خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن به انتخاب رشته کارشناسی ارشد و محل های مورد نظر خود بپردازند. بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و چگونه می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته یاشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز آن ها است. بررسی کارنامه های داوطلبان مورد پذیرش در رشته مد نظر، سبب می شود تا اطلاعاتی در خصوص رتبه، درصد و تراز مورد نیاز رشته و گرایش نیز در دسترس باشد.

داوطلبان نخست باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3297
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)11
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 4968
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
فلسفه جغرافیا66
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)2
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)41
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4536
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
فلسفه جغرافیا12
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)55
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)45
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانهتراز: 3656
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)12
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)21
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهداندوره قبولی: روزانهتراز: 3126
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)11
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهریجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 201
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3284
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)4
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه لرستان – خرم آباددوره قبولی: روزانهتراز: 2329
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی15
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)3
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهریجنسیت: خانمسهمیه: آزادرتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3636
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
فلسفه جغرافیا10
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)29
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهریجنسیت: خانمسهمیه: آزادرتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3169
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
فلسفه جغرافیا6
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)12
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 150
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3265
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)4
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستاییجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 166
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3189
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)3
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستاییجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3548
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
فلسفه جغرافیا58
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)39
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)6
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3849
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)2
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستاییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 127
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3236
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی24
فلسفه جغرافیا10
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستاییجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 166
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3189
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)3
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستاییجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 193
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3626
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
فلسفه جغرافیا0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران)12
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری)27

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد