیزیک63%
شیمی10%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران– روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4202 رتبه کشوری : 8820
نام درسدرصد
ادبیات فارسی46%
عربی78%
معارف72%
زبان42%
زمین شناسی0%
ریاضیات49%
زیست شناسی55%
فیزیک48%
شیمی37%

 

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3806 رتبه کشوری : 12367
نام درسدرصد
ادبیات فارسی46%
عربی33%
معارف61%
زبان62%
زمین شناسی0%
ریاضیات43%
زیست شناسی48%
فیزیک43%
شیمی42%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6584 رتبه کشوری : 13991
نام درسدرصد
ادبیات فارسی57%
عربی23%
معارف62%
زبان77%
زمین شناسی0%
ریاضیات27%
زیست شناسی53%
فیزیک54%
شیمی25%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4979 رتبه کشوری : 10491
نام درسدرصد
ادبیات فارسی85%
عربی42%
معارف83%
زبان8%
زمین شناسی0%
ریاضیات41%
زیست شناسی48%
فیزیک39%
شیمی18%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی همدان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3299 رتبه کشوری : 6925
نام درسدرصد
ادبیات فارسی72%
عربی60%
معارف70%
زبان68%
زمین شناسی24%
ریاضیات46%
زیست شناسی38%
فیزیک26%
شیمی29%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی همدان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4815 رتبه کشوری : 21611
نام درسدرصد
ادبیات فارسی41%
عربی49%
معارف42%
زبان61%
زمین شناسی0%
ریاضیات39%
زیست شناسی22%
فیزیک58%
شیمی27%

 

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2324 رتبه کشوری : 7206
نام درسدرصد
ادبیات فارسی52%
عربی54%
معارف68%
زبان48%
زمین شناسی0%
ریاضیات50%
زیست شناسی60%
فیزیک45%
شیمی39%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7741 رتبه کشوری : 16449
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی60%
معارف59%
زبان46%
زمین شناسی0%
ریاضیات32%
زیست شناسی36%
فیزیک37%
شیمی42%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7038 رتبه کشوری : 24273
نام درسدرصد
ادبیات فارسی44%
عربی49%
معارف44%
زبان40%
زمین شناسی0%
ریاضیات34%
زیست شناسی39%
فیزیک30%
شیمی31%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 12602 رتبه کشوری : 27006
نام درسدرصد
ادبیات فارسی39%
عربی82%
معارف54%
زبان28%
زمین شناسی0%
ریاضیات35%
زیست شناسی32%
فیزیک26%
شیمی14%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شاهرود – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6877 رتبه کشوری : 23659
نام درسدرصد
ادبیات فارسی48%
عربی46%
معارف60%
زبان26%
زمین شناسی0%
ریاضیات25%
زیست شناسی35%
فیزیک32%
شیمی29%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی شاهرود – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 16383 رتبه کشوری : 35514
نام درسدرصد
ادبیات فارسی41%
عربی35%
معارف42%
زبان61%
زمین شناسی0%
ریاضیات22%
زیست شناسی41%
فیزیک38%
شیمی15%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی زنجان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7770 رتبه کشوری : 27158
نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی29%
معارف54%
زبان-4%
زمین شناسی0%
ریاضیات20%
زیست شناسی51%
فیزیک22%
شیمی38%

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی زنجان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 14273 رتبه کشوری : 30792
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی31%
معارف72%
زبان66%
زمین شناسی0%
ریاضیات23%
زیست شناسی28%
فیزیک20%
شیمی19%

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی اردبیل – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6101 رتبه کشوری : 20701
نام درسدرصد
ادبیات فارسی53%
عربی52%
معارف45%
زبان38%
زمین شناسی0%
ریاضیات50%
زیست شناسی26%
فیزیک53%
شیمی15%

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی اردبیل – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 10776 رتبه کشوری : 23062
نام درسدرصد
ادبیات فارسی63%
عربی39%
معارف48%
زبان82%
زمین شناسی0%
ریاضیات26%
زیست شناسی36%
فیزیک18%
شیمی36%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی البرز- کرج  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5729 رتبه کشوری : 12094
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی34%
معارف66%
زبان73%
زمین شناسی0%
ریاضیات36%
زیست شناسی52%
فیزیک30%
شیمی35%

 رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی البرز- کرج  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6502 رتبه کشوری : 28054
نام درسدرصد
ادبیات فارسی41%
عربی37%
معارف73%
زبان20%
زمین شناسی5%
ریاضیات30%
زیست شناسی31%
فیزیک22%
شیمی36%

 


سوالات خود را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵۶ نظر
 1. سلام
  ببخشید میخواستم بدونم تا چه رتبه و ترازی میتونم پرستاری قم قبول شم؟ در کنکور ۹۸ از منطقه ۲ از قم
  ودرصدهای لازم برای دروس چیه؟(تقریبی)

  • با سلام
   با توجه به رتبه ترازهای قبولی کنکور ۹۷ برای قبولی در رشته پرستاری به رتبه زیر شش هزار پانصد و تراز بالای هشت هزار نیاز دارید. به طور میانگین دروس عمومی را باید بالای ۷۰ درصد و دروس تخصصی را بالای ۵۰ درصد بزنید.

 2. سلام خسته نباشید… پردیس خودگردان شهید بهشتی تا چه رتبه ای در سهمیه منطقه دو قبولی پرستاری پذیرش میکنه؟

 3. سلام ببخشید میخواستم بدونم با رتبه ۲۵۰۰۰منطقه ۳ میتونم پرستاری دولتی قبول شم هر دانشگاهی باشه مشکلی نیست.

 4. باسلام ایا بارتبه ۵۰۰۰۰میشه دانشگاه ازاد پرستاری قبول شد؟

 5. سلام .بلخشید من رتبه ۱۶۵۰۰منطقه سه اوردم ایا احتمال قبولی پرستاری دولتی یا ازاد یا فوریت های پزشکی رو دارم؟

 6. سلام برای ورود به دانشگاه ازاد همدان رشته پرستاری یا اتاق عمل چه رتبه ای باید اورد (منطقه دو)؟

 7. سلام
  منطقه۲باید ادبیات دین زندگی زبان خارجه۶۰درصد
  شیمی زیست ۴۰درصد
  بزنم قبولیم درازاد حتمیه?
  ممنون

 8. سلام ببخشیدبرای قبولی در رشته پرستاری دانشگاه دولتی گیلان به چ حدود رتبه ای نیاز هست ؟من ساکن رشت هستم منطقه ۲ توروخدا جواب بدید با حدود ۸۰۰۰ الی ده هزار میگیره؟ توروخدا جواب دوتا سوالامو بدین

 9. سلام خسته نباشین برای پرستاری منطقه دو خراسان رضوی ومازندران ساری رتبه ی حدودی چقد باید باشه

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره پیج کنکور