خانه مشاوره تحصیلی فرق بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟

فرق بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟