خانه کنکور فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی ۱۴۰۳

فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی ۱۴۰۳

فهرست حذفیات کنکور سراسری نظام قدیم و جدید 1403

کنکور سراسری رقابتی بزرگ و حساس است که پیروزی در آن، مستلزم در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی می باشد. طراحی یک برنامه ریزی درسی ایده آل مطابق با آخرین تغییرات منابع کنکور و بودجه بندی کنکور می تواند به طرز شگفت انگیزی در زمان مطالعاتی متقاضیان صرفه جویی نماید و تمرکز آن ها بر مفاهیمی که احتمال طرح سوال از آن ها وجود دارد را بیشتر کند.

 

از آن جایی که هر ساله شاهد انتشار فهرست حذفیات کنکور گروه های آزمایشی مختلف از طریق سایت سازمان سنجش هستیم، متقاضیان می توانند با بررسی و مطالعه دقیق آن با آرامش، اطمینان خاطر و آمادگی بالاتری بر سر جلسه آزمون سراسری حضور پیدا نمایند و در دوران آماده سازی کنکور، زمان خود را صرف مطالعه حذفیات نکنند.

طراحی سوال تستی و هر گونه اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به مباحث حذف شده کنکور سراسری 1403، غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود.

فهرست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۳ – نظام جدید

کاهش حجم دروس، صرفه جویی موثر در زمان، حذف زوائد و مطالب حاشیه ای کم اهمیت، بهبود شرایط و تسلط بر منابع کنکور سراسری از جمله فواید مهم انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری محسوب می گردد. این فهرست هر ساله از طریق سایت sanjesh.org به منظور آشنایی شما با کلیات حذفیات و مفاهیم غیرمجاز جهت طراحی تست کنکور فراهم می گردد.

با توجه به این که هنوز فایلی در خصوص مطالب حذفی کنکور 1403 منتشر نشده، اما در جداول زیر می توانید لیست حذفیات آخرین دوره را مشاهده نمایید. به محض انتشار این لیست توسط سایت فوق الذکر، مقاله به روز رسانی خواهد شد.

حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
هندسه 1110213دهم – ۱۴۰۰تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2111213یازدهم – ۱۴۰۱
هندسه 3112213دوازدهم – ۱۴۰۲
حسابان 1111214یازدهم – ۱۴۰۱
حسابان 2112214دوازدهم – ۱۴۰۲
ریاضیات گسسته112215دوازدهم – ۱۴۰۲
آمار و احتمال111215یازدهم – ۱۴۰۱
فیزیک 1110209دهم – ۱۴۰۰
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2یازدهم – ۱۴۰۱
 • تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از آن ها سوال طرح نشود.
فیزیک 3112209دوازدهم – ۱۴۰۲
 • ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
ریاضی 2111211یازدهم – ۱۴۰۱تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3112211دوازدهم – ۱۴۰۲تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
زیست شناسی 1110216دهم – ۱۴۰۰
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند
زیست شناسی 2111216یازدهم – ۱۴۰۱
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند
زیست شناسی 3112216دوازدهم – ۱۴۰۲
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال”
فیزیک 1110214دهم – ۱۴۰۰
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 2111244یازدهم – ۱۴۰۱
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 3112244دوازدهم – ۱۴۰۲
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1
علوم . معارف اسلامی
110208دهم – ۱۴۰۰
 • بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
 • کلیه قواعد پاورقی
 • بخش “البحث العلمی”
 • تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم
 • ابزار شغل بر زن فعال
  فعاله مانند جَوّال، غَسّالهو نَجّار
عربی، زبان قرآن 2111208یازدهم – ۱۴۰۱
عربی، زبان قرآن 3112208دوازدهم – ۱۴۰۲
تاریخ اسلام 1110233دهم – ۱۴۰۰
 • تمامی مطالب «بیشتر بدانیم» و «یک توضیح»
 • تمامی مندرجات جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به وژه فعالیت های ذیل عنوان نبررسی شواهد و مدارک»
تارخ اسلام 2111233یازدهم – ۱۴۰۱
تاریخ اسلام 3 (ایران در دوره اسلامی)11223دوازدهم – ۱۴۰۲
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
شیمی 1110210دهم – ۱۴۰۰
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
شیمی 2111210یازدهم – ۱۴۰۱
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
شیمی 3112210دوازدهم – ۱۴۰۲
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
زمین شناسی11237یازدهم – ۱۴۰۱
 • حفظ کردن اعداد
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” مشخص شده اند.
 • دانشمندان علو زمین
ریاضی 1110211دهم – ۱۴۰۰تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و ادبیات
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1
علوم انسانی
110207دهم – ۱۴۰۰
 • «بخش» البحث العلمی
 • ذکر صیغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبین و ….( به جای
  اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذکر غائب ذکر شود.)
عربی، زبان قرآن 2
علوم انسانی
111207یازدهم – ۱۴۰۱
 • بخش (للمطالعه) صفحات 57 و 58
 • بخش (البحث العلمی)
عربی، زبان قرآن 3
علوم انسانی
112207دوازدهم – ۱۴۰۲
 • بخش خوب است بدانیم صفحه 18
 • تشخیص اسلوب حصر
فلسفه 1111226یازدهم – ۱۴۰۱
 • فعالیت ها درون متن که با علامت * مشخص شده اند
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2112226دوازدهم – ۱۴۰۲
 • فعالیت ها درون متن که با علامت * مشخص شده اند
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
منطق110223دهم – ۱۴۰۰
 • پیرا بندها آبی ستاره دار؛ –
 • حکایت ها؛ –
 • پا.رقی ها؛ –
 •  صفحات آنچه در این بخش می خوانیم
 • صفحات “عناوین بخش ها
 • فرهنگ اصطلاحات
جغرافیا 2111218یازدهم – ۱۴۰۱
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیا3 (کاربردی)112218دوازدهم – ۱۴۰۲
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
تاریخ 1110219دهم – ۱۴۰۰
 • تمامی مطالب زیر عنوان های بیشتر بدانیم و  یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جداول، نمودارها خط زمان، نقشه ها، تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
 • تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تاریخ 2111219یازدهم – ۱۴۰۱
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
 • متن مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
تاریخ 3112219دوازدهم – ۱۴۰۲
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
 • متن مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و ادبیات و علوم و معارف اسلامی
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
روان شناسی111224یازدهم – ۱۴۰۱
 • بخش برای مطالعه تمام دروس
 • پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
ریاضی و امار 1110212دهم – ۱۴۰۰
 • تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار 2111212یازدهم – ۱۴۰۱
 • تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
 • درس دوم (درس سری های زمان) از فصل سوم صفحات 63 تا 73
ریاضی و آمار 3112212دوازدهم – ۱۴۰۲
 • تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاد110221دهم – ۱۴۰۰
 • بخش های: موقعیت دراو هر درس، بیشتر بدانیم، شهد و شکر – درس زندگی – گفتگو در کلاس- فعالیت هایی که در کلاس درسبا مشارکت دبیر و دانش آموز طراحی می شود.
جغرافیای ایران110218دهم – ۱۴۰۰مطالب بیشتر دانیم، بیشتر بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه  ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول و نمودارها واژه نامه های پیوست کتاب

پس از انتشار جداول حذفیات کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش و بررسی دقیق آن، می بایست تغییراتی اساسی در برنامه ریزی درسی خود ایجاد کرده و مطالعه و تست زنی مفاهیم غیرضروری را متوقف نمایید. در این میان، توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری 1403 و بودجه بندی کنکور می تواند به شما در اولویت بندی مباحث مهم مطالعاتی و چینش جدول زمانی درس خواندن کمک کند و موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی گردد.

 

لازم به ذکر است اخیراً سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع ذی ربط تصمیماتی در خصوص تغییرات کنکور گرفته است که این امر برای داوطلبان آزمون سال های آینده در خصوص نحوه برنامه ریزی برای مطالعه دروس از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این موارد حذف دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۳ می باشد که هدف از اجرای این کار متمرکز کردن داوطلبان بر روی درس های اختصاصی عنوان شده است.

نکات مهم ⭐
 • فهرست حذفیات شامل مباحثی از کتاب های درسی است که در کنکور سراسری سوالی از آن ها طرح نمی شود.
 • برای دریافت حذفیات می توانید از طریق سایت سازمان سنجش و یا لینک مستقیم مقاله فوق اقدام نمایید.
 • حذفیات تمامی دروس به تفکیک رشته در جداولی مرتب شده اند که با مراجعه به متن مقاله فوق قابل رویت است.
 • برای طراحی یک برنامه ریزی اصولی می توانید فهرست حذفیات و مقاله بودجه بندی کنکور را بررسی کرده تا در مدیریت زمان خود به خوبی عمل کنید.

 

سوالات متداول

1- منظور از فهرست حذفیات کنکور سراسری چیست؟

لیست حذفیات کنکور سراسری شامل بخش هایی از کتاب درسی می باشد که طراحی سوال کنکور از آن غیرمجاز و غیرقانونی بوده و هرساله توسط سازمان سنجش منتشر می گردد.

2- آیا حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۳، کتاب های آموزشی نظام قدیم را نیز در بر می گیرد؟

خیر، از سال ۱۴۰۰، دیگر سوالی از منابع و کتاب های نظام قدیم طراحی نشده و انتظار می رود فهرست حذفیات آزمون های سال آینده نیز شامل منابع آموزشی نظام جدید باشد.

3- فهرست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۳ از چه طریقی منتشر می شود؟

دسترسی به این لیست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش و به روزرسانی این مطلب امکان پذیر است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵۹ نظر
 1. سارا

  سلام
  ببخشید واسه کنکور ۱۴۰۲ انسانی چه دروسی رو باید خوند؟ یعنی تمام دروس عمومی قطعی حذف شده؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، بله، کلیه دروس عمومی ( زبان انگلیسی، ادبیات، معارف و عربی عمومی) از کنکور سراسری حذف گردیده است.

 2. مائده

  سلام این حذفیات برای کنکور۱۴۰۲ قطعی هست؟

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر. این حذفیات طبق اطلاعیه سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد.

 3. محمد گودرزی

  سلام و خسته نباشید
  بنده میخواستم بدونم ک این حذفیات تنها مال ۱۴۰۱ است یا برای۱۴۰۲ هم است و اگه نیست برای ۱۴۰۲ کی اعلام میکنن. لطفاً جواب بدین

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، تا همین لحظه هنوز اطلاعیه ی جدیدی مبنی بر، اعلام حذفیات کنکور ۱۴۰۲ از طرف سازمان سنجش منتشر نشده است.

 4. مائده موسوی

  با سلام خدمت روسای محترم خسته نباشید

  عرضم به حضور که ایا این درسایی که حذف شدند سال بعد که ما یازدهمیا کنکور میدیم این درسارو دیگه نخونیم؟ و برای سال بعد کنکور ۱۴۰۱ هم حذف شدن؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، حذفیات مربوط به کنکور سراسری ۱۴۰۰، می باشد.

 5. مهدیس

  سلام وقت بخیر
  من سال دوم هست که میخوام کنکور بدم اولین بار در کنکور ۹۹ شرکت کردم. میخواستم بدونم حذفیات کنکور ۱۴۰۰ شامل ما سال دومی ها هم میشه یا ما باید کل کتاب رو بخونیم؟؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، حذفیات کنکور سراسری شامل تمامی داوطلبان کنکور سراسری می باشد.

 6. زهرا آرین

  سلام.چرا جواب من رو ندادین؟؟!!!من کارشناسی کامپیوتر دارم و ۳۲ ساله و متاهل هستم.دیپلم هم فنی بودم.ایا میتونم در کنکور تجربی ۱۴۰۰شرکت کنم.نظام قدیم هم بودم.باید دیپلم تجربی بگیرم یا با همون مدرک میتونم کنکور بدم.لطفا حتما با دقت سوالم رو بخونید و بهم جواب بدین.سپاسگزارم.

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در صورت دارا بودن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی، مجاز به شرکت در کنکور سراسری می باشید. لازم به ذکر است شما می توانید با معدل سازی مدرک کاردانی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 7. نیلوفر

  سلام حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ اعلام شده؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در این خصوص منتشر نشده است.

 8. نفس

  سلام این حذفیات شامل امتحان نهای نوبت دوم هم میشع؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، خیر حذفیات مشخص شده تنها برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ می باشد.

 9. فائزه

  سلام . این جغرافیای دهم که جزء عمومیا گذاشتن برای کنکور تجربی میاد یا اشتباهی تو عمومیا نوشته شده ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، مطابق با شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری دروس عمومی کنکور سراسری تجربی شامل: ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی و زبان عربی می باشد.

 10. زهرا

  سلام تو حذفیات تجربی نوشتن:مطالعه آزاد از فلان صفحه مجاز نیست یعنی چه؟؟؟ یعنی نباید این صفحات بخونیم؟ لطف کنین توضیح بدین

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه اعلام حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نیازی به مطالعه ی این مباحث نیست.

 11. زهرا

  با سلام
  یعنی طبق این جدولا امسال اون بیست درصد مطالب دوازدهم که سال گذشته از بودجه ی کنکور حدف شده بود برگشته؟
  و این که من شنیدم که تاریخ ادبیات حذف شده آیا درسته؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه مربوط به حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، در سایت سازمان سنجش آمورش کشور قابل دریافت می باشد.

 12. alon

  سلام ببخشید در رابطه با جامعه شناسی ۱۲
  در سایتای دیگه گفته شده درس ۲ حذف شده اما اینجا گفته شده درس ۶ حذفه!

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه مربوط به حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، از سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

 13. فرزاد

  عرض ادب میخواستم ببینم حذفیات شامل امتحانات نهایی هم میشن یا فقط کنور؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، حذفیات اعلام شده در سازمان سنجش فقط مختص کنکور می باشد.

 14. عذری

  سلام و عرض ادب
  من امسال اولین سالی بود ک پشت کنکور موندم
  الان این حذفیات شامل منم میشه!؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، حذفیات برای تمامی شرکت کنندگان در کنکور می باشد.

 15. بیتا پژواک

  ببخشید کنکور های فنی(تربیت بدنی) حذفی داشته یا خیر؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، خیر تاکنون اطلاعیه ای برای حذفیات کنکور کاردانی سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است.

 16. ااا

  مگه هنوز اعلام نکردن

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای از طریق سایت سازمان سنجش اعلام نشده است.

 17. حدیث

  سلام ببخشید چه دروس و مطالبی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰حذف شده؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص حذفیات کنکور سراسری، منتشر نشده است.

 18. قاسم

  اطلاعیه حذفیات کنکور ۱۴۰۰تقریبا کی میاد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه در خصوص حذفیات کنکور سراسری منتشر نشده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر عضو کانال تلگرام مشاوره تحصیلی شوید.

 19. ابوالفضل

  سلام آیا ۲۰درصداز کتاب های دوازدهم درکنکور ۱۴۰۰مثل کنکور ۱۳۹۹ حذف می شود؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص حذفیات کنکور سراسری منتشر نشده است.

 20. se

  سلام ببخشید تاریخ ادبیات از کنکور ۱۴۰۱ حذف شده؟
  ممنون از پاسخگویی شما

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱، منتشر نشده است.

 21. مهران

  سلام برای ۱۴٠٠انسانی
  امکان داره مثلا از دینی ۳
  یکی دو درس اخرو حذف کنن؟؟ برای کنکور و امتحان نهایی
  وبرای بقیه دروس هم همینطور؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۰، منتشر نشده است.

 22. وصال

  سلام من سال ۹۹ کنکوردادم با رتبه ۳۸۰۰ متاسفانه ب خاطر انتخاب اشتباه مشاورم مجاز ب دانشگاه نشدم حالا میخوام کنکور بدم خواستم بدونم مباحثی ک پارسال حذف شده امسالم شامل من میشه یا باید کتاب رو کامل بخونم

  ممنون اگ جواب بدین

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۰، منتشر نشده است.

 23. Saghar

  سلام من پایه هشتم هستم نمره هفتم ۱۹/۵۷و نمره نوبت اول هشتم ۱۹/۶۷ و هم در هفتم و هم در هشتم نمره ریاضی و علوم تجربی ۲۰ شدم میخواستم بدونم اگه بخوام رشته تجربی برای سال نهم انتخاب رشته بر دارم برای نهم باید تو چ درس هایی نمرم بالا باشه اگه تجربی بزنم امکانش هست ک قبول بشم ؟…..

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، مطابق با انتخاب رشته نهم به دهم در صورتی که حداقل میانگین نمره درس های ریاضی ۱۳و علوم ۱۴ باشد، مجاز به انتخاب رشته تجربی خواهید بود.

 24. فاِیزه

  سلام. ببخشید اون ۲۰ درصد حذف شدع تو کنکور۹۹ برا کنکور ۱۴۰۰ هم حذفه یا نه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در حال حاضر اطلاعیه ای در این خصوص منتشر نشده است.

 25. سامر

  با سلام آیا این ۲۰ درصد حذفیات کنکور شامل پشت کنکوری های نظام جدید هم میشه ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، ۲۰ درصد مباحث حذف شده از کتب پایه دوازدهم، مختص تمامی متقضیان آزمون سراسری نظام جدید (۳-۳-۶) سال ۱۳۹۹ می باشد.

 26. لیلا

  سلام من پشت کنکوری نظام جدید سال ۹۸ هستم, این ۲۰ درصد حذفیات شامل کسایی که فارغ التحصیل سال قبل هستن هم میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام،
   کلیه داوطلبان نظام جدید که قصد شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را داشته باشند، مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با میزان پوشش محتوای کتب درسی، شامل ۲۰درصد حذفیات مباحث می باشند.

 27. مسعود

  سلام ببخشید این مباحثی که از نظام جدید حذف شده اند(اطلاعیه تاریخ ۲۴ اردیبهشت)برای نظام قدیم هم شامل می شوند؟اگه شامل می شوند کدوم مباحث نظام قدیم رو در بر میگیرند؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، خیر ۲۰ درصد مباحث حذف شده صرفا از کتب پایه دوازدهم نظام جدید (نظام آموزشی ۳-۳-۶) می باشد، که حذف مباحث به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و عدم تدریس مباحث نیمسال دوم به صورت حضوری انجام گرفته است.

 28. لیلا

  سلام من فارغ‌التحصیل تجربی نظام جدید هستم یعنی الان اون بیست درصد حذفیات توی کنکور نمیاد؟ بخاطر شیوع کرونا؟

  • ایران مشاوره

   با سلام،
   مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴، ۲۰ درصد از مباحث کتب درسی پایه دوازدهم برای داوطلبان نظام جدید حذف شده است لذا در آزمون سراسری مطرح نخواهد شد.

 29. فاطمه وزیری

  خسته نباشید ، این منابع معتبرند ؟؟؟

 30. نرجس

  سلام برای قبولی پرستاری آزاد و دولتی چه درصدهایی لازمه؟ ؟ ؟ اینکه دو نظام ادغام شده تاثیری در درصدها داره؟ ؟ ؟ نظام قدیم هستم

 31. ا

  باسلام . ایا این عادلانه است که به عنوان مثل درس دین و زندگی نظام جدیدهیچ پیام آیه ای در کنکور به عنوان سوال مطرح نشود و در ر نظلام قدیم که اکثر سوالات درمورد آیات هست مطرح شود همه با یک سطح در کنکور سنجیده شوند؟

مشاوره کنکور پیج کنکور