تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / کنکور / فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی 1402

فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی 1402

فهرست حذفیات کنکور سراسری نظام قدیم و جدید 1402
فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی 1402

کنکور سراسری 1401 رقابتی بزرگ و حساس است که پیروزی در آن، مستلزم درنظر گرفتن فاکتورهای متعددی می باشد و داوطلبانی می توانند به نتیجه ایده آل خود دست پیدا کنند، که بیشتر از دیگران به گوشه و زوایای مختلف این ماراتون سرنوشت ساز اهمیت داده باشند. طراحی یک برنامه ریزی درسی ایده آل مطابق با آخرین تغییرات منابع کنکور و بودجه بندی کنکور می تواند به طرز شگفت انگیزی در زمان مطالعاتی متقاضیان صرفه جویی نماید و تمرکز آن ها بر مفاهیمی که احتمال طرح سوال از آن ها وجود دارد را بیشتر کند.

به منظور آشنایی داوطلبان با کلیات و جزئیات بخش های مجاز جهت طراحی تست در کنکور سراسری، هر ساله شاهد انتشار فهرست حذفیات کنکور گروه های آزمایشی مختلف از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور هستیم که متقاضیان می توانند با بررسی و مطالعه دقیق آن با آرامش، اطمینان خاطر و آمادگی بالاتری بر سر جلسه آزمون سراسری حضور پیدا نمایند و در دوران آماده سازی کنکور، زمان خود را صرف مطالعه حذفیات نکنند. لیست حذفیات کنکور به طور کلی شامل صفحات، پاراگراف ها، کادرها و بخش هایی می باشد که طرح پرسش کنکور و هرگونه اشاره مستقیم و غیرمستقیم به آن در سوالات آزمون سراسری، ممنوع و غیرقانونی است و داوطلبان می توانند با خیال راحت از مطالعه این بخش ها صرف نظر نمایند.

طراحی سوال تستی و هرگونه اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به مباحث حذف شده کنکور سراسری 1401، غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود.

فهرست حذفیات کنکور سراسری 1401 – نظام جدید

کاهش حجم دروس، صرفه جویی موثر در زمان، حذف زوائد و مطالب حاشیه ای کم اهمیت، بهبود شرایط تسلط بر منابع کنکور سراسری و… از جمله فواید مهم انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری محسوب می گردد. این فهرست هر ساله از طریق سایت sanjesh.org به منظور آشنایی شما با کلیات حذفیات و مفاهیم غیرمجاز جهت طراحی تست کنکور فراهم می گردد، در ادامه مطلب لیست حذفیات کنکور 1401 را قرار داده ایم و انتظار می رود طبق روال هر ساله سازمان سنجش برای کنکور سراسری 1402 نیز لیست حذفیات را ارائه نماید.

حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 1401
نام کتاب  کد کتاب  پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
فارسی 2 110201 یازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی 2 مجاز نیست:

گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها

انگلیسی 2 111230 یازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب  انگلیسی 2 مجاز نیست:

بخش های what you learned

جغرافیای ایران 110218 دهم – 98 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
هندسه 1 110213 یازدهم – 99 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2 111213 دوازدهم – 1400
هندسه 3 112213 دوازدهم – 1401
حسابان 1 111214 یازدهم – 99
حسابان 2 112214 دوازدهم – 1401
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم – 1401
آمار و احتمال 111215 یازدهم – 99
فیزیک 1 110209 دهم – 97
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2 111209 یازدهم – 99
 • تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.

طراحی سوال از یخش عای زیز مجاز نمی باشد.

 • فصل اول: چگالی سطحی بار الکتریکی، از صفحه 29 تا 32
 • فصل دوم: تغییر مقاومت ویژه با دما، از صفحه 52 تا ابتدای بخش 4
 • فصل سوم: بخش 6
 • فصل چهارم: بخش 4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها
فیزیک 3 112209 دوازدهم – 1401
 • ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی 1401 
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
ریاضی 2 111211 یازدهم – 98 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3 112211 دوازدهم – 99
زیست شناسی 1 110216 دهم – 98 مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”

پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

 

زیست شناسی 2 111216 یازدهم – 99
زیست شناسی 2 111216 یازدهم – 99 مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”

پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

طراحی سوال از بخش های زیر مجز نیست.

از “اعتیاد” تا سر “نخاع”
– فصل 2:
از “بیماریهای چشم” تا سر “شنوایی تعادل”
– فصل 3:
از “تشکیل تخریب استخوان” تا سر “مفصل” در گفتار 1
از “انواع یاختههای بافت ماهیچهای” تا سر “حرکت در جانوران” در گفتار2
– فصل 4:
از “سایر غدد در ن ریز” تا آخر فصل
– فصل 5:
از “ایدز نگاهی دقیقتر به ایمنی اختصاصی” تا آخر فصل
– فصل 6:
از “تشخیص درمان سربان” تا آخر گفتار 2
– فصل 7:
از “صوتتگاری” تا آخر گفتار 1
از “تغذیه حفاظت جنین” تا آخر فصل
– فصل 8:
از “تخصصیافتهها” تا آخر گفتار1
“میوههای بد ن دانه” از گفتار 1
– فصل 9
از “دفاع شیمیایی” تا آخر فصل

زیست شناسی 3 112216 دوازدهم – 1401
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال”
فیزیک 1 110214 دهم – 98/7 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2 111244 یازدهم – 99
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
 • طراحی سوال از فصل 1 (بهش های 9 و 11)، فصل 2 (بخش 3) ، فصل 3 (بخش های 6 و 10) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها مجاز نمی باشد.
فیزیک 3 112244 دوازدهم – 1401
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
دین و زندگی 1 110205 دهم – 98
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است.
 • به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
دین و زندگی 2 111205 یازدهم – 99
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • طرح سوال از دروس 11، 12، 15و 17 مجاز نمی باشد.
دین و زندگی 3 112205 دوازدهم 1401
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
عربی، زبان قرآن 1 110207 دهم – 98
 • بخش البحث العلمی
 • ذکر صیغه فعل به صورت للغائب، للمخهاببین و… (به جای
  اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذکر غائب ذکر شود.)
عربی، زبان قرآن 2 111207 یازدهم – 99
 • بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58
 • بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 3 112207 دوازدهم – 1401
 • بخش خوب است بدانیم صفحه 18
 • تشخیص اسلوب حصر

 

علوم و فنون 2 112203 یازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

فلسفه 1 111226 یازدهم – 99
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
 • طراحی سوال از درس های 4، 5، 6 و 8 مجاز نیست.
فلسفه 2 112226 دوازدهم – 1401
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
منطق 110232 دهم – 98
 • پیرا بندهای آبی ستاره دار
 • حکایت ها
 • پاورقی ها
 • صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”
 • صفحات “عناوین بخش ها”
 • فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی 2 112222 یازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

 • مطالب بخوانیم و بدانیم، ببینیم و بدانیم
 • درس 7
 • درس 11 مبحث بحران های زیست محیطی
جغرافیای 2 111218 یازدهم – 99 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم – 1401
تاریخ 1 110219 دهم – 98
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
تاریخ 2 111219 یازدهم – 99
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
 • درس های 15 و 16
تاریخ 3 112219 دوازدهم – 1401
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1 110208 دهم – 98
 • بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
 • کلیه قواعد پاورقی
 • بخش “البحث العلمی”
 • تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم
 • ابزار شغل بر زن فعال
  فعاله مانند جَوّال، غَسّالهو نَجّار
عربی، زبان قرآن 2 111208 یازدهم – 99
عربی، زبان قرآن 3 112208 دوازدهم – 1401
اصول عقاید 1 110227 دهم – 98
 • تمام قسمت های بیشتر بدانیم
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
 • مبحث “بیان خاطره” صفحه 32
 • تمام مباحث پاورقی ها
 • تحقیق کنید صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
 • مبحث “تلاش” صفحات 17، 40، 61، 62
 • مبحث “خودکاوی” صفحه 96
 • مبحث “جستجو در قرآن” صفحه 106
 • مبحث “کشف دلیل” صفحه 105
اصول عقاید 2 111232 یازدهم – 99
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 141
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 28، 46، 59، 69، 82، 91، 99، 113، 123، 135
 • فعالیت “تحقیق کنید” صفحات 20، 29، 46، 38، 59، 82، 91، 99، 113، 123، 135
 • فعالیت “گفتگو کنید” صفحه 38
 • فعالیت “اندیشه” صفحات 14، 36، 63، 74
 • مبحث “تدبر” صفحات 77 و 88
 • تمام مباحث پاورقی
اصول عقاید 3 112227 دوازدهم – 1401
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 18، 24، 31، 58، 54، 61، 71، 73، 81، 82، 86، 96، 93، 94، 107، 118، 130
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه 84
 • فعالیت صفحه 114
 • تمام مباحث پاورقی
 • مبحث “تفکر” صفحه 125
 • متن صفحه 28 با عنوان “به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک  1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
شیمی 1 110210 دهم – 98
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
شیمی 2 111210 یازدهم – 99
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • حذف کردن معادله های شیمیایی

طزاجی سوال از بخش های زیر مجاز نمی باشد:

 • فصل اول: از آغاز فصل تا ابتدای خود را بیازمایید ص 2 ، پیوند با صنعت ص 17 ، عنصرها به چه شکلی در ببیعت یافت می شوند ص 18 ، جریان بین محیط زیست و جامعه ، نفت هدیه ای شگفت انگیز تا ابتدای ص 30 ، پیوند با صنعت ص 45
 • فصل دوم: آغاز فصل تا انتهای خود را بیازما یید ص 51 ، پیوند با صنعت ص
  62 ،کاوش کنید ص 78 ، پیوند با ریاضی ص 82 ، تمرین ها دوره ای
  شماره 2 و3
 • فصل سوم: از آغاز فصل تا ص 100 ، پیوند با زندگی ص 105 ، پلیمر سبز تا
  ص 119 ، تمرین 6 از تمرین های دوره ای
شیمی 3 112210 دوازدهم – 1401
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
زمین شناسی 11237 یازدهم – 98 بیشتر دانید ها و مفاخر ایران و جهان

طراحی سال از بخش های زیر مجاز نمی باشد.

 • فصل 1: صفحات 20 -21
 • فصل 2: صفحات 23 – 39
 • فصل 3: صفحات41 – 42 – 50 – 51 – 57
 • فصل 4: 59 – 71
 • فصل 5: 73 – 86
 • فصل 6: 89 – 101
 • فصل: 103 – 116 – 117 – 118
ریاضی 1 110211 دهم – 98 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی 1401
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
روان شناسی 111224 یازدهم – 99
 • بخش برای مطالعه تمام دروس
 • پانویس ها انگلیسی تمام صفحات کتاب
 • طراحی سوال از درس 8 مجاز نبست.
جامعه شناسی 1 110220 دهم – 98 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار 1 110212 دهم – 98 تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم – 99
 • تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
 • حذف صفحات 63 تا 73
ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم – 1401 تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
اقتصاد 110221 دهم – 98 قسمت های برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید، گفت و گو کنید، بررسی کنید، مقایسه کنید، گزارشی تهیه و ارائه کنید.
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم – 99
 • مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
 • درس 7
 • درس 11 مبحث بحران های زیستی

پس از انتشار جداول حذفیات کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و بررسی دقیق آن، می بایست تغییراتی اساسی در برنامه ریزی درسی خود ایجاد کرده و مطالعه و تست زنی مفاهیم غیرضروری را متوقف نمایید. در این میان، توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری و بودجه بندی کنکور می تواند به شما در اولویت بندی مباحث مهم مطالعاتی و چینش جدول زمانی درس خواندن کمک کند و موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی گردد.

لازم به ذکر است اخیرا سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع ذی ربط تصمیماتی در خصوص تغییرات کنکور 1402 گرفته است که این امر برای داوطلبان آزمون سال های آینده در خصوص نحوه برنامه ریزی برای مطالعه دروس از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این موارد حذف دروس عمومی از کنکور می باشد که هدف از اجرای این کار متمرکز کردن داوطلبان بر روی درس های اختصاصی عنوان شده است.

 

سوالات متداول

1- منظور از فهرست حذفیات کنکور سراسری چیست؟

لیست حذفیات کنکور سراسری شامل بخش هایی از کتاب درسی می باشد که طراحی سوال کنکور از آن غیرمجاز و غیرقانونی بوده و هرساله توسط سازمان سنجش منتشر می گردد.

2- آیا حذفیات کنکور سراسری 1401، کتاب های آموزشی نظام قدیم را نیز در بر می گیرد؟

خیر، از سال 1400، دیگر سوالی از منابع و کتاب های نظام قدیم طراحی نشده است و فهرست حذفیات کنکور 1401 نیز شامل منابع آموزشی نظام جدید خواهد بود.

3- فهرست حذفیات کنکور سراسری 1401 از چه طریقی منتشر می شود؟

دسترسی به این لیست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همین مطلب امکان پذیر است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۵۳ نظر

 1. با سلام خدمت روسای محترم خسته نباشید

  عرضم به حضور که ایا این درسایی که حذف شدند سال بعد که ما یازدهمیا کنکور میدیم این درسارو دیگه نخونیم؟ و برای سال بعد کنکور ۱۴۰۱ هم حذف شدن؟؟

 2. سلام وقت بخیر
  من سال دوم هست که میخوام کنکور بدم اولین بار در کنکور ۹۹ شرکت کردم. میخواستم بدونم حذفیات کنکور ۱۴۰۰ شامل ما سال دومی ها هم میشه یا ما باید کل کتاب رو بخونیم؟؟؟؟

 3. سلام.چرا جواب من رو ندادین؟؟!!!من کارشناسی کامپیوتر دارم و ۳۲ ساله و متاهل هستم.دیپلم هم فنی بودم.ایا میتونم در کنکور تجربی ۱۴۰۰شرکت کنم.نظام قدیم هم بودم.باید دیپلم تجربی بگیرم یا با همون مدرک میتونم کنکور بدم.لطفا حتما با دقت سوالم رو بخونید و بهم جواب بدین.سپاسگزارم.

  • با سلام و وقت بخیر، در صورت دارا بودن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی، مجاز به شرکت در کنکور سراسری می باشید. لازم به ذکر است شما می توانید با معدل سازی مدرک کاردانی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره پیج کنکور