تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی دکتری / کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم اقتصادی دکتری سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

تا کنون 922654 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1399 16 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 6391 کارنامه
1399 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 5535 کارنامه
1399 26 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت - تهران غیرانتفاعی 5379 کارنامه
1399 31 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان روزانه 5543 کارنامه
1399 32 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه سمنان روزانه 4725 کارنامه
1399 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 5258 کارنامه
1399 51 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 5167 کارنامه
1399 52 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 4913 کارنامه
1399 69 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4194 کارنامه
1399 79 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان پردیس خودگردان 3178 کارنامه
1399 111 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 2846 کارنامه
1399 112 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد ایران دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2648 کارنامه
1399 142 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب روزانه 1156 کارنامه
1399 142 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1156 کارنامه
1399 229 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 1973 کارنامه
1399 12 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 6264 کارنامه
1399 12 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 5178 کارنامه
1399 17 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه اصفهان روزانه 5189 کارنامه
1399 18 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه ارومیه روزانه 5832 کارنامه
1399 21 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه اصفهان روزانه 5792 کارنامه
1399 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 5948 کارنامه
1399 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 5948 کارنامه
1399 34 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5382 کارنامه
1399 35 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 3974 کارنامه
1399 36 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 6249 کارنامه
1399 113 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان پردیس خودگردان 2736 کارنامه
1399 121 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 3718 کارنامه
1399 236 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 1734 کارنامه
1399 0 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز روزانه 0 کارنامه
1399 3 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 7135 کارنامه
1399 6 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 5926 کارنامه
1399 11 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 6248 کارنامه
1399 11 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 5189 کارنامه
1399 11 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 6726 کارنامه
1399 11 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 6704 کارنامه
1399 11 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 6704 کارنامه
1399 12 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه شیراز روزانه 6538 کارنامه
1399 13 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 6578 کارنامه
1399 14 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 6193 کارنامه
1399 15 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 6136 کارنامه
1399 19 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد نهاد گرا دانشگاه صنعتی شریف روزانه 6158 کارنامه
1399 21 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 6468 کارنامه
1399 22 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی نوبت دوم 4725 کارنامه
1399 22 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 5189 کارنامه
1399 24 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4522 کارنامه
1399 24 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 3962 کارنامه
1399 24 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 3962 کارنامه
1399 24 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 3962 کارنامه
1399 24 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 5836 کارنامه
1399 25 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 4629 کارنامه
1399 25 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 4629 کارنامه
1399 31 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4182 کارنامه
1399 31 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 3583 کارنامه
1399 31 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4274 کارنامه
1399 31 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 4963 کارنامه
1399 37 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 3946 کارنامه
1399 41 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 4572 کارنامه
1399 43 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 5406 کارنامه
1399 48 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه یزد روزانه 5349 کارنامه
1399 51 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 4936 کارنامه
1399 56 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه سمنان نوبت دوم 4382 کارنامه
1399 61 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3269 کارنامه
1399 61 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم 3269 کارنامه
1399 63 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه ارومیه روزانه 3427 کارنامه
1399 71 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 3289 کارنامه
1399 86 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 3483 کارنامه
1399 92 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 3917 کارنامه
1399 99 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4045 کارنامه
1399 99 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 4045 کارنامه
1399 101 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 3936 کارنامه
1399 105 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 3904 کارنامه
1399 201 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1943 کارنامه
1399 206 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1943 کارنامه
1399 206 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد ایران دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1943 کارنامه
1399 401 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 2168 کارنامه
1399 401 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 2168 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره