خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و آگاهی از تمام جزئیات مندرج در آن به تکمیل فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد بپردازند. معمولا بسیاری از شرکت کنندگان آزمون مذکور با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی دارند یا چگونه می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته باشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز آن ها است. بررسی کارنامه های داوطلبان مورد پذیرش در رشته مد نظر، سبب می شود که اطلاعاتی در خصوص رتبه، درصد و تراز مورد نیاز قبولی در رشته و گرایش مورد نظر خود بدست آورید.

با بررسی کارنامه قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به رشته محل قبولی خود با توجه به تراز و رتبه مکتسبه به تکمیل فرآیند انتخاب رشته خود بپردازید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 173
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5498
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی32
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی6
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی74
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 202
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسردوره قبولی: نوبت دومتراز: 5593
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی24
رشد و یادگیری حرکتی9
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی40
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 88
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 57332
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی33
رشد و یادگیری حرکتی9
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی9
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا – تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5821
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی40
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی21
رشد و یادگیری حرکتی45
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی39
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: نوبتتراز: 5728
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش30
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی42
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی35
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی70
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5998
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
فیزیولوژی و تغذیه ورزش15
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی52
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی41
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی86
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 165
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ولیعصردوره قبولی: روزانهتراز: 5682
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
فیزیولوژی و تغذیه ورزش21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی24
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی12
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی31
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی – مشهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 5498
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فیزیولوژی و تغذیه ورزش36
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی28
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی29
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی – تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5369
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی16
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی3
رشد و یادگیری حرکتی30
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزشجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 91
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 5134
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی3
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی2
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 298
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور واحد ریدوره قبولی: پیام نورتراز: 5402
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش10
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی5
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی17
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 253
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور سمنان – واحد گرمساردوره قبولی: پیام نورتراز: 5408
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی9
رشد و یادگیری حرکتی32
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیدوره قبولی: روزانهتراز: 5599
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی3
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی45
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی21
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5691
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش5
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی32
رشد و یادگیری حرکتی2
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 117
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلیدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5581
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی25
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی2
رشد و یادگیری حرکتی41
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی5
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 26
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: روزانهتراز: 5798
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش25
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی44
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی5
رشد و یادگیری حرکتی26
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی38
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی60
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: نوبت دومتراز: 6920
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش23
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی85
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی20
رشد و یادگیری حرکتی12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی36
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی78
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانهتراز: 5632
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش40
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 5532
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
فیزیولوژی و تغذیه ورزش28
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی37
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی25
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهروددوره قبولی: نوبت دومتراز: 5132
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 348
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان مازندران – بابلسردوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4932
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 448
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوبدوره قبولی: پیام نورتراز: 5282
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 88
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5422
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)32
فیزیولوژی و تغذیه ورزش21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی28
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5542
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی48
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی41
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلاندوره قبولی: روزانهتراز: 5372
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش14
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی47
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی27
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 218
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگران ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 4986
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 248
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان گیلان – رشتدوره قبولی: پیام نورتراز: 4572
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 5672
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی27
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی16
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 108
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 5772
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی28
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 4572
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)54
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی41
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی62
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 248
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلامدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4572
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه: 128
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان علامه طباطباییدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5972
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی41

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد