خانه کنکور فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی 1402

فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی 1402

فهرست حذفیات کنکور سراسری نظام قدیم و جدید 1402
فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی 1402

کنکور سراسری 1401 رقابتی بزرگ و حساس است که پیروزی در آن، مستلزم درنظر گرفتن فاکتورهای متعددی می باشد و داوطلبانی می توانند به نتیجه ایده آل خود دست پیدا کنند، که بیشتر از دیگران به گوشه و زوایای مختلف این ماراتون سرنوشت ساز اهمیت داده باشند. طراحی یک برنامه ریزی درسی ایده آل مطابق با آخرین تغییرات منابع کنکور و بودجه بندی کنکور می تواند به طرز شگفت انگیزی در زمان مطالعاتی متقاضیان صرفه جویی نماید و تمرکز آن ها بر مفاهیمی که احتمال طرح سوال از آن ها وجود دارد را بیشتر کند.

به منظور آشنایی داوطلبان با کلیات و جزئیات بخش های مجاز جهت طراحی تست در کنکور سراسری، هر ساله شاهد انتشار فهرست حذفیات کنکور گروه های آزمایشی مختلف از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور هستیم که متقاضیان می توانند با بررسی و مطالعه دقیق آن با آرامش، اطمینان خاطر و آمادگی بالاتری بر سر جلسه آزمون سراسری حضور پیدا نمایند و در دوران آماده سازی کنکور، زمان خود را صرف مطالعه حذفیات نکنند. لیست حذفیات کنکور به طور کلی شامل صفحات، پاراگراف ها، کادرها و بخش هایی می باشد که طرح پرسش کنکور و هرگونه اشاره مستقیم و غیرمستقیم به آن در سوالات آزمون سراسری، ممنوع و غیرقانونی است و داوطلبان می توانند با خیال راحت از مطالعه این بخش ها صرف نظر نمایند.

طراحی سوال تستی و هرگونه اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به مباحث حذف شده کنکور سراسری 1401، غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود.

فهرست حذفیات کنکور سراسری 1401 – نظام جدید

کاهش حجم دروس، صرفه جویی موثر در زمان، حذف زوائد و مطالب حاشیه ای کم اهمیت، بهبود شرایط تسلط بر منابع کنکور سراسری و… از جمله فواید مهم انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری محسوب می گردد. این فهرست هر ساله از طریق سایت sanjesh.org به منظور آشنایی شما با کلیات حذفیات و مفاهیم غیرمجاز جهت طراحی تست کنکور فراهم می گردد، در ادامه مطلب لیست حذفیات کنکور 1401 را قرار داده ایم و انتظار می رود طبق روال هر ساله سازمان سنجش برای کنکور سراسری 1402 نیز لیست حذفیات را ارائه نماید.

حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
فارسی 2110201یازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی 2 مجاز نیست:

گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها

انگلیسی 2111230یازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب  انگلیسی 2 مجاز نیست:

بخش های what you learned

جغرافیای ایران110218دهم – 98مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1401
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
هندسه 1110213یازدهم – 99تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2111213دوازدهم – 1400
هندسه 3112213دوازدهم – 1401
حسابان 1111214یازدهم – 99
حسابان 2112214دوازدهم – 1401
ریاضیات گسسته112215دوازدهم – 1401
آمار و احتمال111215یازدهم – 99
فیزیک 1110209دهم – 97
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2111209یازدهم – 99
 • تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.

طراحی سوال از یخش عای زیز مجاز نمی باشد.

 • فصل اول: چگالی سطحی بار الکتریکی، از صفحه 29 تا 32
 • فصل دوم: تغییر مقاومت ویژه با دما، از صفحه 52 تا ابتدای بخش 4
 • فصل سوم: بخش 6
 • فصل چهارم: بخش 4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها
فیزیک 3112209دوازدهم – 1401
 • ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی 1401 
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
ریاضی 2111211یازدهم – 98تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3112211دوازدهم – 99
زیست شناسی 1110216دهم – 98مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”

پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

 

زیست شناسی 2111216یازدهم – 99
زیست شناسی 2111216یازدهم – 99مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”

پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

طراحی سوال از بخش های زیر مجز نیست.

از “اعتیاد” تا سر “نخاع”
– فصل 2:
از “بیماریهای چشم” تا سر “شنوایی تعادل”
– فصل 3:
از “تشکیل تخریب استخوان” تا سر “مفصل” در گفتار 1
از “انواع یاختههای بافت ماهیچهای” تا سر “حرکت در جانوران” در گفتار2
– فصل 4:
از “سایر غدد در ن ریز” تا آخر فصل
– فصل 5:
از “ایدز نگاهی دقیقتر به ایمنی اختصاصی” تا آخر فصل
– فصل 6:
از “تشخیص درمان سربان” تا آخر گفتار 2
– فصل 7:
از “صوتتگاری” تا آخر گفتار 1
از “تغذیه حفاظت جنین” تا آخر فصل
– فصل 8:
از “تخصصیافتهها” تا آخر گفتار1
“میوههای بد ن دانه” از گفتار 1
– فصل 9
از “دفاع شیمیایی” تا آخر فصل

زیست شناسی 3112216دوازدهم – 1401
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال”
فیزیک 1110214دهم – 98/7تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2111244یازدهم – 99
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
 • طراحی سوال از فصل 1 (بهش های 9 و 11)، فصل 2 (بخش 3) ، فصل 3 (بخش های 6 و 10) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها مجاز نمی باشد.
فیزیک 3112244دوازدهم – 1401
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 1401
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
دین و زندگی 1110205دهم – 98
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است.
 • به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
دین و زندگی 2111205یازدهم – 99
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • طرح سوال از دروس 11، 12، 15و 17 مجاز نمی باشد.
دین و زندگی 3112205دوازدهم 1401
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
عربی، زبان قرآن 1110207دهم – 98
 • بخش البحث العلمی
 • ذکر صیغه فعل به صورت للغائب، للمخهاببین و… (به جای
  اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذکر غائب ذکر شود.)
عربی، زبان قرآن 2111207یازدهم – 99
 • بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58
 • بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 3112207دوازدهم – 1401
 • بخش خوب است بدانیم صفحه 18
 • تشخیص اسلوب حصر

 

علوم و فنون 2112203یازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

فلسفه 1111226یازدهم – 99
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
 • طراحی سوال از درس های 4، 5، 6 و 8 مجاز نیست.
فلسفه 2112226دوازدهم – 1401
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
منطق110232دهم – 98
 • پیرا بندهای آبی ستاره دار
 • حکایت ها
 • پاورقی ها
 • صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”
 • صفحات “عناوین بخش ها”
 • فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی 2112222یازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

 • مطالب بخوانیم و بدانیم، ببینیم و بدانیم
 • درس 7
 • درس 11 مبحث بحران های زیست محیطی
جغرافیای 2111218یازدهم – 99مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای 3 (کاربردی)112218دوازدهم – 1401
تاریخ 1110219دهم – 98
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
تاریخ 2111219یازدهم – 99
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
 • درس های 15 و 16
تاریخ 3112219دوازدهم – 1401
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی 1401
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1110208دهم – 98
 • بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
 • کلیه قواعد پاورقی
 • بخش “البحث العلمی”
 • تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم
 • ابزار شغل بر زن فعال
  فعاله مانند جَوّال، غَسّالهو نَجّار
عربی، زبان قرآن 2111208یازدهم – 99
عربی، زبان قرآن 3112208دوازدهم – 1401
اصول عقاید 1110227دهم – 98
 • تمام قسمت های بیشتر بدانیم
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
 • مبحث “بیان خاطره” صفحه 32
 • تمام مباحث پاورقی ها
 • تحقیق کنید صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
 • مبحث “تلاش” صفحات 17، 40، 61، 62
 • مبحث “خودکاوی” صفحه 96
 • مبحث “جستجو در قرآن” صفحه 106
 • مبحث “کشف دلیل” صفحه 105
اصول عقاید 2111232یازدهم – 99
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 141
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 28، 46، 59، 69، 82، 91، 99، 113، 123، 135
 • فعالیت “تحقیق کنید” صفحات 20، 29، 46، 38، 59، 82، 91، 99، 113، 123، 135
 • فعالیت “گفتگو کنید” صفحه 38
 • فعالیت “اندیشه” صفحات 14، 36، 63، 74
 • مبحث “تدبر” صفحات 77 و 88
 • تمام مباحث پاورقی
اصول عقاید 3112227دوازدهم – 1401
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 18، 24، 31، 58، 54، 61، 71، 73، 81، 82، 86، 96، 93، 94، 107، 118، 130
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 84
 • فعالیت صفحه 114
 • تمام مباحث پاورقی
 • مبحث “تفکر” صفحه 125
 • متن صفحه 28 با عنوان “به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک  1401
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
شیمی 1110210دهم – 98
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
شیمی 2111210یازدهم – 99
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • حذف کردن معادله های شیمیایی

طزاجی سوال از بخش های زیر مجاز نمی باشد:

 • فصل اول: از آغاز فصل تا ابتدای خود را بیازمایید ص 2 ، پیوند با صنعت ص 17 ، عنصرها به چه شکلی در ببیعت یافت می شوند ص 18 ، جریان بین محیط زیست و جامعه ، نفت هدیه ای شگفت انگیز تا ابتدای ص 30 ، پیوند با صنعت ص 45
 • فصل دوم: آغاز فصل تا انتهای خود را بیازما یید ص 51 ، پیوند با صنعت ص
  62 ،کاوش کنید ص 78 ، پیوند با ریاضی ص 82 ، تمرین ها دوره ای
  شماره 2 و3
 • فصل سوم: از آغاز فصل تا ص 100 ، پیوند با زندگی ص 105 ، پلیمر سبز تا
  ص 119 ، تمرین 6 از تمرین های دوره ای
شیمی 3112210دوازدهم – 1401
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
زمین شناسی11237یازدهم – 98بیشتر دانید ها و مفاخر ایران و جهان

طراحی سال از بخش های زیر مجاز نمی باشد.

 • فصل 1: صفحات 20 -21
 • فصل 2: صفحات 23 – 39
 • فصل 3: صفحات41 – 42 – 50 – 51 – 57
 • فصل 4: 59 – 71
 • فصل 5: 73 – 86
 • فصل 6: 89 – 101
 • فصل: 103 – 116 – 117 – 118
ریاضی 1110211دهم – 98تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی 1401
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
روان شناسی111224یازدهم – 99
 • بخش برای مطالعه تمام دروس
 • پانویس ها انگلیسی تمام صفحات کتاب
 • طراحی سوال از درس 8 مجاز نبست.
جامعه شناسی 1110220دهم – 98مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار 1110212دهم – 98تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
ریاضی و آمار 2111212یازدهم – 99
 • تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
 • حذف صفحات 63 تا 73
ریاضی و آمار 3112212دوازدهم – 1401تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
اقتصاد110221دهم – 98قسمت های برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید، گفت و گو کنید، بررسی کنید، مقایسه کنید، گزارشی تهیه و ارائه کنید.
جامعه شناسی 2111222یازدهم – 99
 • مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
 • درس 7
 • درس 11 مبحث بحران های زیستی

پس از انتشار جداول حذفیات کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و بررسی دقیق آن، می بایست تغییراتی اساسی در برنامه ریزی درسی خود ایجاد کرده و مطالعه و تست زنی مفاهیم غیرضروری را متوقف نمایید. در این میان، توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری و بودجه بندی کنکور می تواند به شما در اولویت بندی مباحث مهم مطالعاتی و چینش جدول زمانی درس خواندن کمک کند و موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی گردد.

لازم به ذکر است اخیرا سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع ذی ربط تصمیماتی در خصوص تغییرات کنکور 1402 گرفته است که این امر برای داوطلبان آزمون سال های آینده در خصوص نحوه برنامه ریزی برای مطالعه دروس از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این موارد حذف دروس عمومی از کنکور می باشد که هدف از اجرای این کار متمرکز کردن داوطلبان بر روی درس های اختصاصی عنوان شده است.

 

سوالات متداول

1- منظور از فهرست حذفیات کنکور سراسری چیست؟

لیست حذفیات کنکور سراسری شامل بخش هایی از کتاب درسی می باشد که طراحی سوال کنکور از آن غیرمجاز و غیرقانونی بوده و هرساله توسط سازمان سنجش منتشر می گردد.

2- آیا حذفیات کنکور سراسری 1401، کتاب های آموزشی نظام قدیم را نیز در بر می گیرد؟

خیر، از سال 1400، دیگر سوالی از منابع و کتاب های نظام قدیم طراحی نشده است و فهرست حذفیات کنکور 1401 نیز شامل منابع آموزشی نظام جدید خواهد بود.

3- فهرست حذفیات کنکور سراسری 1401 از چه طریقی منتشر می شود؟

دسترسی به این لیست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همین مطلب امکان پذیر است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵۵ نظر

 1. سلام و خسته نباشید
  بنده میخواستم بدونم ک این حذفیات تنها مال ۱۴۰۱ است یا برای۱۴۰۲ هم است و اگه نیست برای ۱۴۰۲ کی اعلام میکنن. لطفاً جواب بدین

  • با سلام و احترام، تا همین لحظه هنوز اطلاعیه ی جدیدی مبنی بر، اعلام حذفیات کنکور ۱۴۰۲ از طرف سازمان سنجش منتشر نشده است.

 2. با سلام خدمت روسای محترم خسته نباشید

  عرضم به حضور که ایا این درسایی که حذف شدند سال بعد که ما یازدهمیا کنکور میدیم این درسارو دیگه نخونیم؟ و برای سال بعد کنکور ۱۴۰۱ هم حذف شدن؟؟

 3. سلام وقت بخیر
  من سال دوم هست که میخوام کنکور بدم اولین بار در کنکور ۹۹ شرکت کردم. میخواستم بدونم حذفیات کنکور ۱۴۰۰ شامل ما سال دومی ها هم میشه یا ما باید کل کتاب رو بخونیم؟؟؟؟

 4. سلام.چرا جواب من رو ندادین؟؟!!!من کارشناسی کامپیوتر دارم و ۳۲ ساله و متاهل هستم.دیپلم هم فنی بودم.ایا میتونم در کنکور تجربی ۱۴۰۰شرکت کنم.نظام قدیم هم بودم.باید دیپلم تجربی بگیرم یا با همون مدرک میتونم کنکور بدم.لطفا حتما با دقت سوالم رو بخونید و بهم جواب بدین.سپاسگزارم.

  • با سلام و وقت بخیر، در صورت دارا بودن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی، مجاز به شرکت در کنکور سراسری می باشید. لازم به ذکر است شما می توانید با معدل سازی مدرک کاردانی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 5. سلام حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ اعلام شده؟

 6. سلام این حذفیات شامل امتحان نهای نوبت دوم هم میشع؟

 7. سلام . این جغرافیای دهم که جزء عمومیا گذاشتن برای کنکور تجربی میاد یا اشتباهی تو عمومیا نوشته شده ؟

 8. سلام تو حذفیات تجربی نوشتن:مطالعه آزاد از فلان صفحه مجاز نیست یعنی چه؟؟؟ یعنی نباید این صفحات بخونیم؟ لطف کنین توضیح بدین

  • با سلام و درود، با توجه اعلام حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نیازی به مطالعه ی این مباحث نیست.

 9. با سلام
  یعنی طبق این جدولا امسال اون بیست درصد مطالب دوازدهم که سال گذشته از بودجه ی کنکور حدف شده بود برگشته؟
  و این که من شنیدم که تاریخ ادبیات حذف شده آیا درسته؟

  • با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه مربوط به حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، در سایت سازمان سنجش آمورش کشور قابل دریافت می باشد.

 10. سلام ببخشید در رابطه با جامعه شناسی ۱۲
  در سایتای دیگه گفته شده درس ۲ حذف شده اما اینجا گفته شده درس ۶ حذفه!

  • با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه مربوط به حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، از سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

 11. عرض ادب میخواستم ببینم حذفیات شامل امتحانات نهایی هم میشن یا فقط کنور؟؟

 12. سلام و عرض ادب
  من امسال اولین سالی بود ک پشت کنکور موندم
  الان این حذفیات شامل منم میشه!؟

 13. ببخشید کنکور های فنی(تربیت بدنی) حذفی داشته یا خیر؟

 14. مگه هنوز اعلام نکردن

 15. سلام ببخشید چه دروس و مطالبی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰حذف شده؟

 16. اطلاعیه حذفیات کنکور ۱۴۰۰تقریبا کی میاد؟

 17. سلام آیا ۲۰درصداز کتاب های دوازدهم درکنکور ۱۴۰۰مثل کنکور ۱۳۹۹ حذف می شود؟

 18. سلام ببخشید تاریخ ادبیات از کنکور ۱۴۰۱ حذف شده؟
  ممنون از پاسخگویی شما

 19. سلام برای ۱۴٠٠انسانی
  امکان داره مثلا از دینی ۳
  یکی دو درس اخرو حذف کنن؟؟ برای کنکور و امتحان نهایی
  وبرای بقیه دروس هم همینطور؟؟

 20. سلام من سال ۹۹ کنکوردادم با رتبه ۳۸۰۰ متاسفانه ب خاطر انتخاب اشتباه مشاورم مجاز ب دانشگاه نشدم حالا میخوام کنکور بدم خواستم بدونم مباحثی ک پارسال حذف شده امسالم شامل من میشه یا باید کتاب رو کامل بخونم

  ممنون اگ جواب بدین

 21. سلام من پایه هشتم هستم نمره هفتم ۱۹/۵۷و نمره نوبت اول هشتم ۱۹/۶۷ و هم در هفتم و هم در هشتم نمره ریاضی و علوم تجربی ۲۰ شدم میخواستم بدونم اگه بخوام رشته تجربی برای سال نهم انتخاب رشته بر دارم برای نهم باید تو چ درس هایی نمرم بالا باشه اگه تجربی بزنم امکانش هست ک قبول بشم ؟…..

 22. سلام. ببخشید اون ۲۰ درصد حذف شدع تو کنکور۹۹ برا کنکور ۱۴۰۰ هم حذفه یا نه؟

 23. با سلام آیا این ۲۰ درصد حذفیات کنکور شامل پشت کنکوری های نظام جدید هم میشه ؟

  • با سلام، با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، ۲۰ درصد مباحث حذف شده از کتب پایه دوازدهم، مختص تمامی متقضیان آزمون سراسری نظام جدید (۳-۳-۶) سال ۱۳۹۹ می باشد.

 24. سلام من پشت کنکوری نظام جدید سال ۹۸ هستم, این ۲۰ درصد حذفیات شامل کسایی که فارغ التحصیل سال قبل هستن هم میشه؟

  • با سلام،
   کلیه داوطلبان نظام جدید که قصد شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را داشته باشند، مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با میزان پوشش محتوای کتب درسی، شامل ۲۰درصد حذفیات مباحث می باشند.

 25. سلام ببخشید این مباحثی که از نظام جدید حذف شده اند(اطلاعیه تاریخ ۲۴ اردیبهشت)برای نظام قدیم هم شامل می شوند؟اگه شامل می شوند کدوم مباحث نظام قدیم رو در بر میگیرند؟

  • با سلام، خیر ۲۰ درصد مباحث حذف شده صرفا از کتب پایه دوازدهم نظام جدید (نظام آموزشی ۳-۳-۶) می باشد، که حذف مباحث به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و عدم تدریس مباحث نیمسال دوم به صورت حضوری انجام گرفته است.

 26. سلام من فارغ‌التحصیل تجربی نظام جدید هستم یعنی الان اون بیست درصد حذفیات توی کنکور نمیاد؟ بخاطر شیوع کرونا؟

  • با سلام،
   مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴، ۲۰ درصد از مباحث کتب درسی پایه دوازدهم برای داوطلبان نظام جدید حذف شده است لذا در آزمون سراسری مطرح نخواهد شد.

 27. خسته نباشید ، این منابع معتبرند ؟؟؟

 28. سلام برای قبولی پرستاری آزاد و دولتی چه درصدهایی لازمه؟ ؟ ؟ اینکه دو نظام ادغام شده تاثیری در درصدها داره؟ ؟ ؟ نظام قدیم هستم

 29. باسلام . ایا این عادلانه است که به عنوان مثل درس دین و زندگی نظام جدیدهیچ پیام آیه ای در کنکور به عنوان سوال مطرح نشود و در ر نظلام قدیم که اکثر سوالات درمورد آیات هست مطرح شود همه با یک سطح در کنکور سنجیده شوند؟

دریافت مشاوره پیج کنکور