خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور زمانی را برای انتخاب رشته تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود که از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده کنند. داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته ارشد داشته باشند، از روش های مختلفی مثل بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در سال های پیشین بهره می برند. به طوری که با مقایسه جزئیات این کارنامه ها مثل رتبه و تراز، می توانند شانس قبولی خود را در رشته محلی خاص تخمین بزنند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان سال های گذشته، این امکان را به شما می دهد تا انتخاب رشته ای کارآمد و اصولی را در پیش داشته باشید.

کارنامه قبولی رشته مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی مندرجات کارنامه های داوطلبان سال گذشته در رشته مشابه، کمک شایانی به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. لذا این امر باعث می شود تا داوطلب پس از استخراج کدهای مربوط به هر رشته از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد در اولویت بندی و سازماندهی آن ها نهایت دقت را به کار گیرد. در این مقاله، از میان لیست رشته های ارشد سراسری چند نمونه کارنامه مهندسی پزشکی گنجانده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: شبانهتراز: 5802
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی15
الکترومغناطیس13
زبان انگلیسی22
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 227
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال36
سیستم های کنترل خطی44
سیگنال ها و سیستم ها52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5160
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
الکترومغناطیس8
زبان انگلیسی29
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 222
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال33
سیستم های کنترل خطی41
سیگنال ها و سیستم ها46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریکجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 342
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کرمانشاهشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 3016
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی0
ریاضیات1-
مدارهای الکتریکی 1 و 20
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال15
سیستم های کنترل خطی28
سیگنال ها و سیستم ها36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 361
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سجاد مشهدشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4216
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی8
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی13
ریاضیات1-
مدارهای الکتریکی 1 و 218
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال29
سیستم های کنترل خطی31
سیگنال ها و سیستم ها42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 516
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: مجازیتراز: 3209
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی13
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی0
ریاضیات2-
مدارهای الکتریکی 1 و 20
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال27
سیستم های کنترل خطی12
سیگنال ها و سیستم ها38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: شهرضادوره قبولی: روزانهتراز: 5712
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی15
الکترومغناطیس12
زبان انگلیسی0
ریاضیات55
مدارهای الکتریکی 1 و 20
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال25
سیستم های کنترل خطی36
سیگنال ها و سیستم ها42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5019
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی27
ریاضیات42
مدارهای الکتریکی 1 و 20
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال22
سیستم های کنترل خطی32
سیگنال ها و سیستم ها38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهتراز: 4273
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی7
الکترومغناطیس29
زبان انگلیسی0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 219
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال17
سیستم های کنترل خطی30
سیگنال ها و سیستم ها35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 353
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3250
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی0
ریاضیات1-
مدارهای الکتریکی 1 و 22-
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال15
سیستم های کنترل خطی34
سیگنال ها و سیستم ها57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3185
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی2-
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 20
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال21
سیستم های کنترل خطی11
سیگنال ها و سیستم ها53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: طالقاندوره قبولی: روزانهتراز: 5412
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی16
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 231
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال39
سیستم های کنترل خطی15
سیگنال ها و سیستم ها76
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: همداندوره قبولی: روزانهتراز: 5162
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
الکترومغناطیس10
زبان انگلیسی23
ریاضیات15
مدارهای الکتریکی 1 و 241
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال29
سیستم های کنترل خطی22
سیگنال ها و سیستم ها59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 243
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: روزانهتراز: 4525
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی10
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی0
ریاضیات18
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال28
سیستم های کنترل خطی17
سیگنال ها و سیستم ها32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: اهردوره قبولی: شبانهتراز: 3825
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی8
الکترومغناطیس0
زبان انگلیسی3
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 211
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
سیستم های کنترل خطی12
سیگنال ها و سیستم ها56

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته چه فایده ای دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته راهنمای خوبی برای تخمین رتبه و محل قبولی است.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. فرشاد

    با سلام فارغ التحصیل رشته حقوق کارشناسی هستم آیا می توانم ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد یا سراسری شرکت کنم

    • ایران مشاوره

      با سلام بله ، با توجه به شرایط و قوانین استعداد درخشان می توانید بدون کنکور در مقطع ارشد تحصیل کنید.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد