9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه کنکور فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی ۱۴۰۲

فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی ۱۴۰۲

فهرست حذفیات کنکور سراسری نظام قدیم و جدید 1402
فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی 1402

کنکور سراسری ۱۴۰۲ رقابتی بزرگ و حساس است که پیروزی در آن، مستلزم درنظر گرفتن فاکتورهای متعددی می باشد. طراحی یک برنامه ریزی درسی ایده آل مطابق با آخرین تغییرات منابع کنکور و بودجه بندی کنکور می تواند به طرز شگفت انگیزی در زمان مطالعاتی متقاضیان صرفه جویی نماید و تمرکز آن ها بر مفاهیمی که احتمال طرح سوال از آن ها وجود دارد را بیشتر کند.

از آن جایی که هر ساله شاهد انتشار فهرست حذفیات کنکور گروه های آزمایشی مختلف از طریق سایت سازمان سنجش هستیم، متقاضیان می توانند با بررسی و مطالعه دقیق آن با آرامش، اطمینان خاطر و آمادگی بالاتری بر سر جلسه آزمون سراسری حضور پیدا نمایند و در دوران آماده سازی کنکور، زمان خود را صرف مطالعه حذفیات نکنند.

طراحی سوال تستی و هرگونه اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به مباحث حذف شده کنکور سراسری 1402، غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود.

فهرست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۲ – نظام جدید

کاهش حجم دروس، صرفه جویی موثر در زمان، حذف زوائد و مطالب حاشیه ای کم اهمیت، بهبود شرایط تسلط بر منابع کنکور سراسری و… از جمله فواید مهم انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری محسوب می گردد. این فهرست هر ساله از طریق سایت sanjesh.org به منظور آشنایی شما با کلیات حذفیات و مفاهیم غیرمجاز جهت طراحی تست کنکور فراهم می گردد، با توجه به این که هنوز فایلی در خصوص مطالب حذفی کنکور ۱۴۰۲ منتشر نشده، اما در جداول زیر می توانید لیست حذفیات آخرین دوره را مشاهده نمایید. به محض انتشار این لیست توسط سایت فوق الذکر، مقاله به روزسانی خواهد شد.

حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1402
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
هندسه 1110213دهم – ۹۹تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2111213یازدهم – 1400
هندسه 3112213دوازدهم – 1401
حسابان 1111214یازدهم – ۱۴۰۰
حسابان 2112214دوازدهم – ۱۴۰۱
ریاضیات گسسته112215دوازدهم – 1401
آمار و احتمال111215یازدهم – 1400
فیزیک 1110209دهم – 99
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
 1. فصل اول:  بخش 6 – 1 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط
  با آن در انتهای فصل
 2. فصل دوم: فصل 2 – 2 و 5 – 2 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط
  با آن در انتهای فصل
 3. فصل سوم: صفحات 75 و 76 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط
  با آن در انتهای فصل
 4. فصل چهارم: صفحات 92 تا 95 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط
  با آن در انتهای فصل
 5. فصل پنجم: صفحات 141 تا 144 و پرسش ها و مسلله ها مرتبط
  با آن در انتهای فصل
فیزیک 2یازدهم – ۱۴۰۰
 • تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.
فیزیک 3112209دوازدهم – ۱۴۰۱
 • ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی ۱۴۰۲
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
ریاضی 2111211یازدهم – 1400تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3112211دوازدهم – 1401تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
زیست شناسی 1110216دهم – 98
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
 1. فصل اول: از زیست شناسی درخدمت انسان تا آخر گفتار
 2. فصل دوم: گفتار 3
 3. فصل سوم: از ظرفیت ها تنفسی تا آخر گفتار
 4. فصل چهارم: از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار2 تا گفتار4
 5. فصل پنجم: : از تخلیه ادرار تا آخر گفتار 2
 6. فصل ششم: : از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار 1 و از سازش با
  محیط تا آخر فصل
 7. فصل هفتم: از بهبود خاک تا آخر گفتار 1 از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار
زیست شناسی 2111216یازدهم – ۱۴۰۰
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند
زیست شناسی 3112216دوازدهم – ۱۴۰۱
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال”
فیزیک 1110214دهم – ۹۹
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
 1. فصل اول: : – بخش 1 – 6 و پرسش ها و مسالله های مرتبط با آن در انتهای فصل
 2. فصل دوم: : بخش – 2 – 2. – و 5 – 2 پرسش ها و مسئله ها مرتبط با آن در انتها فصل
 3. فصل سوم: صفحه 75 و 76 و پرسش ها و مسئله ها مرتبط با آن در انتها فصل
 4. فصل چهارم: صفحه 92 تا 95 و پرسش ها و مسئله ها مرتبط با آن در انتها فصل
فیزیک 2111244یازدهم – 1400
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 3112244دوازدهم – 1401
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی 1402
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1
علوم . معارف اسلامی
110208دهم – 99
 • بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
 • کلیه قواعد پاورقی
 • بخش “البحث العلمی”
 • تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم
 • ابزار شغل بر زن فعال
  فعاله مانند جَوّال، غَسّالهو نَجّار
عربی، زبان قرآن 2111208یازدهم – ۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن 3112208دوازدهم – ۱۴۰۱
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک ۱۴۰۲
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
شیمی 1110210دهم – ۹۹
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1401، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
 1. فصل اول: از آغاز فصل تا ص 4 از نورکلید شناخت یهان تا ص 21
 2. فصل دوم: آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند باصنعت ص 51/
  اکسیژن گاز واکنش پذیر /در میان تار نماها / رفتار اکسیدها فلزی و نافلز/
  پیوند با زندگی ص 60/ چه بر سر هوا می آوریم تا ص 73/ توسعه پایدار
 3. فصل سوم: : آب آهنگ زندگی تا ص 89/ پیوند با صنعت ص 97/ آب و دیگر حلال ها / پیوند با زندگی ص 110 . 115/ رد پا آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص 87
شیمی 2111210یازدهم – 1400
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • حذف کردن معادله های شیمیایی
شیمی 3112210دوازدهم – 1401
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
زمین شناسی11237یازدهم – ۱۴۰۰بیشتر دانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی 1110211دهم – 99تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و ادبیات 1402
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1
علوم انسانی
110207دهم – ۹۹
 • «بخش» البحث العلمی
 • ذکر صیغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبین و ….( به جای
  اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذکر غائب ذکر شود.)
عربی، زبان قرآن 2
علوم انسانی
111207یازدهم – 1400
 • بخش (للمطالعه) صفحات 57 و 58
 • بخش (البحث العلمی)
عربی، زبان قرآن 3
علوم انسانی
112207دوازدهم – ۱۴۰۱
 • بخش خوب است بدانیم صفحه 18
 • تشخیص اسلوب حصر
فلسفه 1111226یازدهم – ۱۴۰۰
 • فعالیت ها درون متن که با علامت * مشخص شده اند
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2112226دوازدهم – 1401
 • فعالیت ها درون متن که با علامت * مشخص شده اند
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
منطق110223دهم – 99
 • پیرا بندها آبی ستاره دار؛ –
 • حکایت ها؛ –
 • پا.رقی ها؛ –
 •  صفحات آنچه در این بخش می خوانیم
 • صفحات “عناوین بخش ها
 • فرهنگ اصطلاحات
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوید 19 برای سال تحصیلی 1399 – 1400 براساس بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتاب های درسی، طرح سوال از دروس 9 و 10 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
جامعه شناسی 1110220دهم – ۹۹
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوید 19 برای سال تحصیلی 1399 – 1400 براساس بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتاب های درسی، طرح سوال از دروس 9 و 14 بخوانیم و بدانیم صفحات 4،11،8،109،126 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
جامعه شناسی2111222یازدهم – 1400
 • مطالب “بخوانیم، بدانیم” و ” ببینیم و بدانیم”
جغرافیا 2111218یازدهم – ۱۴۰۰
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیا3 (کاربردی)112218دوازدهم – ۱۴۰۱
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
تاریخ 1110219دهم – 99
 • تمامی مطالب زیر عنوان های بیشتر بدانیم و  یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جداول، نمودارها خط زمان، نقشه ها، تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوید 19 برای سال تحصیلی 1399 – 1400 براساس بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتاب های درسی، طرح سوال از دروس13، 14 و 15 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
تاریخ 2111219یازدهم – 1400
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
 • متن مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
تاریخ 3112219دوازدهم – 1401
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب
 • متن مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
علوم . فنون ادبی110203دهم – ۹۹
 • خود ارزیابی ها
 • کارگاه ها تحلیل فصل
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و ادبیات ۱۴۰۲
نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
روانشناسی111224یازدهم – ۱۴۰۰
 • بخش برا مطالعه تمام دروس
 • پانویس ها انگلیسی تمام صفحات کتاب
جامعه شناسی 1110220دهم – 99
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوید 19 برای سال تحصیلی 1399 – 1400 براساس بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتاب های درسی، طرح سوال از دروس 9 و 14 بخوانیم و بدانیم صفحات 4،11،8،109،126 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
جامعه شناسی 2111222یازدهم – 1400
 • مطالب “بخوانیم و بدانیم” و ” ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار 1110212دهم – ۹۹
 • تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار 2111212یازدهم – ۱۴۰۰
 • تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
 • درس دوم (درس سری ها زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)(صفحات 63 تا 73)
ریاضی و آمار 3112212دوازدهم – ۱۴۰۱
 • تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاد110221دهم – 99
 • بخش های موقعیت در اول هر درس، بیشتر بدانیم، شهد و شکر، درس زندگی، گفتگو در کلاس، فعالیت ها
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوید 19 برای سال تحصیلی 1399 – 1400 براساس بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتاب های درسی، طرح سوال از دروس 9 و 14 بخوانیم و بدانیم صفحات2، 12، 13، 14 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
جغرافیای ایران110218دهم – ۹۹
 • مطالب بیشتر بدانیم بیندیشیم برای مطالعه
 • “توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج جدول ها، نمودارها، واژه نامه های پیوست کتاب

پس از انتشار جداول حذفیات کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش و بررسی دقیق آن، می بایست تغییراتی اساسی در برنامه ریزی درسی خود ایجاد کرده و مطالعه و تست زنی مفاهیم غیرضروری را متوقف نمایید. در این میان، توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری 1402 و بودجه بندی کنکور می تواند به شما در اولویت بندی مباحث مهم مطالعاتی و چینش جدول زمانی درس خواندن کمک کند و موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی گردد.

لازم به ذکر است اخیرا سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع ذی ربط تصمیماتی در خصوص تغییرات کنکور گرفته است که این امر برای داوطلبان آزمون سال های آینده در خصوص نحوه برنامه ریزی برای مطالعه دروس از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این موارد حذف دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۲ می باشد که هدف از اجرای این کار متمرکز کردن داوطلبان بر روی درس های اختصاصی عنوان شده است.

 

نکات مهم ⭐
 • فهرست حذفیات شامل مباحثی از کتاب های درسی است که در کنکور سراسری سوالی از آن ها طرح نمی شود.
 • برای دریافت حذفیات می توانید از طریق سایت سازمان سنجش و یا لینک مستقیم مقاله فوق اقدام نمایید.
 • حذفیات تمامی دروس به تفکیک رشته در جداولی مرتب شده اند که با مراجعه به متن مقاله فوق قابل رویت است.
 • برای طراحی یک برنامه ریزی اصولی می توانید فهرست حذفیات و مقاله بودجه بندی کنکور را بررسی کرده تا در مدیریت زمان خود به خوبی عمل کنید.

 

سوالات متداول

1- منظور از فهرست حذفیات کنکور سراسری چیست؟

لیست حذفیات کنکور سراسری شامل بخش هایی از کتاب درسی می باشد که طراحی سوال کنکور از آن غیرمجاز و غیرقانونی بوده و هرساله توسط سازمان سنجش منتشر می گردد.

2- آیا حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۲، کتاب های آموزشی نظام قدیم را نیز در بر می گیرد؟

خیر، از سال 1400، دیگر سوالی از منابع و کتاب های نظام قدیم طراحی نشده و انتظار می رود فهرست حذفیات آزمون های سال آینده نیز شامل منابع آموزشی نظام جدید باشد.

3- فهرست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۲ از چه طریقی منتشر می شود؟

دسترسی به این لیست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش و به روزرسانی این مطلب امکان پذیر است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵۹ نظر
 1. سلام
  ببخشید واسه کنکور ۱۴۰۲ انسانی چه دروسی رو باید خوند؟ یعنی تمام دروس عمومی قطعی حذف شده؟

  • با سلام، بله، کلیه دروس عمومی ( زبان انگلیسی، ادبیات، معارف و عربی عمومی) از کنکور سراسری حذف گردیده است.

 2. سلام این حذفیات برای کنکور۱۴۰۲ قطعی هست؟

 3. سلام و خسته نباشید
  بنده میخواستم بدونم ک این حذفیات تنها مال ۱۴۰۱ است یا برای۱۴۰۲ هم است و اگه نیست برای ۱۴۰۲ کی اعلام میکنن. لطفاً جواب بدین

  • با سلام و احترام، تا همین لحظه هنوز اطلاعیه ی جدیدی مبنی بر، اعلام حذفیات کنکور ۱۴۰۲ از طرف سازمان سنجش منتشر نشده است.

 4. با سلام خدمت روسای محترم خسته نباشید

  عرضم به حضور که ایا این درسایی که حذف شدند سال بعد که ما یازدهمیا کنکور میدیم این درسارو دیگه نخونیم؟ و برای سال بعد کنکور ۱۴۰۱ هم حذف شدن؟؟

 5. سلام وقت بخیر
  من سال دوم هست که میخوام کنکور بدم اولین بار در کنکور ۹۹ شرکت کردم. میخواستم بدونم حذفیات کنکور ۱۴۰۰ شامل ما سال دومی ها هم میشه یا ما باید کل کتاب رو بخونیم؟؟؟؟

 6. سلام.چرا جواب من رو ندادین؟؟!!!من کارشناسی کامپیوتر دارم و ۳۲ ساله و متاهل هستم.دیپلم هم فنی بودم.ایا میتونم در کنکور تجربی ۱۴۰۰شرکت کنم.نظام قدیم هم بودم.باید دیپلم تجربی بگیرم یا با همون مدرک میتونم کنکور بدم.لطفا حتما با دقت سوالم رو بخونید و بهم جواب بدین.سپاسگزارم.

  • با سلام و وقت بخیر، در صورت دارا بودن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی، مجاز به شرکت در کنکور سراسری می باشید. لازم به ذکر است شما می توانید با معدل سازی مدرک کاردانی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 7. سلام حذفیات امتحانات نهایی ۱۴۰۰ اعلام شده؟

 8. سلام این حذفیات شامل امتحان نهای نوبت دوم هم میشع؟

 9. سلام . این جغرافیای دهم که جزء عمومیا گذاشتن برای کنکور تجربی میاد یا اشتباهی تو عمومیا نوشته شده ؟

 10. سلام تو حذفیات تجربی نوشتن:مطالعه آزاد از فلان صفحه مجاز نیست یعنی چه؟؟؟ یعنی نباید این صفحات بخونیم؟ لطف کنین توضیح بدین

  • با سلام و درود، با توجه اعلام حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نیازی به مطالعه ی این مباحث نیست.

 11. با سلام
  یعنی طبق این جدولا امسال اون بیست درصد مطالب دوازدهم که سال گذشته از بودجه ی کنکور حدف شده بود برگشته؟
  و این که من شنیدم که تاریخ ادبیات حذف شده آیا درسته؟

  • با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه مربوط به حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، در سایت سازمان سنجش آمورش کشور قابل دریافت می باشد.

 12. سلام ببخشید در رابطه با جامعه شناسی ۱۲
  در سایتای دیگه گفته شده درس ۲ حذف شده اما اینجا گفته شده درس ۶ حذفه!

  • با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه مربوط به حذفیات کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، از سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

 13. عرض ادب میخواستم ببینم حذفیات شامل امتحانات نهایی هم میشن یا فقط کنور؟؟

 14. سلام و عرض ادب
  من امسال اولین سالی بود ک پشت کنکور موندم
  الان این حذفیات شامل منم میشه!؟

 15. ببخشید کنکور های فنی(تربیت بدنی) حذفی داشته یا خیر؟

 16. مگه هنوز اعلام نکردن

 17. سلام ببخشید چه دروس و مطالبی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰حذف شده؟

 18. اطلاعیه حذفیات کنکور ۱۴۰۰تقریبا کی میاد؟

 19. سلام آیا ۲۰درصداز کتاب های دوازدهم درکنکور ۱۴۰۰مثل کنکور ۱۳۹۹ حذف می شود؟

 20. سلام ببخشید تاریخ ادبیات از کنکور ۱۴۰۱ حذف شده؟
  ممنون از پاسخگویی شما

 21. سلام برای ۱۴٠٠انسانی
  امکان داره مثلا از دینی ۳
  یکی دو درس اخرو حذف کنن؟؟ برای کنکور و امتحان نهایی
  وبرای بقیه دروس هم همینطور؟؟

 22. سلام من سال ۹۹ کنکوردادم با رتبه ۳۸۰۰ متاسفانه ب خاطر انتخاب اشتباه مشاورم مجاز ب دانشگاه نشدم حالا میخوام کنکور بدم خواستم بدونم مباحثی ک پارسال حذف شده امسالم شامل من میشه یا باید کتاب رو کامل بخونم

  ممنون اگ جواب بدین

 23. سلام من پایه هشتم هستم نمره هفتم ۱۹/۵۷و نمره نوبت اول هشتم ۱۹/۶۷ و هم در هفتم و هم در هشتم نمره ریاضی و علوم تجربی ۲۰ شدم میخواستم بدونم اگه بخوام رشته تجربی برای سال نهم انتخاب رشته بر دارم برای نهم باید تو چ درس هایی نمرم بالا باشه اگه تجربی بزنم امکانش هست ک قبول بشم ؟…..

 24. سلام. ببخشید اون ۲۰ درصد حذف شدع تو کنکور۹۹ برا کنکور ۱۴۰۰ هم حذفه یا نه؟

 25. با سلام آیا این ۲۰ درصد حذفیات کنکور شامل پشت کنکوری های نظام جدید هم میشه ؟

  • با سلام، با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، ۲۰ درصد مباحث حذف شده از کتب پایه دوازدهم، مختص تمامی متقضیان آزمون سراسری نظام جدید (۳-۳-۶) سال ۱۳۹۹ می باشد.

 26. سلام من پشت کنکوری نظام جدید سال ۹۸ هستم, این ۲۰ درصد حذفیات شامل کسایی که فارغ التحصیل سال قبل هستن هم میشه؟

  • با سلام،
   کلیه داوطلبان نظام جدید که قصد شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را داشته باشند، مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با میزان پوشش محتوای کتب درسی، شامل ۲۰درصد حذفیات مباحث می باشند.

 27. سلام ببخشید این مباحثی که از نظام جدید حذف شده اند(اطلاعیه تاریخ ۲۴ اردیبهشت)برای نظام قدیم هم شامل می شوند؟اگه شامل می شوند کدوم مباحث نظام قدیم رو در بر میگیرند؟

  • با سلام، خیر ۲۰ درصد مباحث حذف شده صرفا از کتب پایه دوازدهم نظام جدید (نظام آموزشی ۳-۳-۶) می باشد، که حذف مباحث به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و عدم تدریس مباحث نیمسال دوم به صورت حضوری انجام گرفته است.

 28. سلام من فارغ‌التحصیل تجربی نظام جدید هستم یعنی الان اون بیست درصد حذفیات توی کنکور نمیاد؟ بخاطر شیوع کرونا؟

  • با سلام،
   مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴، ۲۰ درصد از مباحث کتب درسی پایه دوازدهم برای داوطلبان نظام جدید حذف شده است لذا در آزمون سراسری مطرح نخواهد شد.

 29. خسته نباشید ، این منابع معتبرند ؟؟؟

 30. سلام برای قبولی پرستاری آزاد و دولتی چه درصدهایی لازمه؟ ؟ ؟ اینکه دو نظام ادغام شده تاثیری در درصدها داره؟ ؟ ؟ نظام قدیم هستم

 31. باسلام . ایا این عادلانه است که به عنوان مثل درس دین و زندگی نظام جدیدهیچ پیام آیه ای در کنکور به عنوان سوال مطرح نشود و در ر نظلام قدیم که اکثر سوالات درمورد آیات هست مطرح شود همه با یک سطح در کنکور سنجیده شوند؟

مشاوره کنکور پیج کنکور