تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی – رادیولوژی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی – رادیولوژی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

کارنامه رتبه قبولی رادیولوژی پردیس خودگردان 97 - 98
آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی – رادیولوژی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی – رادیولوژی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 9242427 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 3056 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3234 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3333 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 3452 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3824 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3909 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 3998 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی پردیس بنت الهدی صدر - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1397 4088 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5022 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6033 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
1397 7873 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشکده علوم پزشکی بهبهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5365 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5914 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 6062 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6164 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 6178 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 6387 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی پردیس بنت الهدی صدر - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1397 7048 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 8952 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان کارنامه
1397 9046 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشکده علوم پزشکی بهبهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 9676 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
1397 2534 منطقه 1 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2767 منطقه 1 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2926 منطقه 1 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3169 منطقه 1 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3814 منطقه 1 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4376 منطقه 1 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4390 منطقه 1 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4399 منطقه 1 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4546 منطقه 1 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 4895 منطقه 1 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی پردیس بنت الهدی صدر - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1397 5031 منطقه 1 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5589 منطقه 1 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشکده علوم پزشکی بهبهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6518 منطقه 1 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
1397 4654 منطقه 2 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4882 منطقه 2 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 5224 منطقه 2 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی پردیس بنت الهدی صدر - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1397 5274 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5303 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5525 منطقه 2 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 5619 منطقه 2 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 6091 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشکده علوم پزشکی بهبهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6561 منطقه 2 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6581 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6690 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 6739 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 7029 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
1397 7696 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7737 منطقه 2 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2993 منطقه 3 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3227 منطقه 3 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3277 منطقه 3 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3605 منطقه 3 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی پردیس بنت الهدی صدر - سنندج پردیس خودگردان کارنامه
1397 3653 منطقه 3 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4132 منطقه 3 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4448 منطقه 3 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشکده علوم پزشکی بهبهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5080 منطقه 3 زن کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5598 منطقه 3 مرد کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

رتبه قبولی تکنولوژی پرتو شناسی دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی – رادیولوژی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره تخمین رتبه