خانه رتبه قبولی دکتری کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی دکتری سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته شیمی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 98 – 99

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته شیمی و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تا کنون 1806866 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1398 100 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم 2274 کارنامه
1398 120 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی شیمی آلی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2145 کارنامه
1398 130 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی شیمی کاربردی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان پردیس خودگردان 2075 کارنامه
1398 157 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی شیمی معدنی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 2465 کارنامه
1398 249 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 2040 کارنامه
1398 329 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی شیمی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1453 کارنامه
1398 520 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) شیمی شیمی آلی دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان 1932 کارنامه
1398 43 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی پلیمر دانشگاه زنجان روزانه 2934 کارنامه
1398 60 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی معدنی دانشگاه تبریز روزانه 3452 کارنامه
1398 67 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی تجزیه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران روزانه 2886 کارنامه
1398 120 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 2848 کارنامه
1398 256 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 2914 کارنامه
1398 258 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی معدنی دانشگاه اراک نوبت دوم 3094 کارنامه
1398 469 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان 2550 کارنامه
1398 509 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پیام نور 2638 کارنامه
1398 593 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی تجزیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز پردیس خودگردان 2488 کارنامه
1398 875 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) شیمی شیمی آلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2354 کارنامه
1398 7 سهمیه آزاد شیمی شیمی دارویی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3720 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد شیمی شیمی دارویی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 3610 کارنامه
1398 10 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه 4955 کارنامه
1398 15 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران روزانه 5294 کارنامه
1398 15 سهمیه آزاد شیمی شیمی پلیمر دانشگاه تهران روزانه 4826 کارنامه
1398 20 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه 4760 کارنامه
1398 21 سهمیه آزاد شیمی شیمی پلیمر دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4730 کارنامه
1398 22 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه تهران روزانه 4872 کارنامه
1398 26 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4382 کارنامه
1398 32 سهمیه آزاد شیمی شیمی پلیمر دانشگاه اصفهان روزانه 4622 کارنامه
1398 34 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) روزانه 4820 کارنامه
1398 38 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه 5245 کارنامه
1398 39 سهمیه آزاد شیمی شیمی پلیمر دانشگاه زنجان روزانه 4519 کارنامه
1398 46 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه تبریز روزانه 4752 کارنامه
1398 48 سهمیه آزاد شیمی شیمی پلیمر دانشگاه تهران نوبت دوم 4312 کارنامه
1398 50 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 4390 کارنامه
1398 54 سهمیه آزاد شیمی شیمی پلیمر دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوبت دوم 4228 کارنامه
1398 58 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 4689 کارنامه
1398 60 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه زنجان روزانه 4630 کارنامه
1398 70 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4685 کارنامه
1398 72 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه سمنان روزانه 4542 کارنامه
1398 79 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 5126 کارنامه
1398 84 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 4680 کارنامه
1398 96 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 4613 کارنامه
1398 99 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4359 کارنامه
1398 100 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4640 کارنامه
1398 102 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه تهران نوبت دوم 4490 کارنامه
1398 110 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 5049 کارنامه
1398 110 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) نوبت دوم 4426 کارنامه
1398 117 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه تبریز نوبت دوم 4350 کارنامه
1398 122 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه 4282 کارنامه
1398 126 سهمیه آزاد شیمی شیمی کاربردی دانشگاه تهران (محل تحصیل تهران) پردیس خودگردان 4210 کارنامه
1398 134 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 4980 کارنامه
1398 146 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه تبریز روزانه 4590 کارنامه
1398 159 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 4240 کارنامه
1398 172 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه شیراز روزانه 4246 کارنامه
1398 176 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4185 کارنامه
1398 180 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 4852 کارنامه
1398 182 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4510 کارنامه
1398 220 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 4110 کارنامه
1398 220 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4792 کارنامه
1398 232 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین روزانه 4452 کارنامه
1398 240 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 4722 کارنامه
1398 250 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان روزانه 4189 کارنامه
1398 269 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه اراک روزانه 4026 کارنامه
1398 270 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه مازندران - بابلسر پردیس خودگردان 4570 کارنامه
1398 280 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4322 کارنامه
1398 289 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4125 کارنامه
1398 302 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه تبریز نوبت دوم 3972 کارنامه
1398 318 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 4509 کارنامه
1398 350 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 4270 کارنامه
1398 350 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم 4080 کارنامه
1398 360 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 3930 کارنامه
1398 384 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین نوبت دوم 4010 کارنامه
1398 393 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه اراک نوبت دوم 4219 کارنامه
1398 412 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه کاشان نوبت دوم 4159 کارنامه
1398 416 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه اراک نوبت دوم 3970 کارنامه
1398 425 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین نوبت دوم 3873 کارنامه
1398 440 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه گیلان - رشت پردیس خودگردان 4080 کارنامه
1398 473 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه علم و صنعت ایران پردیس خودگردان 3902 کارنامه
1398 478 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 4018 کارنامه
1398 478 سهمیه آزاد شیمی شیمی معدنی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 4062 کارنامه
1398 550 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 3769 کارنامه
1398 559 سهمیه آزاد شیمی شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 3890 کارنامه
1398 563 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 3800 کارنامه
1398 880 سهمیه آزاد شیمی شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز پیام نور 3402 کارنامه
1398 932 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 3469 کارنامه
1398 985 سهمیه آزاد شیمی شیمی آلی دانشگاه پیام نور استان زنجان پیام نور 3410 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته شیمی و سایر رشته ها در مقطع دکتری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید… دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری