خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی مهندسی سیستم های انرژی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور زمانی را برای انتخاب رشته تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود که از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده کنند. داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته ارشد داشته باشند، از روش های مختلفی مثل بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در سال های پیشین بهره می برند. به طوری که با مقایسه جزئیات این کارنامه ها مثل رتبه و تراز، می توانند شانس قبولی خود را در رشته محلی خاص تخمین بزنند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان سال های گذشته، این امکان را به شما می دهد تا انتخاب رشته کارآمد و اصولی را در پیش داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی مندرجات کارنامه های داوطلبان سال گذشته در رشته مشابه، کمک شایانی به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. لذا این امر باعث می شود تا داوطلب پس از استخراج کدهای مربوط به هر رشته از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد در اولویت بندی و سازماندهی آن ها نهایت دقت را به کار گیرد. در این مقاله، از میان لیست رشته های ارشد سراسری چند نمونه کارنامه مهندسی سیستم های انرژی گنجانده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: آملدوره قبولی: روزانهتراز: 5614
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی58
سیستم های کنترل خطی29
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها25
الکترومغناطیس7
ریاضیات32
مدارهای الکتریکی 1 و 238
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 5316
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی45
سیستم های کنترل خطی16
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها19
الکترومغناطیس11
ریاضیات29
مدارهای الکتریکی 1 و 228
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 205
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: خمیندوره قبولی: روزانهتراز: 3957
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی36
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات18
مدارهای الکتریکی 1 و 241
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 4360
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی51
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس13
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 242
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تکنولوژی انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 265
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: شبانهتراز: 3260
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی29
سیستم های کنترل خطی2-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها14
الکترومغناطیس26
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 235
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه:  25 درصدرتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: خلخالدوره قبولی: روزانهتراز: 3650
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی37
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 231
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: نوشهردوره قبولی: روزانهتراز: 5211
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی52
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها26
الکترومغناطیس14
ریاضیات23
مدارهای الکتریکی 1 و 235
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: انرژی و محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4860
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی44
سیستم های کنترل خطی10
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس32
ریاضیات11
مدارهای الکتریکی 1 و 228
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5721
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی41
سیستم های کنترل خطی12
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها53
الکترومغناطیس0
ریاضیات38
مدارهای الکتریکی 1 و 226
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: شبانهتراز: 5106
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی51
سیستم های کنترل خطی16
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها11
الکترومغناطیس0
ریاضیات23
مدارهای الکتریکی 1 و 216
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 159
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتشهر داوطلب: همداندوره قبولی: شبانهتراز: 4630
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی49
سیستم های کنترل خطی16
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس11
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 251
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 224
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4217
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی25
سیستم های کنترل خطی1-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها12
الکترومغناطیس11
ریاضیات1-
مدارهای الکتریکی 1 و 247
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی سیستم های انرژی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های انرژیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 274
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملشهر داوطلب: آملدوره قبولی: روزانهتراز: 3211
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی36
سیستم های کنترل خطی12
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها2-
الکترومغناطیس0
ریاضیات15
مدارهای الکتریکی 1 و 231
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال16

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور ارشد سال پیش چه فایده ای دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته راهنمای خوبی برای تخمین رتبه و محل قبولی است.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد