خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، زمان اعلام نتایج آن فرا می رسد و تمامی افرادی که در آزمون ارشد شرکت نموده اند، بعد از  اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه اولیه خود را مشاهده نمایند. این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و… می باشد که داوطلبان با مطالعه دقیق توضیحات کارنامه ارشد و دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد می توانند در بازه زمانی اعلام شده اقدامات لازم را جهت انتخاب رشته خود انجام دهند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آن جهت حائز اهمیت است که متقاضیان می بایست برای 2 سال تحصیلی رشته و دانشگاه مورد علاقه خود را انتخاب نمایند، چرا که علاقه یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت متقاضیان می باشد. از این رو، برای انجام این کار بایستی اقداماتی نظیر مشورت با متخصصانی که در حیطه مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد تجربه کافی دارند و بررسی کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته را در دستور کار خود قرار دهید. در واقع، افرادی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، در کنار مشاوره تحصیلی انتخاب رشته می توانند کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته را بررسی کنند تا از آخرین رتبه پذیرش دانشگاه مورد علاقه خود آگاه شوند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته شما را در انجام انتخاب رشته ای درست راهنمایی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 17
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3468
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
ریاضیات26
آمار و احتمالات مهندسی10
استاتیک8
مهندسی آب و فاضلاب13
مهندسی محیط زیست10
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 25
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5578
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی30
ریاضیات45
آمار و احتمالات مهندسی39
استاتیک23
مهندسی آب و فاضلاب27
مهندسی محیط زیست29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: گرمساردوره قبولی: روزانهتراز: 4163
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی22
ریاضیات21
آمار و احتمالات مهندسی37
استاتیک0
مهندسی آب و فاضلاب26
مهندسی محیط زیست10
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفتشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5401
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی45
ریاضیات32
آمار و احتمالات مهندسی29
استاتیک30
مهندسی آب و فاضلاب18
مهندسی محیط زیست16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 5408
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی12
ریاضیات41
آمار و احتمالات مهندسی39
استاتیک9
مهندسی آب و فاضلاب35
مهندسی محیط زیست29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 15
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3246
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی5
ریاضیات و آمار مهندسی16
بهداشت محیط کار15
ایمنی محیط کار0
مجموعه دروس تخصصی HSE21
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: روزانهتراز: 4890
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی18
ریاضیات و آمار مهندسی11
بهداشت محیط کار49
ایمنی محیط کار34
مجموعه دروس تخصصی HSE30
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 20
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 3826
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی28
ریاضیات و آمار مهندسی36
بهداشت محیط کار22
ایمنی محیط کار5
مجموعه دروس تخصصی HSE28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 25
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 4776
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی29
ریاضیات و آمار مهندسی26
بهداشت محیط کار42
ایمنی محیط کار38
مجموعه دروس تخصصی HSE26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4636
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی9
ریاضیات و آمار مهندسی24
بهداشت محیط کار47
ایمنی محیط کار20
مجموعه دروس تخصصی HSE23

 

سوالات متداول

1- مزیت مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 چیست؟

بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته این رشته باعث می شود، متقاضیان با آگاهی بیشتری انتخاب رشته نمایند.

2- کارنامه رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- چگونه می توان مرحله انتخاب رشته جهت قبولی در مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه سراسری 99 - 1400را با موفقیت پشت سر گذاشت؟

علاوه بر بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته می توانید با مشاورانی که در زمینه تجربه دارند، مشورت نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد