تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی صنایع پردیس خودگردان 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 9242588 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 4998 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5099 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5155 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5187 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5281 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 1376 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 1600 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9045 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 9098 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 9130 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 9244 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9308 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2960 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3930 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 4032 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 4098 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 4120 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 4196 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4212 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4438 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4533 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4590 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4618 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 19658 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 3485 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3680 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4103 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4721 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4823 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4895 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5031 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5135 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5209 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5220 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5299 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5344 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5410 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5505 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5628 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5770 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 15385 منطقه 2 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 23598 منطقه 2 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 5961 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6021 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6098 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6107 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6187 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6212 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6309 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6413 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6500 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6580 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1397 6610 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6696 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6705 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6796 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6886 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6919 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6993 منطقه 3 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7007 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7092 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9805 منطقه 3 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

بازار کار رشته مهندسی صنایع تخمین رتبه کنکور رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره تخمین رتبه