خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم و مهندسی زیست کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کنکور کارشناسی ارشد هر ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای ورود علاقه مندان به این مقطع تحصیلی برگزار می گردد. بعد از برگزاری و با اعلام نتایج کنکور ارشد، کارنامه اولیه داوطلبانی که در این آزمون شرکت نموده اند، بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. این کارنامه شامل اطلاعاتی همچون رتبه، تراز و درصد مواد امتحانی می باشد که متقاضیان با توجه به آن و پس از مطالعه توضیحات کارنامه ارشد و دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد می توانند در بازه زمانی مشخص نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

فرآیند انتخاب رشته یکی از پراهمیت ترین مراحلی است که بعد از شرکت در آزمون سر راه داوطلبان قرار می گیرد. از این رو، بسیاری از داوطلبان ترجیح می دهند جهت انجام این امر با افرادی که در زمینه مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد فعالیت می کنند، مشورت نمایند. همچنین بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته در روند انتخاب رشته کارشناسی ارشد به شما کمک زیادی می کند، زیرا با بررسی و مقایسه مندرجات آن ها با کارنامه خود می توانید انتخاب رشته آگاهانه و درستی انجام دهید.

بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته یکی از راه هایی است که می تواند شما را در امر انتخاب رشته راهنمایی کند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و حفاظت تنوع زیستیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 2967
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی8
آلودگی های محیط زیست2
اکولوژی حیات وحش17
شناخت و حمایت محیط زیست0
ارزیابی محیط زیست2
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری3
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و حفاظت تنوع زیستیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور)شهر داوطلب: چالوسدوره قبولی: روزانهتراز: 3437
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی11
آلودگی های محیط زیست15
اکولوژی حیات وحش20
شناخت و حمایت محیط زیست8
ارزیابی محیط زیست25
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری4
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و حفاظت تنوع زیستیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 164
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: استهباندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3467
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی17
آلودگی های محیط زیست22
اکولوژی حیات وحش26
شناخت و حمایت محیط زیست24
ارزیابی محیط زیست31
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری19
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و حفاظت تنوع زیستیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 201
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: رودهندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3224
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی14
آلودگی های محیط زیست20
اکولوژی حیات وحش24
شناخت و حمایت محیط زیست21
ارزیابی محیط زیست29
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری6
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و حفاظت تنوع زیستیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 664
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان – مینودشتشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2665
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی12
آلودگی های محیط زیست0
اکولوژی حیات وحش1
شناخت و حمایت محیط زیست19
ارزیابی محیط زیست3
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری2
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ارزیابی و آمایش سرزمینجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 37
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 3109
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی8
آلودگی های محیط زیست5
اکولوژی حیات وحش17
شناخت و حمایت محیط زیست23
ارزیابی محیط زیست10
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری4
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ارزیابی و آمایش سرزمینجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 134
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهتراز: 3310
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی3
آلودگی های محیط زیست9
اکولوژی حیات وحش21
شناخت و حمایت محیط زیست30
ارزیابی محیط زیست26
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری17
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ارزیابی و آمایش سرزمینجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 179
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشانشهر داوطلب: محلاتدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3387
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی16
آلودگی های محیط زیست30
اکولوژی حیات وحش13
شناخت و حمایت محیط زیست11
ارزیابی محیط زیست38
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری16
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ارزیابی و آمایش سرزمینجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 226
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ملایرشهر داوطلب: ملایردوره قبولی: نوبت دومتراز: 3178
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی4
آلودگی های محیط زیست17
اکولوژی حیات وحش20
شناخت و حمایت محیط زیست37
ارزیابی محیط زیست14
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری3
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ارزیابی و آمایش سرزمینجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 474
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران شرقشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پیام نورتراز: 2902
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی11
آلودگی های محیط زیست12
اکولوژی حیات وحش5
شناخت و حمایت محیط زیست4
ارزیابی محیط زیست19
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری20
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آلودگی محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: البرزدوره قبولی: روزانهتراز: 3054
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی12
آلودگی های محیط زیست17
اکولوژی حیات وحش5
شناخت و حمایت محیط زیست18
ارزیابی محیط زیست11
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری15
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آلودگی محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)شهر داوطلب: هشتگرددوره قبولی: روزانهتراز: 3379
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی25
آلودگی های محیط زیست23
اکولوژی حیات وحش15
شناخت و حمایت محیط زیست35
ارزیابی محیط زیست40
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری19
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آلودگی محیط زیستجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 112
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: فلاورجاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3012
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی16
آلودگی های محیط زیست11
اکولوژی حیات وحش18
شناخت و حمایت محیط زیست23
ارزیابی محیط زیست16
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری20
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آلودگی محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 184
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور)شهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3461
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی20
آلودگی های محیط زیست6
اکولوژی حیات وحش12
شناخت و حمایت محیط زیست17
ارزیابی محیط زیست20
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری14
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آلودگی محیط زیستجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 556
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهدشهر داوطلب: گناباددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3018
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی8
آلودگی های محیط زیست3
اکولوژی حیات وحش10
شناخت و حمایت محیط زیست21
ارزیابی محیط زیست0
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری9

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد