تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی آمار دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی آمار دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی آمار 97 - 98
آخرین رتبه قبولی آمار دانشگاه سراسری 97 – 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی آمار دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 2644863 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 954 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 1363 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 2005 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد آمار دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 3528 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 5159 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ روزانه کارنامه
1397 6001 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 6640 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 7449 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 7641 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 7928 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 8075 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 8587 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 8763 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 8844 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 8909 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 9986 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن آمار دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 4047 منطقه 1 زن آمار دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 5087 منطقه 1 زن آمار دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 5171 منطقه 1 زن آمار دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 6431 منطقه 1 زن آمار دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 6648 منطقه 1 زن آمار دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 7151 منطقه 1 زن آمار دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1397 9085 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 10350 منطقه 1 زن آمار دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1397 10545 منطقه 1 زن آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 11483 منطقه 1 زن آمار دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 12549 منطقه 1 زن آمار دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 12850 منطقه 1 زن آمار دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 13166 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 13874 منطقه 1 زن آمار دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 16813 منطقه 1 زن آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 21061 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 21462 منطقه 1 زن آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 21639 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 23599 منطقه 1 زن آمار دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 23842 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1397 23940 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 28842 منطقه 1 زن آمار دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 30707 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1397 36766 منطقه 1 زن آمار دانشگاه فسا روزانه کارنامه
1397 39745 منطقه 1 مرد آمار دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 1484 منطقه 2 زن آمار دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2101 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2393 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 3541 منطقه 2 زن آمار دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 3607 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 3980 منطقه 2 زن آمار دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 4242 منطقه 2 زن آمار دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 4314 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 5704 منطقه 2 زن آمار دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1397 6420 منطقه 2 زن آمار دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 8533 منطقه 2 زن آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 9986 منطقه 2 زن آمار دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 11268 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 13760 منطقه 2 زن آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 14006 منطقه 2 زن آمار دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 14728 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 16287 منطقه 2 زن آمار دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 17386 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 18815 منطقه 2 زن آمار دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 18963 منطقه 2 زن آمار دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1397 19161 منطقه 2 زن آمار دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 19200 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 20185 منطقه 2 زن آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 20817 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 21198 منطقه 2 زن آمار دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 21280 منطقه 2 زن آمار دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
1397 21816 منطقه 2 زن آمار دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 22971 منطقه 2 زن آمار دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 24153 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 24494 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 25038 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1397 25218 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 26820 منطقه 2 زن آمار دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1397 27522 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 27844 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 28189 منطقه 2 زن آمار دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 28566 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1397 29267 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 30420 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 30564 منطقه 2 زن آمار دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1397 32992 منطقه 2 زن آمار دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 33327 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان روزانه کارنامه
1397 34477 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1397 34625 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 34644 منطقه 2 زن آمار دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه کارنامه
1397 34670 منطقه 2 زن آمار دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 34697 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 35776 منطقه 2 مرد آمار دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه