تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 98
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6454102 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 7447 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8330 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 11898 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 12402 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 13116 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 17349 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 17742 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 17917 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 18349 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 18349 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 19124 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 19894 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 21742 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 22412 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 22493 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 22871 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23392 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23578 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 24337 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 20249 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 20437 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 20928 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 20986 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 24716 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 26133 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 26554 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 26929 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 27051 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 27535 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 28110 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 28209 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 28444 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 28724 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 28724 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 28940 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 29037 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7447 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 17756 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 19965 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 20579 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 20867 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 21199 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 21200 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 21612 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 21709 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 22175 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 22707 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23001 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23093 منطقه 3 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23687 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 23871 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 24179 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 24618 منطقه 3 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر

  1. سلام من با تراز ۵۸۹۵ و رتبه در سهمیه ۵۹٠٠٠ چقد شانس قبولی در رشته ی بهداشت عمومی و یا حرفه ای و محیط دانشگاه ازاد و پردیس خودگردان رو دارم؟؟
    لطف میکنید جواب بدید

    • با سلام و درود، با توجه به آخرین تراز قبولی سال ۱۳۹۸، شما با تراز ۵۸۹۵ شانس قبولی در رشته بهداشت عمومی در دانشگاه آزاد را دارا می باشید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
دریافت مشاوره تخمین رتبه