خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته تهیه کنندگی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته ارشد شده باشند، می توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج کنند. دغدغه تمامی داوطلبان در مرحله انتخاب رشته ارشد این است که با رتبه و تراز مکتسبه در کدام رشته ها شانس پذیرش بیشتری دارند؟ حقیقت امر این است که نمی توان به طور قطعی در مورد این موضوع اظهار نظر کرد اما می توان با مرور کارنامه های پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد در سال های گذشته، به طور حدودی احتمال پذیرش داوطلبان را تخمین زد. از همین رو در ادامه، چند نمونه کارنامه از رتبه های قبولی دوره های قبل در رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

برای رسیدن به نتیجه مطلوب پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد توصیه می شود حداقل چند نمونه از کارنامه قبولی سال های گذشته را مورد بررسی قرار دهید. جداولی که در ادامه مشاهده می کنید، حاوی جزئیات قبولی داوطلبان در گرایش های مختلف رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی نمایشیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 4526
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی43
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان55
مبانی نظری هنری23
شناخت وسایل ارتباط جمعی14
داستنی های هنری73
درک تصویر و خلاقیت نمایشی53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی نمایشیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 49
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 4320
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان0
مبانی نظری هنری8
شناخت وسایل ارتباط جمعی21
دانستنی های هنری12
درک تصویر و خلاقیت نمایشی58
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی نمایشیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 58
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 5100
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان26
مبانی نظری هنری52
شناخت وسایل ارتباط جمعی17
دانستنی های هنری33
درک تصویر و خلاقیت نمایشی43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی نمایشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 5355
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان31
مبانی نظری هنری22
شناخت وسایل ارتباط جمعی19
دانستنی های هنری57
درک تصویر و خلاقیت نمایشی64
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی نمایشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 5308
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی24
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان24
مبانی نظری هنری43
شناخت وسایل ارتباط جمعی47
دانستنی های هنری17
درک تصویر و خلاقیت نمایشی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی نمایشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 5277
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان48
مبانی نظری هنری14
شناخت وسایل ارتباط جمعی73
دانستنی های هنری23
درک تصویر و خلاقیت نمایشی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی نمایشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 94
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 5002
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان20
مبانی نظری هنری58
شناخت وسایل ارتباط جمعی17
دانستنی های هنری51
درک تصویر و خلاقیت نمایشی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی مستندجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 4924
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان36
مبانی نظری هنری17
شناخت وسایل ارتباط جمعی22
دانستنی های هنری64
درک تصویر و خلاقیت نمایشی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی مستندجنسیت: زنسهمیه: ایثارگان 25 درصدرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 4100
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان9
مبانی نظری هنری16
شناخت وسایل ارتباط جمعی8
دانستنی های هنری12
درک تصویر و خلاقیت نمایشی43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی مستندجنسیت: مردسهمیه: ایثارگان 5 درصدرتبه: 58
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 4786
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان14
مبانی نظری هنری30
شناخت وسایل ارتباط جمعی53
دانستنی های هنری18
درک تصویر و خلاقیت نمایشی43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی مستندجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 5000
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی36
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان63
مبانی نظری هنری35
شناخت وسایل ارتباط جمعی44
دانستنی های هنری25
درک تصویر و خلاقیت نمایشی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی مستندجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 4821
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان31
مبانی نظری هنری12
شناخت وسایل ارتباط جمعی17
دانستنی های هنری52
درک تصویر و خلاقیت نمایشی58
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی مستندجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 4669
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی39
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان38
مبانی نظری هنری24
شناخت وسایل ارتباط جمعی17
دانستنی های هنری43
درک تصویر و خلاقیت نمایشی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی مستندجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 116
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 4403
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان48
مبانی نظری هنری10
شناخت وسایل ارتباط جمعی18
دانستنی های هنری44
درک تصویر و خلاقیت نمایشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 5000
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی32
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان43
مبانی نظری هنری59
شناخت وسایل ارتباط جمعی55
دانستنی های هنری25
درک تصویر و خلاقیت نمایشی73
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی آموزشیجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 4011
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی18
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان0
مبانی نظری هنری13
شناخت وسایل ارتباط جمعی21
دانستنی های هنری10
درک تصویر و خلاقیت نمایشی41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 4834
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان56
مبانی نظری هنری40
شناخت وسایل ارتباط جمعی35
دانستنی های هنری28
درک تصویر و خلاقیت نمایشی52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 84
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: روزانهتراز: 4701
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی60
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان48
مبانی نظری هنری20
شناخت وسایل ارتباط جمعی8
دانستنی های هنری16
درک تصویر و خلاقیت نمایشی58
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تهیه کنندگی مقطع کارشناسی ارشد 98
گرایش: تهیه کنندگی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمادوره قبولی: نوبت دومتراز: 4552
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی44
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان12
مبانی نظری هنری19
شناخت وسایل ارتباط جمعی53
دانستنی های هنری17
درک تصویر و خلاقیت نمایشی23

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کنکور