تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی دکتری / کارنامه و رتبه قبولی رشته جامعه شناسی مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته جامعه شناسی مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی جامعه شناسی دکتری دانشگاه سراسری 97 - 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته جامعه شناسی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته جامعه شناسی و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1075141 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1397 84 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 1568 کارنامه
1397 116 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 476 کارنامه
1397 135 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 1014 کارنامه
1397 155 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه یاسوج روزانه 1120 کارنامه
1397 167 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 851 کارنامه
1397 267 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه 530 کارنامه
1397 105 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 1569 کارنامه
1397 136 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 1174 کارنامه
1397 137 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 1755 کارنامه
1397 154 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه 1168 کارنامه
1397 162 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 720 کارنامه
1397 166 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 1740 کارنامه
1397 201 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 1489 کارنامه
1397 207 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز روزانه 678 کارنامه
1397 214 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 1977 کارنامه
1397 235 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه 789 کارنامه
1397 378 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز روزانه 498 کارنامه
1397 398 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 1652 کارنامه
1397 93 رزمندگان جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 2446 کارنامه
1397 117 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 2112 کارنامه
1397 121 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 2366 کارنامه
1397 154 رزمندگان جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 1968 کارنامه
1397 155 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه 1763 کارنامه
1397 168 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 1878 کارنامه
1397 173 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 1936 کارنامه
1397 283 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه 1256 کارنامه
1397 417 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 1888 کارنامه
1397 441 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز روزانه 1744 کارنامه
1397 549 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 1233 کارنامه
1397 780 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز روزانه 1316 کارنامه
1397 780 رزمندگان جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز روزانه 1298 کارنامه
1397 77 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 4121 کارنامه
1397 103 سهمیه آزاد جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 3791 کارنامه
1397 114 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه 4334 کارنامه
1397 118 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 3676 کارنامه
1397 162 سهمیه آزاد جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 2966 کارنامه
1397 187 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 3788 کارنامه
1397 192 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 2931 کارنامه
1397 218 سهمیه آزاد جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 2450 کارنامه
1397 233 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 2215 کارنامه
1397 244 سهمیه آزاد جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 1667 کارنامه
1397 268 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه قم غیرانتفاعی 2819 کارنامه
1397 295 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 1981 کارنامه
1397 309 سهمیه آزاد جامعه شناسی توسعه اجتماعی _ روستایی دانشگاه تبریز روزانه 528 کارنامه
1397 340 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تبریز روزانه 1360 کارنامه
1397 365 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4578 کارنامه
1397 369 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم 3009 کارنامه
1397 382 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 1174 کارنامه
1397 421 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی روزانه 5007 کارنامه
1397 580 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه تبریز روزانه 2567 کارنامه
1397 606 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تبریز روزانه 529 کارنامه
1397 843 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه های آزاد اسلامی دانشگاه آزاد 1877 کارنامه
1397 847 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 4365 کارنامه
1397 949 سهمیه آزاد جامعه شناسی - دانشگاه خوارزمی - تهران پردیس خودگردان 1380 کارنامه
1397 999 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 2933 کارنامه
1397 1077 سهمیه آزاد جامعه شناسی - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 4186 کارنامه
1397 1259 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 2021 کارنامه
1397 1441 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز روزانه 1602 کارنامه
1397 1559 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) - قم غیرانتفاعی 1311 کارنامه
1397 1877 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه روزانه 3421 کارنامه
1397 2301 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه های آزاد اسلامی دانشگاه آزاد 2167 کارنامه
1397 2431 سهمیه آزاد جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز روزانه 1007 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته جامعه شناسی و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره