خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
اگر شما جزو داوطلبانی هستید که در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری شرکت کرده اید و با مطالعه کافی، قصد ادامه تحصیل در این رشته را دارید، باید به چند نکته توجه کنید. در واقع علی رغم این که انتخاب رشته کارشناسی ارشد، تفاوت هایی با تعیین رشته کنکور سراسری دارد اما عدم توجه به نکاتی همچون رتبه و تراز، معدل، ضرایب دروس مختلف در هر زیرگروه و موارد ذکر شده در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد، موجب وارد شدن ضررهای جبران ناپذیری به فرآیند انتخاب رشته و از بین رفتن تمام تلاش های شما خواهد شد.
برای جلوگیری از این امر، در ادامه این مقاله تعدادی از کارنامه های داوطلبان کنکور سال گذشته آورده شده است تا بدین ترتیب با بررسی دقیق رتبه و سهمیه های خود و همچنین در نظر گرفتن علاقه به رشته مورد نظر، انتخاب رشته آگاهانه و درست تری داشته باشید.

پس از بررسی دقیق کارنامه پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به اولویت بندی کد رشته محل های مورد نظر خود بپردازید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 61
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3416
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6/5
ریاضیات0
فتوگرامتری12/5
ژئودزی18
نقشه برداری30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3927
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
ریاضیات20
فتوگرامتری25
ژئودزی10/5
نقشه برداری10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 82
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تفرششهر داوطلب: تفرشدوره قبولی: روزانهتراز: 4429
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10/3
ریاضیات19
فتوگرامتری21
ژئودزی21
نقشه برداری35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4219
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
ریاضیات10
فتوگرامتری17/5
ژئودزی25
نقشه برداری0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فتوگرامتریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 368
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فناوری آریان- امیرکلا بابلشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3881
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات11
فتوگرامتری5/6
ژئودزی10/4
نقشه برداری11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: شهریاردوره قبولی: روزانهتراز: 3614
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3/2
ریاضیات0
فتوگرامتری10/2
ژئودزی19
نقشه برداری5.5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3919
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
ریاضیات5/6
فتوگرامتری10/4
ژئودزی22
نقشه برداری26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: نجف آباددوره قبولی: نوبت دومتراز: 4376
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات10
فتوگرامتری15/5
ژئودزی32
نقشه برداری8/5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 173
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجانشهر داوطلب: ابهردوره قبولی: نوبت دومتراز: 4126
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات5/5
فتوگرامتری17/3
ژئودزی9/6
نقشه برداری11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئودزیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 521
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یاسین- بروجردشهر داوطلب: بروجرددوره قبولی: غیر انتفاعیتراز: 3571
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات0
فتوگرامتری-1
ژئودزی5
نقشه برداری4/8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دورجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3561
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات0
فتوگرامتری14
ژئودزی5
نقشه برداری3/3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دورجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 91
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 4017
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات3/6
فتوگرامتری25
ژئودزی23
نقشه برداری6/9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دورجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدانشهر داوطلب: کبودرآهنگدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4526
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12/5
ریاضیات0
فتوگرامتری20
ژئودزی32
نقشه برداری29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دورجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 149
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان سنندجشهر داوطلب: سنندجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4416
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات25
فتوگرامتری21
ژئودزی0
نقشه برداری6/3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سنجش از دورجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 526
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکمت-قمشهر داوطلب: قمدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3524
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات13
فتوگرامتری5/4
ژئودزی3/2
نقشه برداری10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه:21
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اسلامشهردوره قبولی: روزانهتراز: 3481
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2/3
ریاضیات0
فتوگرامتری12/6
ژئودزی10
نقشه برداری0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 3942
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات21
فتوگرامتری3/6
ژئودزی19/2
نقشه برداری13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیر طوسیشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4875
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات21
فتوگرامتری5/2
ژئودزی12
نقشه برداری29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: خوراسگاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4531
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12/3
ریاضیات0
فتوگرامتری5.6
ژئودزی21
نقشه برداری12/8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سیستم های اطلاعاتی مکانیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 586
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه عمران و توسعه همدانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3301
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات0
فتوگرامتری2/3
ژئودزی-2
نقشه برداری6/5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: هیدروگرافیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 24
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: رباط کریمدوره قبولی: روزانهتراز: 3717
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات11
فتوگرامتری10/3
ژئودزی10
نقشه برداری5/6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نقشه برداری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: هیدروگرافیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 35
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4616
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
ریاضیات12.5
فتوگرامتری6/3
ژئودزی32
نقشه برداری21

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد رشته نقشه برداری سال گذشته چه فایده ای دارد؟

این امر موجب می شود که بتوانید با مقایسه تراز، درصد و رتبه مکتسبه خود، انتخاب رشته ای درست و اصولی داشته باشید.

2- مطالعه و بررسی کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال 99 چه اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد؟

این کارنامه ها شامل اطلاعاتی همچون سهمیه، رتبه قبولی، جنسیت، تراز، نوع دوره و دانشگاه محل پذیرش می باشد.

3- برای قبولی در رشته نقشه برداری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سالی 1400 باید چه رتبه ای کسب کرد؟

شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات کارنامه های ارائه شده در این مقاله در این زمینه اطلاعات دقیقی کسب کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد