تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

کارنامه و رتبه قبولی بینایی سنجی پردیس خودگردان 97 - 98
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 8600093 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 6291 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 6917 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 7125 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 8427 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 8911 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 2372 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2560 منطقه 1 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2670 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3115 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3462 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3621 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3814 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3933 منطقه 1 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4006 منطقه 1 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4152 منطقه 1 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4420 منطقه 1 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4448 منطقه 1 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4934 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4939 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5012 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5222 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5334 منطقه 1 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5890 منطقه 1 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3762 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4034 منطقه 2 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4069 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4274 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4288 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4331 منطقه 2 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4335 منطقه 2 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4787 منطقه 2 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5002 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5256 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5742 منطقه 2 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5742 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5761 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 6056 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 6126 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 6915 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 6915 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 7029 منطقه 2 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 7172 منطقه 2 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 7973 منطقه 2 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 2164 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2202 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2477 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2501 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2536 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2889 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3096 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3950 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3950 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4157 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4240 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4812 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4815 منطقه 3 مرد بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4897 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5018 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5033 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5080 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5962 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 6003 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 6250 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 6927 منطقه 3 زن بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

بازار کار رشته بینایی سنجی تخمین رتبه کنکور رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک نظر

  1. با سلام ایا با رتبه ۱۵۰۰۰ منطقه ۲ میتوان در رشته بینایی سنجی قبول شد ؟؟؟دانشگاهش مهم نیست

دریافت مشاوره تخمین رتبه