تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی دکتری / کارنامه و رتبه قبولی رشته اقتصاد نفت و گاز مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته اقتصاد نفت و گاز مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی اقتصاد نفت و گاز دکتری سراسری 97 - 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته اقتصاد نفت و گاز مقطع دکتری دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته اقتصاد نفت و گاز و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران:
تماس از سایر استان ها:
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1195045 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1397 107 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1176 کارنامه
1397 102 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1683 کارنامه
1397 131 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1429 کارنامه
1397 140 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1260 کارنامه
1397 157 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1401 کارنامه
1397 191 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1344 کارنامه
1397 245 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1199 کارنامه
1397 157 رزمندگان اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1533 کارنامه
1397 212 رزمندگان اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1991 کارنامه
1397 230 رزمندگان اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1836 کارنامه
1397 59 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2767 کارنامه
1397 68 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2729 کارنامه
1397 77 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2647 کارنامه
1397 81 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2617 کارنامه
1397 82 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2690 کارنامه
1397 89 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2607 کارنامه
1397 97 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2643 کارنامه
1397 97 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2571 کارنامه
1397 104 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2610 کارنامه
1397 109 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2574 کارنامه
1397 113 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2527 کارنامه
1397 114 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2516 کارنامه
1397 118 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2480 کارنامه
1397 124 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2409 کارنامه
1397 126 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2502 کارنامه
1397 131 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2374 کارنامه
1397 136 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2324 کارنامه
1397 142 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2278 کارنامه
1397 144 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2461 کارنامه
1397 148 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2209 کارنامه
1397 156 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2109 کارنامه
1397 159 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2406 کارنامه
1397 167 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2381 کارنامه
1397 173 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 2024 کارنامه
1397 182 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1918 کارنامه
1397 185 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2340 کارنامه
1397 200 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1837 کارنامه
1397 207 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2306 کارنامه
1397 221 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1774 کارنامه
1397 224 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2267 کارنامه
1397 247 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1708 کارنامه
1397 247 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2221 کارنامه
1397 252 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1670 کارنامه
1397 256 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2123 کارنامه
1397 277 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1616 کارنامه
1397 277 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 2008 کارنامه
1397 290 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1521 کارنامه
1397 290 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1916 کارنامه
1397 298 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1863 کارنامه
1397 314 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1758 کارنامه
1397 315 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1464 کارنامه
1397 320 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1703 کارنامه
1397 334 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1630 کارنامه
1397 343 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1381 کارنامه
1397 350 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز حقوق و قراردادهای نفت و گاز روزانه 1300 کارنامه
1397 357 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1582 کارنامه
1397 383 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1498 کارنامه
1397 390 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1402 کارنامه
1397 407 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1321 کارنامه
1397 423 سهمیه آزاد اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز روزانه 1201 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته اقتصاد نفت و گاز و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران:
تماس از سایر استان ها:
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره