خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم و مهندسی آب کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1400 داوطلبان منتظر اعلام نتایج کنکور ارشد 1400 و کارنامه خود هستند که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود. این کارنامه حاوی اطلاعاتی همچون رتبه، تراز، درصد های دروس و… می باشد که متقاضیان پس از مشاهده آن می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد، بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال های گذشته، در زمان مشخص انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به صورت آگاهانه و اصولی انجام دهند.

تجربه ثابت کرده است که مقایسه کارنامه خود با کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در کنکور ارشد سال قبل باعث می شود به تخمین خوبی از رتبه و قبولی خود در دانشگاه مورد نظر دست پیدا کنید. از همین رو، در ادامه همین مقاله چند نمونه از کارنامه ها و رتبه قبولی های رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 را را ارائه نموده ایم.

مزیت بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته این است که می توانید با شناخت بیشتری نسبت به رتبه و تراز خود، فرآیند انتخاب رشته را به انجام برسانید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و برنامه ریزی منابع آبجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 3927
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی7
ریاضیات0
هیدرولیک11
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی16
آمار و احتمالات8
مدیریت منابع آب17
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و برنامه ریزی منابع آبجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4102
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی15
ریاضیات8
هیدرولیک27
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی39
آمار و احتمالات18
مدیریت منابع آب49
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آبجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 20
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4120
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی9
ریاضیات11
هیدرولیک32
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی45
آمار و احتمالات15
مدیریت منابع آب41
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه های آبجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 24
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4852
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی30
ریاضیات19
هیدرولیک و هیدرولیک انهار35
هیدرولوژی20
مکانیک خاک57
ساختمان های انتقال و توزیع آب48
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: روزانهتراز: 2635
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی8
ریاضیات0
هیدرولیک و هیدرولیک انهار9
هیدرولوژی18
آمار و احتمالات11
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 44
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: البرزدوره قبولی: روزانهتراز: 4840
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی17
ریاضیات22
هیدرولیک و هیدرولیک انهار11
هیدرولوژی25
آمار و احتمالات14
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی57
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آبجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: روزانهتراز: 4102
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی14
ریاضیات18
هیدرولیک27
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی42
آمار و احتمالات13
مدیریت منابع آب48
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیکجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان – سنندجشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 2741
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی7
ریاضیات11
هیدرولیک9
آمار و احتمالات8
مدیریت منابع آب11
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی18
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیکجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان – سنندجشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 2985
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضیات8
هیدرولیک11
آمار و احتمالات12
مدیریت منابع آب18
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آبجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهشهر داوطلب: نقدهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3067
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی7
ریاضیات11
هیدرولیک4
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی22
آمار و احتمالات8
مدیریت منابع آب19
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 81
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3754
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی5
ریاضیات18
هیدرولیک22
آمار و احتمالات27
مدیریت منابع آب19
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی43
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: روزانهتراز: 3976
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی7
ریاضیات15
هیدرولیک33
آمار و احتمالات45
مدیریت منابع آب17
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی26
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 108
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدانشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز: 2854
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی19
ریاضیات17
هیدرولیک و هیدرولیک انهار0
هیدرولوژی7
آمار و احتمالات9
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی14
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه های آبجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: قمدوره قبولی: نوبت دومتراز: 2471
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضیات17
هیدرولیک و هیدرولیک انهار20
هیدرولوژی2-
مکانیک خاک0
ساختمان های انتقال و توزیع آب21
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: رودخانه و اکوسیستم های آبیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 118
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 4352
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی14
ریاضیات19
هیدرولیک27
هیدرولوژی13
مکانیک خاک17
ساختمان های انتقال و توزیع آب33
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه های آبجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: اهوازدوره قبولی: روزانهتراز: 2587
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی11
ریاضیات0
هیدرولیک و هیدرولیک انهار23
هیدرولوژی26
مکانیک خاک0
ساختمان های انتقال و توزیع آب22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: زنجاندوره قبولی: روزانهتراز:4752
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی19
ریاضیات25
هیدرولیک11
رابطه آب خاک گیاه38
سیستم های آبیاری57
مهندسی زهکشی49
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آبجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 134
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: یزددوره قبولی: نوبت دومتراز: 3860
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی18
ریاضیات9
هیدرولیک25
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی31
آمار و احتمالات11
مدیریت منابع آب36
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 141
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3427
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضیات22
هیدرولیک18
آمار و احتمالات29
مدیریت منابع آب15
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی33
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 146
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3675
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی6
ریاضیات13
هیدرولیک و هیدرولیک انهار11
هیدرولوژی14
آمار و احتمالات22
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی55
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 150
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: روزانهتراز: 4250
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی18
ریاضیات22
هیدرولیک28
رابطه آب خاک گیاه33
سیستم های آبیاری54
مهندسی زهکشی43
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشتشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3250
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی20
ریاضیات19
هیدرولیک35
رابطه آب خاک گیاه11
سیستم های آبیاری39
مهندسی زهکشی32
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 2587
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضیات0
هیدرولیک11
رابطه آب خاک گیاه8
سیستم های آبیاری12
مهندسی زهکشی22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 268
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: ایلامدوره قبولی: نوبت دومتراز: 2750
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی8
ریاضیات12
هیدرولیک11
رابطه آب خاک گیاه0
سیستم های آبیاری29
مهندسی زهکشی23
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آبجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 367
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی آبان هراز – آملشهر داوطلب: مازندراندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2156
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی8
ریاضیات0
هیدرولیک20
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی15
آمار و احتمالات5
مدیریت منابع آب33
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 412
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشهر داوطلب: بابلسردوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3325
عنوان درسدرصد
زبان انگلیسی0
ریاضیات7
هیدرولیک و هیدرولیک انهار28
هیدرولوژی15
آمار و احتمالات19
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی26

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد