خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

طبق روال هر سال، پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان با مشاهده رتبه، تراز و درصد های خود درصدد این برمی آیند که بدانند با توجه به سهمیه مورد استفاده احتمال قبولی در کدام یک از رشته ها و دانشگاه های کشور را دارند. دراین راستا، با بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد و بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته در رشته مشابه خود می توانند تا حد زیادی به تخمین رتبه و محل قبولی خود دست پیدا کنند. این امر امکان چینش و اولویت بندی منطقی را در هنگام انتخاب رشته کارشناسی ارشد به داوطلبان می دهد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، امکان یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد را برای شما به وجود خواهد آورد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می بایست کد رشته محل های مورد نظر خود را از آن استخراج کرده و طبق بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته، محتمل ترین گزینه های موجود را در صدر انتخاب های خود قرار دهند. به همین مقصود، از میان رشته های کارشناسی ارشد سراسری تعدادی کارنامه قبولی آزمون سال گذشته در رشته علوم تربیتی در ادامه مقاله ارائه شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 55
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5736
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی12
روانشناسی تربیتی24
روش ها و فنون تدریس21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت35
مدیریت آموزشی19
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت17
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 64
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 5978
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی10
روانشناسی تربیتی12
روش ها و فنون تدریس14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت23
مدیریت آموزشی30
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت16
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 5520
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی14
روانشناسی تربیتی22
روش ها و فنون تدریس13
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت5
مدیریت آموزشی17
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: خراسان رضویدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4962
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی12
روانشناسی تربیتی10
روش ها و فنون تدریس11
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت14
مدیریت آموزشی8
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت10
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: البرزدوره قبولی: روزانهتراز: 3851
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی6
روانشناسی تربیتی2
روش ها و فنون تدریس0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت5
مدیریت آموزشی14
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: پرنددوره قبولی: روزانهتراز: 5329
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی21
روانشناسی تربیتی14
روش ها و فنون تدریس27
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت15
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت23
تعلیم و تربیت اسلامی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 5302
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی21
روانشناسی تربیتی14
روش ها و فنون تدریس12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت22
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت19
تعلیم و تربیت اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4647
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی17
روانشناسی تربیتی14
روش ها و فنون تدریس9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت18
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت11
تعلیم و تربیت اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 184
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4211
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی5
روانشناسی تربیتی12
روش ها و فنون تدریس14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت10
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت19
تعلیم و تربیت اسلامی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 225
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – خویشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: پیام نورتراز: 3625
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی5
روانشناسی تربیتی2
روش ها و فنون تدریس6
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت0
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2-
تعلیم و تربیت اسلامی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 5510
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی17
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی19
روش ها و فنون تدریس7
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت21
مدیریت آموزشی31
نظارت و راهنمایی23
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 105
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: روزانهتراز: 5457
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی16
روش ها و فنون تدریس21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت24
مدیریت آموزشی25
نظارت و راهنمایی6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4751
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی5
روش ها و فنون تدریس1
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت22
مدیریت آموزشی19
نظارت و راهنمایی11
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 179
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستانشهر داوطلب: اندیشهدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4551
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی4
روش ها و فنون تدریس0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت6
مدیریت آموزشی31
نظارت و راهنمایی6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مشهدشهر داوطلب: خویدوره قبولی: پیام نورتراز: 3798
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی5
روش ها و فنون تدریس6
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت14
مدیریت آموزشی21
نظارت و راهنمایی0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی تبریزشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 5336
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی19
روش ها و فنون تدریس21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت24
مدیریت آموزشی10
نظارت و راهنمایی2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 147
دانشگاه محل قبولی: دانشگاهشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5469
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی14
روش ها و فنون تدریس12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت0
مدیریت آموزشی14
نظارت و راهنمایی15
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 200
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 3321
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی4
روش ها و فنون تدریس8
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت7
مدیریت آموزشی0
نظارت و راهنمایی0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1021
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان فارس – شیرازشهر داوطلب: البرزدوره قبولی: پیام نورتراز: 4967
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی0
روش ها و فنون تدریس5
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت14
مدیریت آموزشی8
نظارت و راهنمایی1-
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1032
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان یزد – مهریزشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پیام نورتراز: 4872
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی10
روش ها و فنون تدریس9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت1-
مدیریت آموزشی0
نظارت و راهنمایی12
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5521
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی39
روانشناسی تربیتی28
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت37
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 81
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیشهر داوطلب: کردستاندوره قبولی: روزانهتراز: 5239
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی15
روانشناسی تربیتی27
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت22
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: پرنددوره قبولی: روزانهتراز: 5120
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی10
روانشناسی تربیتی21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت29
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 151
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یاسوجشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 4721
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی9
روانشناسی تربیتی14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت0
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 165
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هرمزگان – بندرعباسشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3352
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی12
روانشناسی تربیتی0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت9
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: ارزشیابی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 81
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: روزانهتراز: 5319
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی24
روانشناسی تربیتی21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت25
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: ارزشیابی آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: گیلاندوره قبولی: روزانهتراز: 5001
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی20
روانشناسی تربیتی9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت11
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: ارزشیابی آموزشیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 192
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3421
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی6
روانشناسی تربیتی1-
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت9
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 5276
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی15
روانشناسی تربیتی29
روش ها و فنون تدریس2
تکنولوژی آموزشی21
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 5112
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی5
روانشناسی تربیتی11
روش ها و فنون تدریس7
تکنولوژی آموزشی14
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت10
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5013
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روانشناسی تربیتی10
روش ها و فنون تدریس0
تکنولوژی آموزشی11
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سیناشهر داوطلب: خراسان رضویدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4997
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی9
روانشناسی تربیتی15
روش ها و فنون تدریس0
تکنولوژی آموزشی19
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت8
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4861
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی11
روانشناسی تربیتی12
روش ها و فنون تدریس1-
تکنولوژی آموزشی4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 286
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – ریشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: پیام نورتراز: 3100
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روانشناسی تربیتی2-
روش ها و فنون تدریس0
تکنولوژی آموزشی10
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: البرزدوره قبولی: روزانهتراز: 5569
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی24
روانشناسی تربیتی27
روش ها و فنون تدریس20
نظارت و راهنمایی16
مدیریت آموزشی28
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیشهر داوطلب: پرنددوره قبولی: روزانهتراز: 4995
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی11
روانشناسی تربیتی18
روش ها و فنون تدریس10
نظارت و راهنمایی5
مدیریت آموزشی14
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت13
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 224
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریزشهر داوطلب: کرمانشاهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4713
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی10
روانشناسی تربیتی11
روش ها و فنون تدریس4
نظارت و راهنمایی1-
مدیریت آموزشی21
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 259
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهرانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4633
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی5
روانشناسی تربیتی9
روش ها و فنون تدریس0
نظارت و راهنمایی1
مدیریت آموزشی11
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: البرزدوره قبولی: روزانهتراز: 2995
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی5
روانشناسی تربیتی0
روش ها و فنون تدریس0
نظارت و راهنمایی4
مدیریت آموزشی4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2-
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتداییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5684
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی20
روش ها و فنون تدریس35
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت25
آموزش و پرورش تطبیقی14
روانشناسی رشد19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتداییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5413
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی31
روش ها و فنون تدریس18
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت28
آموزش و پرورش تطبیقی5
روانشناسی رشد15
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتداییجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 137
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 5125
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روش ها و فنون تدریس12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت0
آموزش و پرورش تطبیقی27
روانشناسی رشد19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتداییجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3752
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی15
روش ها و فنون تدریس8
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
آموزش و پرورش تطبیقی19
روانشناسی رشد1
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتداییجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 207
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: نوشهردوره قبولی: نوبت دومتراز: 5465
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی30
روش ها و فنون تدریس22
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت14
آموزش و پرورش تطبیقی0
روانشناسی رشد9
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 129
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5301
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی10
روش ها و فنون تدریس9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت27
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی14
آموزش و پرورش تطبیقی38
روانشناسی رشد42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 226
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: خراسان رضویدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5217
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی15
روش ها و فنون تدریس2
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت4
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی28
آموزش و پرورش تطبیقی0
روانشناسی رشد1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی – تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 4802
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی12
روش ها و فنون تدریس0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت27
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی21
آموزش و پرورش تطبیقی14
روانشناسی رشد5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3201
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی11
روش ها و فنون تدریس2
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2-
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
آموزش و پرورش تطبیقی9
روانشناسی رشد0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1501
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهانشهر داوطلب: آملدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4821
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی11
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی0
روش ها و فنون تدریس9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت12
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی24
آموزش و پرورش تطبیقی0
روانشناسی رشد0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5619
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی27
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی21
روانشناسی تربیتی19
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت29
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 140
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اردبیلدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3710
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی8
روانشناسی تربیتی2-
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت10
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5236
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی20
روانشناسی تربیتی19
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت17
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران بابلسرشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 5017
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی21
روانشناسی تربیتی19
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت3
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 370
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کردستاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4721
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی10
روانشناسی تربیتی11
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت8
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 179
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: آملدوره قبولی: روزانهتراز: 5422
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی19
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی15
روانشناسی تربیتی13
روش ها و فنون تدریس21
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت11
تعلیم و تربیت اسلامی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: خراسان شمالیدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3254
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی14
روانشناسی تربیتی0
روش ها و فنون تدریس0
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت15
تعلیم و تربیت اسلامی1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – اهوازشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 5185
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی7
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی21
روانشناسی تربیتی11
روش ها و فنون تدریس20
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت18
تعلیم و تربیت اسلامی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 425
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5119
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی0
روانشناسی تربیتی14
روش ها و فنون تدریس5
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
تعلیم و تربیت اسلامی18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 432
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – اهوازشهر داوطلب: خراسان رضویدوره قبولی: روزانهتراز: 5109
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی10
روانشناسی تربیتی9
روش ها و فنون تدریس12
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت10
تعلیم و تربیت اسلامی21

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور ارشد سال پیش چه مزیت هایی دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته شما را برای تخمین رتبه و محل قبولی راهنمایی می کند.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد