تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی پزشکی پردیس خودگردان 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 9243179 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1402 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 1998 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2010 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2154 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2625 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3058 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 1934 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2033 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2047 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2047 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2079 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2564 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2568 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2568 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2717 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2992 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3022 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3516 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3988 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4019 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4765 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5013 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2173 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2962 منطقه 1 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3121 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3576 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4138 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4856 منطقه 1 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5060 منطقه 1 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5982 منطقه 1 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6005 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6795 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7086 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3007 منطقه 2 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3173 منطقه 2 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3762 منطقه 2 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4081 منطقه 2 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4463 منطقه 2 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4703 منطقه 2 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5056 منطقه 2 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5827 منطقه 2 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6135 منطقه 2 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6854 منطقه 2 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7185 منطقه 2 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7746 منطقه 2 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 1589 منطقه 3 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 1901 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2005 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2136 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2650 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2990 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3083 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3237 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3810 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4089 منطقه 3 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4724 منطقه 3 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5038 منطقه 3 زن مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

بازار کار رشته مهندسی پزشکی تخمین رتبه کنکور رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره تخمین رتبه