خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور زمانی را برای انتخاب رشته تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود که از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده کنند. داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته ارشد داشته باشند، از روش های مختلفی مثل بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در سال های پیشین بهره می برند. به طوری که با مقایسه جزئیات این کارنامه ها مثل رتبه و تراز، می توانند شانس قبولی خود را در رشته محلی خاص تخمین بزنند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان سال های گذشته، این امکان را به شما می دهد تا انتخاب رشته ای کارآمد و اصولی را در پیش داشته باشید.

کارنامه قبولی رشته مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی مندرجات کارنامه های داوطلبان سال گذشته در رشته مشابه، کمک شایانی به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. لذا این امر باعث می شود تا داوطلب پس از استخراج کدهای مربوط به هر رشته از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد در اولویت بندی و سازماندهی آن ها نهایت دقت را به کار گیرد. در این مقاله، از میان لیست رشته های ارشد سراسری چند نمونه کارنامه مهندسی پزشکی گنجانده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 5802
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 15
الکترومغناطیس 13
زبان انگلیسی 22
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 27
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 36
سیستم های کنترل خطی 44
سیگنال ها و سیستم ها 52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5160
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
الکترومغناطیس 8
زبان انگلیسی 29
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 22
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 33
سیستم های کنترل خطی 41
سیگنال ها و سیستم ها 46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریک جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 342
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کرمانشاه شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 3016
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 1-
مدارهای الکتریکی 1 و 2 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 15
سیستم های کنترل خطی 28
سیگنال ها و سیستم ها 36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 361
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سجاد مشهد شهر داوطلب: بیرجند دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4216
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 8
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 13
ریاضیات 1-
مدارهای الکتریکی 1 و 2 18
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 29
سیستم های کنترل خطی 31
سیگنال ها و سیستم ها 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیوالکتریک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 516
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: مجازی تراز: 3209
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 13
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 2-
مدارهای الکتریکی 1 و 2 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 27
سیستم های کنترل خطی 12
سیگنال ها و سیستم ها 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: شهرضا دوره قبولی: روزانه تراز: 5712
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 15
الکترومغناطیس 12
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 55
مدارهای الکتریکی 1 و 2 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 25
سیستم های کنترل خطی 36
سیگنال ها و سیستم ها 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5019
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 27
ریاضیات 42
مدارهای الکتریکی 1 و 2 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 22
سیستم های کنترل خطی 32
سیگنال ها و سیستم ها 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: بیرجند دوره قبولی: روزانه تراز: 4273
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 7
الکترومغناطیس 29
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 19
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 17
سیستم های کنترل خطی 30
سیگنال ها و سیستم ها 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اطلاعات پزشکی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 353
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3250
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 1-
مدارهای الکتریکی 1 و 2 2-
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 15
سیستم های کنترل خطی 34
سیگنال ها و سیستم ها 57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3185
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 2-
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 21
سیستم های کنترل خطی 11
سیگنال ها و سیستم ها 53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: طالقان دوره قبولی: روزانه تراز: 5412
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 16
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 31
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 39
سیستم های کنترل خطی 15
سیگنال ها و سیستم ها 76
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه تراز: 5162
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
الکترومغناطیس 10
زبان انگلیسی 23
ریاضیات 15
مدارهای الکتریکی 1 و 2 41
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 29
سیستم های کنترل خطی 22
سیگنال ها و سیستم ها 59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 243
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: بجنورد دوره قبولی: روزانه تراز: 4525
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 10
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 18
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 28
سیستم های کنترل خطی 17
سیگنال ها و سیستم ها 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رایانش تصاویر پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: اهر دوره قبولی: شبانه تراز: 3825
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 8
الکترومغناطیس 0
زبان انگلیسی 3
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 11
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
سیستم های کنترل خطی 12
سیگنال ها و سیستم ها 56

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته چه فایده ای دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته راهنمای خوبی برای تخمین رتبه و محل قبولی است.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. فرشاد

    با سلام فارغ التحصیل رشته حقوق کارشناسی هستم آیا می توانم ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد یا سراسری شرکت کنم

    • ایران مشاوره

      با سلام بله ، با توجه به شرایط و قوانین استعداد درخشان می توانید بدون کنکور در مقطع ارشد تحصیل کنید.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد