خانه رتبه قبولی دکتری کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تراز و درصد دروس قبولی علوم اقتصادی دکتری دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 1844554 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1785 کارنامه
1400 13 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1923 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1521 کارنامه
1400 18 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1521 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1357 کارنامه
1400 39 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1357 کارنامه
1400 69 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1003 کارنامه
1400 69 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 1279 کارنامه
1400 82 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1145 کارنامه
1400 82 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 1086 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1497 کارنامه
1400 26 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 1896 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1632 کارنامه
1400 29 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه صنعتی شریف روزانه 1632 کارنامه
1400 57 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه تهران روزانه 1253 کارنامه
1400 57 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه تهران روزانه 1632 کارنامه
1400 67 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 1636 کارنامه
1400 67 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 1236 کارنامه
1400 91 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 1245 کارنامه
1400 25 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه تبریز روزانه 3378 کارنامه
1400 25 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه 3378 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3206 کارنامه
1400 41 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3206 کارنامه
1400 86 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه تهران نوبت دوم 3261 کارنامه
1400 86 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تهران نوبت دوم 3216 کارنامه
1400 86 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تهران نوبت دوم 3216 کارنامه
1400 88 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان روزانه 2913 کارنامه
1400 88 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه اصفهان روزانه 2913 کارنامه
1400 91 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 2974 کارنامه
1400 91 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان نوبت دوم 3211 کارنامه
1400 92 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3011 کارنامه
1400 102 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه تبریز روزانه 3175 کارنامه
1400 106 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3123 کارنامه
1400 106 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2965 کارنامه
1400 129 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2936 کارنامه
1400 129 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2665 کارنامه
1400 147 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2829 کارنامه
1400 152 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2785 کارنامه
1400 152 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2675 کارنامه
1400 164 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 2811 کارنامه
1400 164 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3133 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 2355 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه تبریز نوبت دوم 2761 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 3052 کارنامه
1400 176 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز نوبت دوم 2761 کارنامه
1400 187 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه قم روزانه 2656 کارنامه
1400 192 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 2856 کارنامه
1400 192 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2712 کارنامه
1400 192 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 2607 کارنامه
1400 196 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 2845 کارنامه
1400 196 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 2513 کارنامه
1400 197 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2733 کارنامه
1400 197 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 3001 کارنامه
1400 211 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2669 کارنامه
1400 211 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 2564 کارنامه
1400 212 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان روزانه 2975 کارنامه
1400 212 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه اصفهان روزانه 2509 کارنامه
1400 236 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2411 کارنامه
1400 236 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2630 کارنامه
1400 259 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد پردیس خودگردان 2899 کارنامه
1400 259 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه فردوسی مشهد پردیس خودگردان 2327 کارنامه
1400 271 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2719 کارنامه
1400 271 سهمیه آزاد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی پردیس خودگردان 2397 کارنامه
1400 291 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه یزد پردیس خودگردان 2011 کارنامه
1400 291 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه یزد پردیس خودگردان 2549 کارنامه
1400 296 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2478 کارنامه
1400 296 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1421 کارنامه
1400 306 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه تبریز روزانه 1785 کارنامه
1400 306 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2956 کارنامه
1400 321 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس روزانه 1748 کارنامه
1400 327 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد مالی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان غیرانتفاعی 1377 کارنامه
1400 327 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان غیرانتفاعی 2499 کارنامه
1400 331 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 2633 کارنامه
1400 331 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نوبت دوم 1949 کارنامه
1400 337 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 2723 کارنامه
1400 337 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد منابع دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 1801 کارنامه
1400 349 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سنجی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب پیام نور 2063 کارنامه
1400 349 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2784 کارنامه
1400 357 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه قم نوبت دوم 2382 کارنامه
1400 357 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه قم نوبت دوم 1565 کارنامه
1400 368 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 2502 کارنامه
1400 368 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 1801 کارنامه
1400 372 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 1833 کارنامه
1400 376 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2495 کارنامه
1400 376 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1672 کارنامه
1400 391 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم غیرانتفاعی 1721 کارنامه
1400 391 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم غیرانتفاعی 2797 کارنامه
1400 402 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1627 کارنامه
1400 402 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2751 کارنامه
1400 421 سهمیه آزاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2245 کارنامه
1400 421 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1354 کارنامه
1400 1487 سهمیه آزاد علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی دانشگاه قم روزانه 2656 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری