خانه کارشناسی ارشد مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی

مهم ترین و حساس ترین مرحله در ثبت نام کنکور مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی، بارگذاری مدارک در سایت ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. از این رو داوطلبان دقت داشته باشند برای جلوگیری از هر گونه اشتباه ابتدا دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را از سایت sanjeshp.ir دریافت و به دقت مطالعه نمایند تا از تمامی مدارک و نحوه بارگذاری آن مطلع شوند. یکی از این مدارک، عکس داوطلب می باشد که باید دارای ویژگی های گفته شده در دفترچه راهنمای مربوطه باشد زیرا در غیر این صورت، از ورود داوطلب به سرجلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.

در صورت تعویض شناسنامه یا کارت ملی، ارسال رسید آن جهت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 مورد قبول می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

کسانی که علاقه مند به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 هستند می بایست طبق اطلاعیه موجود در دفترچه این آزمون، مدارک خود را تنها به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir ارسال نموده و یک کدرهگیری از سوی سامانه دریافت نمایند که نگهداری از آن تا زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402لازم و ضروری می باشد. حال امکان دارد این سوال ذهن متقاضیان را به خود درگیر سازد که چه مدارکی جهت نام نویسی در آزمون مذکور مورد نیاز است؟ در ادامه به مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون ذکرشده پرداخته ایم:

 • فایل اسکن شده عکس 4*3 پرسنلی داوطلب
 • فایل اسکن اصل شناسنامه داوطلب (صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات، صفحه آخر آن نیز اسکن شود.)
 • فایل اسکن کارت ملی (هر دو سمت آن)
 • حجم هر یک از مدارک به جز عکس، می بایست بین 100 تا 300 کیلوبایت باشد.

ویژگی های آپلود عکس

ویژگی های عکس داوطلب هنگام بارگذاری مدارک ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402
سایز عکس باید 4*3 یا 4*6 و همچنین تمام رخ باشد.
عکس باید مربوط به سال جاری داوطلب باشد
فرمت قابل قبول برای آپلود عکس، jpg می باشد.
حداکثر اندازه عکس باید 400 × 300 پیکسل و حداقل اندازه نیز 300 × 200 پیکسل باشد.
تصویر بارگذاری شده باید کاملا واضح و بدون اثر مهر، لکه، منگنه و فاقد تاخوردگی باشد.
حداکثر حجم 20 الی 100 کیلوبایت از دیگر مشخصه های فایل تصویر مورد نظر است
در صورت امکان، عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
عکس داوطلبان خانم باید کاملا با حجاب باشد. (مشخص بودن گردی صورت در این افراد الزامی است.)

 مدارک تحصیلی مورد نیاز ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت 1402

در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 به یک سری “مدارک تحصیلی” پرداخته شده است که داوطلب می بایست طبق رشته امتحانی، مدارک مورد پذیرش را تهیه نماید.

 مدارک تحصیلی مورد نیاز ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت 1402
رشته امتحانیمدارک مورد پذیرش
آمار زیستیکلیــه کارشناســی هــای علــوم پزشــکی، کارشناســی آمــار، ریاضــی، علــوم کــامپیوتری، دکتــری عمــومی گــروه پزشکی* و دکترای حرفه ای دامپزشکی
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتکارشناسی بهداشـت عمـومی، پرسـتاری، مامایی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشــت حرفــه ای، مــدیریت خــدمات بهداشتی درمـانی، هوشـبری، مشـاوره، مردم شناسـی، علـوم اجتمـاعی، علـوم تربیتی، روانشناسی، تکنولـوژی اتـاق عمل، فنـاوری اطلاعـات سـلامت (مـدارک پزشکی)، مطالعات ارتبـاطی و فنـاوری اطلاعات
آموزش هوشبریکارشناسی رشته هوشبری
اپیدمیولوژیکلیــه کارشناســی هــای علــوم پزشــکی، کارشناســی انگــل شناســی، آمار(کلیــه گرایش هـا)، مهندسـی تکنولـوژی نـرم افــزار کــامپیوتر، دکتــرای عمــومی پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و دامپزشکی
اتاق عملکارشناسی در رشته های تکنولوژی اتاق عمل، پرستاری و هوشبری
اعضای مصنوعی و وسایل کمکیکارشناسی در یکی از رشته هـای گـروه پزشــکی، اقتصــاد، علــوم اقتصــادی، مــدیریت، مــدیریت خــدمات بهداشــتی درمــانی، حســابداری، جامعــه شناســی، علوم اجتماعی، مهندسی پزشکی، دکترای عمومی گروه پزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی، مهندسی صنایع، کارشناسی و کارشناسی ارشـد (داروسـازی خـارج از کشور)
ارگونومیدکتری عمومی پزشکی، کارشناسـی رشـته هــای بهداشــت حرفــه ای، کاردرمــانی، فیزیوتراپی، ارتوپـدی فنـی، مهندسـی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، طراحی صــنعتی، مــدیریت صــنعتی، مهندســی مکانیک، مهندسـی تکنولـوژی طراحـی و نقشه کشی صنعتی، روانشناسـی، ایمنـی صــنعتی، فیزیــک، مهندســی پزشــکی، پرستاری، هوشبری، تکنولوژی اتاق عمل
اکولوژی انسانیکارشناســی در یکــی از رشــته هــای اکولوژی انسانی، جغرافیا (با گـرایش انسانی)، بهداشت عمومی، زیست شناسـی (همه گرایش ها)، محیط زیسـت، بهداشـت محــیط، بهداشــت خــانواده و جمعیــت، بهداشت حرفه ای، مامـایی، پرسـتاری، دکتــری عمــومی (پزشــکی، داروســازی و دندانپزشـــکی)، دکتـــری حرفـــه ای دامپزشکی
بینائی سنجیکارشناسی بینائی سنجی
ارزیابی فناوری سلامتکارشناسی در کلیـه رشـته هـای مصـوب وزارت بهداشــت ، کارشناســی فنــی و مهندســـی وزارت علـــوم تحقیقـــات و فناوری، بیوشیمی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی، آمـار، دکتـری عمـومی پزشکی، داروسازی یا دکتـری حرفـه ای دامپزشکی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری هاکارشناسی رشته های بیولوژی و کنتـرل ناقلین بیماری ها (حشره شناسی پزشـکی و مبارزه با نـاقلین)، زیسـت شناسـی (کلیه گرایش ها)، گیاه پزشـکی، علـوم زیســتی، مهندســی کشــاورزی (کلیــه گرایش ها)، علـوم آزمایشـگاهی، علـوم آزمایشگاهی دامپزشکی، مهندسی بهداشت محیط ، بهداشت عمومی، بهداشـت حرفـه ای، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنـی کار
بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکتــری پزشــکی عمــومی، داروســازی، دامپزشــکی و دکتــرای حرفــه ای علــوم آزمایشگاهی و یـا کارشناسـی در یکـی از رشــته هــای علــوم تغذیــه، علــوم و صنایع غذایی (گـرایش کنتـرل کیفـی و بهداشــتی)، بهداشــت محــیط، بهداشــت عمــــومی، میکروبیولــــوژی، علــــوم آزمایشگاهی، مهندسی کشاورزی (گـرایش صنایع غذایی)، علوم و مهندسی صـنایع غذایی، مهندسـی شـیمی (گـرایش شـیمی مواد غذایی)، بهداشت موادغـذایی بـا منشا دامی، بهداشت و بازرسـی گوشـت، مهندسی تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی
انفورماتیک پزشکیکلیه کارشناسی ها ی رشته هـای علـوم پزشــکی، رشــته هــای ریاضــی (کلیــه گرایش ها)، مهندسی کامپیوتر ، علوم کامپیوتر، مهندسی پزشکی، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی فن آوری اطلاعـات، علوم آزمایشگاهی دامپزشـکی، دکتـرای عمـــومی پزشـــکی و دکتـــرای عمـــومی دندانپزشکی
تاریخ علوم پزشکیکارشناسی در کلیـه رشـته هـای مقطـع کارشناسی
پدافند غیرعامل در نظام سلامتکارشناسی رشته های علوم تغذیه، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، زیسـت شناسـی سلولی مولکولی (کلیه گرایش ها)، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمـومی، مهندسـی بهداشــت حرفــه ای، مهندســی بهداشــت محیط، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با نــاقلین (بیولــوژی و کنتــرل نــاقلین بیماری هــا)، مهندســی منــابع طبیعــی- محیط زیست، مـدیریت خـدمات بهداشـتی درمــانی، فنــاوری اطلاعــات ســلامت، تکنولوژی پزشکی هسـته ای، تکنولـوژی پرتودرمــانی، تکنولــوژی پرتوشناســی، پرســـتاری، روانشناســـی بـــالینی، فوریتهای پزشکی، علوم و صنایع غذایی (کلیــه گرایشــها)، مهندســی کشــاورزی (کلیه گرایش ها)، مهندسی منابع طبیعی (کلیـــه گرایش ها)، شـــیمی (کلیـــه گرایش ها، شیمی (کلیه گرایش ها)، علوم نظامی و انتظـامی (کلیـه گرایش ها)، کاردرمانی، مدیریت (کلیه گرایش ها)، دکتری عمومی پزشکی
ژورنالیسم پزشکیدانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در کلیه رشته های علوم پزشکی، زبان عمومی (با گرایش های ادبیات زبان عمومی، آموزش انگلیسی و مترجمی زبان عمومی)، علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی
تکنولوژی گردش خونکارشناسی رشته های پرستاری، هوشـبری و تکنولوژی اتاق عمل
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسی فنی و مهندسی، علوم پایه ، گروههای پزشکی و پیراپزشکی، دکتـرای حرفـــه ای پزشـــکی، دندانپزشـــکی، داروسازی، مهندسی مدیریت اجرایی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکلیه کارشناسـی هـای علـوم پزشـکی و کارشناسی مدیریت با گرایش های مختلف، اداره امـور بیمارستان ها، مـدیریت، حقوق، علوم اجتماعی، حسـابداری، علـوم اقتصادی
سلامت و رفاه اجتماعیکارشناسی همه رشته ها
میکروب شناسی موادغذاییکارشناســی میکــروب شناســی، علــوم آزمایشـــگاهی، علـــوم آزمایشـــگاهی دامپزشکی، علوم تغذیه، علوم وصـنایع غذایی، بیوشـیمی، زیسـت شناسـی(گرایش های میکروبیولوژی، بیوشیمی، ژنتیـک)، بهداشت و بازرسی گوشت، بهداشت مـواد غــذایی، دکتــرای عمــومی پزشــکی، داروسازی، دامپزشکی
نانوفناوری پزشکیکلیه کارشناسـی هـای علـوم پزشـکی و کارشناسی مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)، مهندسی مواد (کلیـه گرایش ها)، مهندسی برق، بیوالکتریـک، فیزیک (محض و کاربردی) ، فیزیک حالت جامد، شیمی (محض و کـاربردی)، شـیمی دارویی، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشـت حرفــه ای و ایمنــی کــار، مهندســی بهداشــت حرفــه ای، تکنولــوژی پزشــکی هســته ای، مهندســی صــنایع شــیمیایی، مهندسی پزشکی، مهندسی صنایع غـذایی، مهندسی کشاورزی، داروسـازی، مهندسـی مکانیــک، دکتــری عمــومی پزشــکی ، داروســازی و دندانپزشــکی و دکتــری حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی، دکتــری پیوسته زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
سلامت و ترافیککارشناسی کلیه رشته های علوم پزشکی، علوم انتظـامی، روانشناسـی، مهندسـی عمــران، مهندســی مکانیــک، فنــاوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسـی پزشـکی، علوم و مهندسی محـیط زیسـت، فیزیـک، مهندسی ایمنی، آمار، جامعه شناسی
شنوایی سنجیکارشناسی شنوایی
فیزیولوژیکارشناســی فیزیولــوژی، زیســت شناســی (کلیـــه گرایش ها)، جانورشناســـی، پرستاری، فیزیوتراپی، مامایی، علـوم آزمایشــــگاهی، علــــوم دارویــــی، فارماکولوژی، بیوشیمی، علوم تشریحی، گفتار درمانی، بینایی سـنجی، شـنوایی شناسی، بهداشت عمومی، بهداشـت حرفـهای و هوشبری، تکنولوژی اتاق عمل
فناوری تصویربرداری پزشکیکارشناســی رشــته هــای فیزیــک (کلیــه گرایش ها)، تکنولــوژی پرتوشناســی، تکنولوژی پزشـکی هسـته ای، تکنولـوژی پرتودرمانی، مهندسـی پزشـکی (گـرایش بیوالکتریـــک)، مهندســـی هســـته ای، مهندسی پزشکی (گرایش بالینی)
علوم و صنایع غذائی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)کارشناســـــی علـــــوم و صـــــنایع غذایی(گرایشــهای مختلــف) ، مهندســی کشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذائی) ، مهندســی شــیمی (صــنایع غــذائی)، داروسازی، علوم تغذیه، تغذیه (صنایع غذائی)، صنایع غذایی (گرایش های فنی، مهندسی و تغذیه)، بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، صنایع غـذایی (گـرایش های فنی مهندسی و تغذیه)، تکنولوژی شیر و فـراورده هـای لبنـی، مهندسـی تکنولـــوژی آرد، تکنولـــوژی صـــنایع مهندسی روغن خوراکی، گوشت و فراورده هــای گوشــتی، دکتــرای داروســازی، دامپزشکی
فناوری اطلاعات سلامتکلیــه کارشناســی هــای علــوم پزشــکی، کارشناسی رشته های علـوم کـامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (نرم افـزار و سـخت افزار)
سلامت سالمندیکارشناسی پرسـتاری، مامـایی، آمـوزش بهداشــت، بهداشــت عمــومی، مــدیریت توانبخشی، مدیریت خـدمات بهداشـتی و درمــانی، روانشناســی بــالینی، علــوم تغذیــه، مــددکاری اجتمــاعی، شــنوایی ســنجی، بینــایی ســنجی، فیزیــوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی

*منظور از دکترای عمومی گروه پزشکی: رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می باشد.

کد های مورد نیاز جهت ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402

کد های لازم جهت ثبت نام آزمون ارشد وزارت علوم
کد های مورد نیاز جهت ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402

داوطلبان گرامی می بایست از کد های مورد نیاز در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 مطلع بوده و قبل از ورود به سایت مربوطه آن ها را تهیه نمایند. در ادامه به کدهای لازم جهت ثبت نام در آزمون مذکور پرداخته شده است.

کد های مورد نیاز برای ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402
کد ملی
کد رهگیری 12 رقمی فرم ثبت نام
کد داوطلبان سهمیه رزمندگان جبهه مقاومت
کد ایثارگری
کد پستی
کد بخش محل تولد
کد رشته امتحانی اصلی
کد نظام وظیفه برای داوطلبین آقا
کد محل صدور شناسنامه
کد موسسه محل اخذ مدرک
کد پیگیری مربوط به سهمیه ها
کد استان و کد بخش محل اقامت

 

زمان و نحوه بارگذاری مدارک ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402

مدارکی که قرار است هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سایت sanjeshp.ir بارگذاری شود شامل عکس پرسنلی اسکن شده، شناسنامه و کارت ملی می باشند که در ادامه به زمان و نحوه آپلود آن ها پرداخته ایم.

زمان بارگذاری مدارک

داوطلبان می بایست در بازه های زمانی زیر، اقدام به بارگذاری مدارک خود در سایت مذکور نمایند. همچنین با کلیک بر روی هر یک از لینک های موجود در جدول ذیل، می توانند اطلاعات جامعی را کسب کنند.

زمان بارگذاری مدارک ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402
فرایندزمان 
زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشتاواخر دی ماه 1401
 تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تاکنون مشخص نشده است.
مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تاکنون مشخص نشده است.

به علت آن که تاکنون اطلاعیه ای در خصوص بازه های زمانی مذکور در جدول فوق برای سال 1402 منتشر نشده است لذا نمی توان موعد مقرری را برای آن ذکر کرد اما در صورت انتشار اطلاعیه مرتبط، این مقاله بروزرسانی شده و اخبار جدید در کانال تلگرام کارشناسی ارشد قرار داده خواهد شد.

نحوه بارگذاری مدارک

لازم است متقاضیان همزمان با تکمیل فرم، اسکن مدارک خود را نیز بارگذاری نمایند و توصیه می شود قبل از ورود به سایت مربوطه، فایل تصویر مدارک خود را آماده داشته باشند.

 • ابتدا می بایست وارد سایت ثبت نام شده و مراحل پرداخت هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را طی کنید.
 • اکنون برای شما یک صفحه ای باز می شود که مربوط به انتخاب فایل عکس عکس پرسنلی اسکن شده، شناسنامه و کارت ملی می باشد که فرد می بایست طبق فرم ثبت نام به صورت مرحله به مرحله با توجه به اطلاعات خواسته شده در فیلدهای مربوطه اقدام به آپلود مدارک نام نویسی خود نماید.
 • هنگام ارسال مدارک در سایت، صبر داشته تا مدرک به طور کامل بارگذاری شود، سپس تصویر مدرک بعدی را ارسال نمایید و به تکمیل فرم مربوطه بپردازید.

نکته شماره 1: اگر کارت ملی و شناسنامه داوطلب به هر دلیلی مفقود یا غیر قابل استفاده شده است، اسکن رسید تعویض مدارک مربوطه قابل قبول می باشد.

نکته شماره 2: چنانچه در حین نام نویسی اینترنتی اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی در دسترس نباشد، فرآیند مذکور را با کپی این مدارک انجام دهید و پس از آن در زمان ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نسبت به ارائه اصل آن اقدام کنید.

5 نکته مهم در خصوص مدارک ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402

در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت با یک سری نکات برخورد خواهید کرد که می بایست طبق گفته های زیر هنگام تهیه مدارک و بارگذاری آن در سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت عمل نمایید.

 1. کلیه مدارک تحصیلی، مدارک نشان دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی، مدارک بیانگر سابقه کار داوطلب، مدارک نظام وظیفه، اصل فرم های بومی مناطق محروم و… می بایست پس از قبولی داوطلب و به صورت حضوری به واحد دانشگاهی محل پذیرش متقاضی تحویل داده شود و نیازی به بارگذاری هیچ کدام از این موارد در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نیست، لذا تاکید می شود که از ارسال هرگونه مشخصات غیر واقعی و غیر ضروری خودداری نمایید.
 2. داوطلبان باید به هنگام نام نویسی، مدارک مورد نیاز را به صورت کامل، خوانا و صحیح در sanjeshp.ir ارسال نمایند، چرا که در صورت ارسال ناقص یا نادرست مدارک، عواقب بعدی آن به عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه مغایرتی با شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وجود داشته باشد، قبولی داوطلب لغو و مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.
 3. کلیه متقاضیان می توانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود در زمان ثبت نام و مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اقدام کنند.
 4. الزامی بودن اسکن شناسنامه و کارت ملی همسر و والدین مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم و اسکن
 5. مدارک 5 سال اقامت داوطلب در آن استان مخصوص متقاضیان سهمیه بومی مناطق محروم

سوالات متداول

1- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 را می بایست در چه کدام سامانه بارگذاری نمود؟

داوطلبان می بایست مدارک لازمه را در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir بارگذاری نمایند.

2- مدارک مورد نیاز برای بارگذاری در هنگام ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شامل چه مواردی می شوند؟

این مدارک عبارت اند از عکس پرسنلی اسکن شده، شناسنامه و کارت ملی می باشند که جزئیات آن به طور کامل در این مقاله توضیح داده شده است.

3- اگر به دلیل تعویض، اصل شناسنامه را در حین ثبت نام کنکور ارشد علوم پزشکی در دسترس نداشته باشیم، چه کاری باید انجام دهیم؟

در این حالت، می توان از رسید تعویض مدارک اسکن تهیه نموده و آن را در سامانه بارگذاری کرد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
 1. باسلام بنده کنکورارشدپزشکی۹۸ازسهمیه داشتم ولی ازشهریه پردازقبول شدم ولی دانشگاه ثبت نام نکردم امسالم میخوام استفاده کنم توفرم ثبت اورده ایاسالهای قبل استفاده کردین یا ن من که ثبت نام نکردم دانشگاه گزینه ن روبزنم ممنون بابت راهنماییون

  • با سلام ،
   مطابق با دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹ ، شما می بایست اعلام نمایید که قبلا از سهمیه مذکور استفاده نموده اید. لازم به ذکر است به دلیل اینکه در دوره غیرروزانه(شهریه پرداز) پذیرفته شده اید ؛ منحصرا یک بار دیگر مجاز به استفاده مجدد از این سهمیه در آزمون های سال های بعدی این مقطع می باشید.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد