تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

کارنامه و رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان 97 - 98
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3781854 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 521 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1397 694 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1234 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1242 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1338 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1477 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1528 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک پردیس خودگردان کارنامه
1397 1606 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1637 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1669 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1397 1691 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1397 1700 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1721 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1760 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان کارنامه
1397 1779 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1397 1788 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1837 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1841 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1885 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1914 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان کارنامه
1397 1947 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2007 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان کارنامه
1397 2021 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پردیس خودگردان کارنامه
1397 2067 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2513 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 614 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1397 633 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان کارنامه
1397 635 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جهرم پردیس خودگردان کارنامه
1397 677 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 718 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1397 772 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گناباد پردیس خودگردان کارنامه
1397 783 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 787 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 800 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 822 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 832 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 835 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1397 844 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1397 873 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان کارنامه
1397 929 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان کارنامه
1397 935 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 966 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 969 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پردیس خودگردان کارنامه
1397 1191 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1270 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان کارنامه
1397 1322 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1362 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1375 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1406 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک پردیس خودگردان کارنامه
1397 1451 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1465 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1397 313 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1397 411 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1397 851 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 926 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 988 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1194 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1265 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1397 1343 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1372 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان کارنامه
1397 1382 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1488 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم پردیس خودگردان کارنامه
1397 1520 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1548 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان کارنامه
1397 1559 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1626 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان کارنامه
1397 1641 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1665 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1694 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1730 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1751 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1780 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
1397 1799 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1804 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جهرم پردیس خودگردان کارنامه
1397 1819 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گناباد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1909 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گناباد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1927 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1958 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1993 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 2026 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2084 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 2133 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک پردیس خودگردان کارنامه
1397 2181 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان کارنامه
1397 2225 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام پردیس خودگردان کارنامه
1397 2253 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام پردیس خودگردان کارنامه
1397 1700 منطقه 2 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1910 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2047 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 2232 منطقه 2 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه